Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johan Georg Forchhammer (1844-08-15)

10.

Kjöbenhavnden 15. August 1844.

Ifölge Herr Baronens godhedsfulde Tilladelse tager jeg 111ig herved den aerbödige Frihed, at addressere en Aeske med Eudialith bestemt til min Ven Svanberg26) til Baronen.

s. 21 Jeg vedlægger tillige et Exemplar af det danske Videnskabernes Selskabs Oversigter27) som indeholder en Extract af mit Arbejde over Tangen, som jeg haaber Herr Baronen vil modtage med Velvilje.

ærbödigst

G. Forchhammer.