Danmarks Breve

BREV TIL: Jöns Jacob Berzelius FRA: Johan Georg Forchhammer (1842-11-07)

6.

Kjöbenhavnd. 7. Novbr. 184215).

Höjvelbaarne Baron Berzelius

Da mine Venner og Colleger samlede skreve Baronen til tor at takke for en Række Venskabs- og Hofligheds- s. 11 beviser vi alle havde modtaget var jeg endnu paa min Rejse i Sverrig og siden min Tilbagekomst har jeg udsat at skrive indtil jeg kunde sende det Kort som Baronen så velvillig lovede at ville overrække Hs. kgl. Höihed Kronprinds Oscar. Dette har udtrukket sig langt længere end jeg ventede, da den Mand, den eneste der kan udfore Illuminationer godt, var paa Opmaaling og först nylig er kommen tilbage. Jeg haaber derfor at Baronen ikke vil ansee min Taushed for Ligegyldighed men vil være overbeviist om, at Ingen kan være dybere gjennemtrængt af Erkjendelse af de mange Beviser paa Venskab og Velvillie som min Hustru og jeg have modtaget af Dem og Friherinden under vort Ophold i Stockholm, og ligesom vort hele Ophold i Sverrig ikkun frembyder os de behageligste Erindringer, betragte vi dog gjerne de mange lærerige og höist interessante Timer vi tilbragte i Deres Huus som Glandspunktet af en overordentlig behagelig Tid.

Siden min Tilbagekomst er det först bleven mig ret klart hvor opmuntrende vor Forening16) virker. Jeg har aldrig ventet meget af den positive Kundskabs Forögelse, alt hvad man i saa Henseende kan opnaae kan man ogsaa læse sig til paa sin Stue. Men den umerkelige Berigtigelse af Ideerne og Anskuelserne som man opnaar ved Samlivet med saa mange og saa udmærkede Videnskabsmænd anseer jeg for uendelig vigtig. Paa min Rejse i det Indre af Sverrig har jeg fortriinsviis studeret Aaserne, Striberne og alt dertil horende. Jeg vil alligevel ikke forsöge at skildre min deraf vundne Anskuelse som er noget forskjellig fra Prof. Sefströms, da jeg haaber snart17) at finde Leilighed til at kunne gjöre det bedre og udförligere end et Brev tillader. Ikkun det tror jeg dog at burde udtale at jeg er overbeviist om at den Agassizske Gletscher Theori18) intet har at bestille med det skandinaviske Phænomen.

Baronen tillader derimod maaskee at jeg maa forelægge Dem noget om en analytisk Undersögelse hvormed s. 12 jeg siden min Tilbagekomst har været saa meget beskjeftiget som mine saa mange Embedsforretninger tillade. Det er Analysen af Topaserne. Jeg har af Brodlo Topas erholdt 11,32 Fluor og er meget urolig over denne ringe Overensstemmelse med Baronens tidligere Arbeide19). Min Methode er denne: Smeltning med kulsuurt Natron, Udvaskning, Luden blandes med Salmiak filtreres og den udskilte Leerjord udvaskes meget omhyggelig. Alle Vædsker overmættes med Saltsyre, henstaae, bundfældes med Chlorcalcium og Ammoniak (efter at de med Zinkilte i Ammoniak vare prövede paa Kiselsyre, som dog ikke fandtes). Det samlede og udvaskede Fluorcalcium blev udtrukken med Eddikesyre og filtreret. Vædsken fra Fluorcalcium og denne eddikesure med Ammoniak forsatte Oplosning bleve inddampede til Törhed, oplöste i Vand, det uoplöste samlet paa Filtrum digereret længe med fortyndet Eddikesyre og derpaa udvasket. Det saaledes vundne Fluorcalcium blev glödet, vejet, overgydt med reen Flussyre, ingen Opbruusning, inddampet og glödet, ingen Vægtforandring, forsat med Svovelsyre inddampet glödet, digereret med meget Vand hvori det oplöste sig paa enkelte Flokker af Jernoxyd nær.

Er der nogen Feil i disse Arbejder? Jeg har endvidere glödet de forskjellige Topasarter i en stærk Hvidglödhede (hvorved Gjutjærn smelter med Lethed)

Bradbo Topas.........tabte 25,12 %

Nordamericansk Topas ... — 23,29 -

Brasiliansk Topas....... — 23,03 -

Siberisk Topas......... — 25,82 -

Finbo Topas.......... — 24,49 -

24,35 %

Antager man, at Tabet er Fluor-Silicium saa er ogsaa min Bestemmelse af Fluormængden endnu meget for lille, antager man derimod at det er Fl3 Si + O3 Si saa stemmer det netop med min Analyse og Topasens Formel bliver s. 13 da Fl3 Si Si + Al6 Si2. Det sidste Led kjender jeg dog endnu ikke med Sikkerhed. Jeg er ifærd med at analysere det der bliver tilbage ved Topasens Glödning. Det forekommer mig at Existentsen af Fluorkisel-Kiselsyre som har i det mindste en almindelig Analogie med Chlor Svovl-Svovelsyre &c. vilde være interessant, og jeg vilde i Anledning af dette Arbejde tage mig den Frihed at forespörge, om der kan være noget at indvende imod Fluorbestemmelsen, og om en Fluorkisel-Kiselsyre af denne eller en anden Sammensætning er bekjendt. Jeg har ikke kunnet finde noget herom.

Med Skonnerten Irene Captain Breckwoldt har jeg idag afsendt en lille Kasse under Baronens Adresse som indeholder et geognostisk Kort over Danmark, som De ifølge Deres gode Löfte maaske vil have den Godhed at overrække Hans kgl. Höihed Kronprindsen. — Beretningerne om Foredragene afgaae nok i disse Dage. Min Hustru og jeg bede at anbefales paa det Bedste til Friherinden og Baronen.

ærbödigst

G. Forchhammer.