Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Forchhammer FRA: Sven Nilsson (1822-09-08)

2.

S. H. T.

Herr Doctor Forchhammer.
Kjøbenhavn

hos Herr Prof. Ørsted.

Lundd. 8de Sept. 1822.

Min kära Bror!

För någon tid sedan skref jag till Dig; men jag har icke fått något svar, ehura jag bad Dig med det första svara mig. Icke heller har jag återfått Wahlenbergs3) petrefacta telluris Svecanæ, som Du fik låna, och som jag nu behöfver. Lemna denna Bok till Schubothe och be honom att med första remise öfversända mig den. — Jag har endast fått mundliga hälsningar från Dig genom Lundblad.

Jag får paaminna Dig om Ditt goda löfte att lemna mig en fullständig uppgift öfver beredningen och användandet af Kelb4) utaf Fucus. Var god och med brefvet lemna mig en skriftlig eller (mundtlig) tryckt uppgift här-öfver, neml. både hura den tillredes och hvartill den användes. En Svensk Snäcksamling skall Du snart få jemte en tryckt beskrifning däröfver

af Din Vän

S. Nilsson. 1*