Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Forchhammer FRA: Jöns Jacob Berzelius (1843-05-22)

9.

Till Herr Professoren och Riddaren Forchhammer.

Stockholmd. 22. Maj 1843.

Emottag min vänskapsfulla tacksägelse för brefvet af d. 15. Apr. och för den lilla afhandlingen om rullstenar.

Undersökningen23) af topazen har Herr Professoren efter allt utseende lyckats att göre så riktig at vi hädanefter torde kunna anse oss säkra på hvad den är. Formeln 2 **???** hörer så alldeles till vanliga förenings förhållanden att detta, sammenlaggdt med det säkra profvet från glödgningsförlustens öfverensstämmelse med den beräknade, undanrödja alla tvifvel. Hvad pycniten angår, så ligger väl något mindre vanligt i **???**; men både topazens och pycnitens formel låta dela sig på följande sätt:

Topaz = **???** då pycnitens blir = **???**

Första termen i Topazen har i pycniten saknat den ena atomen lerjord, hvaraf allt blir klart och normalt.

Til framdeles begagnande vid mineralanalyser tager jag mig den friheten anföra at jag gort en series af försök öfver atomvigten af Calcium24), som utfallit i medeltal till 251,9424, hvaraf följar at kalkjorden håller 28,4 p. c. syre, icke 28,09, som vi hittils antagit. Jag har för roskull efter denna syrehalt omräknat några analyser af de bättre, som blifvit gorda på silicater som hålla kalkjord och det har visat sig at, med användande af det nye talet, slår analy- 2* s. 20 sernes resultat fullständigare in med räkningen än förut. Egentligen härleder sig det gamla talet från en felskrifven ziffra vid upgörandet af atomtabellerna, hvilket jag först uptäckte vid en revision, hvartill de nya försöken föranledde. De gamla försöken riktigt beräknade gifva 28,26 p. c. Då min afh. härom blir tryckt, skal jag söka ett tillfälle at skicka Herr Professoren den.

I afseende på rullstenarna, och flera dermed gemenskap ägande omständigheter, har jag i många punkter olika åsigter med dem Herr Professoren i sin lilla skrift meddelat, såsom det nödvendigt måste inträffa i allt der man måste gissa sig till orsaker af hvad som förefinnes. Den ene finner en orsak sannolikare, en annan ger företräde åt en annan. På lika sätt har ju v. Buck25) också helt andra idéer om uphofvet till rullstenar och räffling.

Med anledning af några förändringar i Vet. Acad. organisation, hafva skyldigheterna at författa årsberättelser blifvet jemnara fördelade än hittils. Jag har således sluppit fysiken och geologien. Det blir hädanefter Professor Mosan der, som kommer at redogöra för geologien och således att redogöra för Herr Professorens arbete, som jag meddelat honom.

Jag anhåller at få vara innesluten i fortfarande vänskap.

Högaktning och vänskap

JAC. BERZELIUS.