Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johan Georg Forchhammer (1839-07-18)

5.

Götheborg12)d. 18. Julii 1839.

Jeg benytter Herr Lector Thaulow’s Rejse til Stockholm for at sende Herr Baronen det förste Aftryk af vor Beretning om Runamo13), som har henligget i saa mange Aar utrykt. Da Herr Baronens Indvendinger og Tvivl om Kunstens Tegn paa Runamo Klippe især træffe min Deel af Undersögelsen har jeg alene tilföjet nogle Bemærkninger over Deres Indvendinger. Jeg kan ikke opgive en ved et alvorligt Arbeide vunden Overbeviisning, selv ikke for en Berzelius's hele Autoritet, men jeg vilde have viist Mangel paa den Agtelse jeg skylder dette Navn, hvis jeg ikke havde omtalt den.

Jeg havde haabet at kunne sende Dem Prover af flere Harpixarter14) som have dannet sig i vore Torvemoser ved Vandets vedvarende Indvirkning paa Fyrretræ. Det ene (Xyloretin) er et Hydrat af Naaletræernes Harpix, men dets Hydratvand indgaaer med i Saltforbindelserne. Det andet (Tekoretin) er Terpenthinoliehydrat. Det tredie (Boloretin) er isomerisk med Silvinsyren udgjör Hovedbestanddelen af Retinasphalt og findes i betydelig [Mængde] i Rav. Alle mine Prover og Krystaller ere fordærvede ved Kjörselen paa Vejen hertil, og jeg maa derfor udsætte Afsendelsen indtil jeg paa Ny har tilberedet dem.

Med den störste Höiagtelse.

Deres ærbödigste

G. FORCHHAMMER.