Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Forchhammer FRA: Jöns Jacob Berzelius (1834-07-14)

2.

Till Herr Professor G. Forchhammer i Kjøbenhavn.

Stockholmd. 14. Juli 1834.

Högädle Herr Professor

Jag har haft äran emottaga Hr. Professorens bref af d. 3. Juni äfven som det mineralspecimen, som Hr. Lyell medförde och får derföre aflägga min ödmjukaste tacksägelse.

Dette mineral liknar ganske mycket den pyrochlor, som förekommer i Miask. Mineralets pyramidala fyrsidiga tilspetsning kunde kanske också kunna anses för at tyda på den octaédriska kristallform, som tilhörer Pyrochloren, hvars beståndsdelar det efter Hr. Professorens undersökning har.

Af de sednast ankomna numrorna af L’Institut, som innehålla en redogörelse för Videnskabernes Selskab’s arbeten från 1832—34, finner jag et arbete3) angifvet af Hr. Professoren angående Lerornes analys och sammansättning, hvilket jag högeligen skulle önska närmara känna än hvad som genom et så korrt utdrag är möjligt. Jag tager mig derföre den friheten ödmjukligen anhålla at, ifall Hr. Professoren deraf har något serskilt afdrag, som kan umbäras, skänke mig det. Jag förmodar at vår General-Consul Ewerlöf säkert har den godheten at emottaga det för åt mig tilsändas. Detta sätt at behandla lerorna är s. 3 alldeles nytt och har frapperat mig så mycket mer, som jag på nära like sätt behandlat meteorstenarna4), for at taga rätt på de serskilta mineralier hvaraf de äro sammansatta.

— Det är verkligen skada at Hr. Professoren icke publicerat sitt arbete i någon mera allmänt läst journal.

Om mina meteorstensförsök anförer jag här ingen ting, emedan jag skickat afh. derom til Poggendorff, i hvars annaler den sannolikt snart blir tryckt.

Jag ber om min vänskapsfulla hälsning til Etatsraad Örsted och Professor Zeise, och framhärdar med utmerkt högaktning.

Högädle Herr Professorens ödmjukaste tjenare

JAC. BERZELIUS.