Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johan Georg Forchhammer (1843-04-15)

8.

Kjöbenhavnden 15. April 1843.

Omsider troer jeg at see mig istand til at give Baronen en nogenlunde fuldstændig Beretning23) over mine Forsög med Topasens og Pykniten’s Sammensætning. Disse Forsög have kostet mig langt mere Tid end jeg i Begyndelsen troede at de vilde medtage, da jeg ikke vilde s. 17 opgive Arbejdet förend jeg havde Overeensstemmelse i Fluor Mængden bestemt paa to forskjellige Maader. Da Baronen havde gjort mig opmærksom paa, at der muligvis kunde være bleven Fluor tilbage i det i Vand uoplöselige Residuum fra Topasens Smeltning med kulsurt Natron faldt det mig ind at jeg næsten altid havde faaet Leerjorden i en Tilstand hvori den efter Glödningen for en meget stor Deel var uoplöselig i Saltsyre og at dette altsaa uden Tvivl maatte hidröre fra Fluor der maa være bleven tilbage. Jeg forsögte nu at destillere den smeltede Masse med Svovlsyre, men uden at erholde paalidelige Resultater. Paa fölgende Maade troer jeg derimod at være kommen til Maalet. Jeg blander den pulveriserede Topas med lige Vægt Kiseljord og 6 Gange dens Vægt kulsuurt Natron, smelter og udtrækker med Vand. Oplosningen blandes med Salmiak, opvarmes filtreres, og Resten af Kiseljord bundfældes med Zinkoxyd-Ammoniak, Væsken overmættes med Saltsyre, Kulsyren udpompes under Luftpompen og Fluor bundfældes med Chlorcalcium og Ammoniak, hvorpaa Fluorcalcium samles, udvaskes endnu fugtigt med Eddikesyre (som foruden kulsuur Kalk, som muligen kan være dannet, altid udtrækker den hele i de fleste Tilfælde meget ringe Mængde kiselsuur Kalk der har dannet sig) udvaskes og glodes. Ved senere at overgydes med reen Flussyre, og derpaa inddampes og glödes

Brasiliansk Topas

Topas fra N.-Am.

Pyrophysalith Finbo

Vægttab ved Glødning ....

23,03

23,535

25,31

Fluor bestemt efter den för omtalte Methode.......

17,38

17,35

17,79

Fluorsilicium beregnet herefter ................

24,18

24,29

24,83

s. 18 har det aldrig forandret sin Vægt, det var altsaa reent. Alle Væsker bleve inddampede til Törhed, oplöste i Ammoniakholdigt Vand. Det uoplöste samlet paa et Filtrum glödet, smeltet med kulsuurt Natron, udtrukket med Vand og behandlet som för. Jeg erholder altid af disse inddampede Væsker en temmelig betydelig Mængde Fluorcalcium. Det fölger heraf at min tidligere yttret Idee om en flygtig Forbindelse af Fluorkisel og Kiselsyre er urigtig, og det samme synes at fremgaae af nogle Forsög jeg har anstillet for at finde Existentsen af en saadan Forbindelse ved Vægttabet som en Blanding af Flusspath og Qvarts lider under Smeltningen. Men dette Vægttab blev aldrig saa stor som det skulde være bleven hvis alt Fluor var gaaet bort som Fluorsilicium. Sammensætningen eller egentlig Analysens Resultat er

Fluor 17,33 17,35} 17,34 Leerjord 54,67 54,88} 54,78 Kisejord 35,40 35,66} 35,53

Antager man Formlen *** saa er Analysens Resultat Fluor 17,14 Leerjord 54,92 Kiseljord 35,27. Pykniten har et Forhold af ***, den har en Dobbelt-Atom Leerjord mindre.

Jeg har undersögt et Mineral fra Bornholm, som forekommer der i smaa Gange i Granit og ligner den traadige Hornblende meget, det forekommer mig at være nyt. Dets Formel er **???**

I hoslagte lille Afhandling17): har jeg udviklet min Anskuelse om Rullestene og Striber saa godt som Pladsen, og den populaire Form tillader; en större Afhandling haaber jeg skal snart blive offentliggjort.

Örsted, Scharling, Zeise, ere vel. Ellers passerer intet Nyt i videnskabelig Henseende hos os. Min Hustru beder meget at være anbefalet til Friherinden og Baronen ligesom

Deres ærbödigst hengivne

G. Forchhammer.

s. 19 Kunde man ikke skrive Topasens Formel

**???**

Pyknitens **???** ?