Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Forchhammer FRA: Sven Nilsson (1835-12-17)

5.

Stempel: Lund 17/12 1835.

S N
(rødt Segl)

S.H.T.

Herr Professorn Dr G. Forchhammer

i
Kjøbenhavn
.

Min heders Broder!

Din afhandling om Danmarks geognostiske Forhold9) har jag med särdeles nöje genomläst, och jag tackar Dig uppriktigt för dess vänskapsfulla meddelande. Äfven beder jag Dig mottaga min tacksägelse för det att Du på åtskilliga ställen citerat mina obetydliga afhandlinger om petrefacter och dylikt. — I det mesta delar jag fullkomligt Dina åsigter, i åtskilligt har Du lärt mig hvad jag ej kände förut — och i ett och annat kan jag icke instämma med Dig. Hvari detta ett och annat består, derom skola vi en annan gång disputera; nu vill jag berätta Dig att sedan jeg återkommit från Köpenhamn (der äfven Du omfattade mig med vänskap, för hvilken jag uppriktigt tacker Dig) gjorde jag en resa i Skåne endast i geologiskt och antiqvariskt ändamål. Af petrificater erhöll jag en nästan otrolig mängd och deribland många förut icke beskrifna, s. 52 så väl af växter som musslor. Blandt annat erhöll jag åtskilliga craniiben (nästan alla öfra ben af cranium) af en Plesiosaurus; och på ett annat ställe erhöll jag af samma djur 35ne vertebrer. Att sluta af dessa bens storlek jemförda med det fullständiga skelett man funnit vid Lynn Regis, har vår Skänska Plesiosaurus hållit näre 20 sv. fot i längd. *) Jag har inlemmat en afhandling derom till vetenskaps Academien och skall skicka Dig ett exemplar, så snart den blir tryckt. Den bergart hvari Plesiosaurus hos oss blifvit funnen är Grönsandsformationen både vid Stora Köpinge Mölla och vid Ifösjön (Balsberg). Den finnes öfver allt tillsammans med den gigantiska Ammonites Stobaei. Om jag lefver till nästa sommar, ämnar jag göra nämde bergart till synnerligt föremål för mina undersökningar; och jag ämnar äfven utgiva alla Skånska petrefakter, emedan jag finner att kännedomen om dem i sin helhet äfven kan sprida ljus öfver de nästgränsande ländernas geologiska förhållanden. Hade alle de Svenska petrefakter jag nu eger varit publicerade, tror jag ej att t. e. Kl öden10) kommit till det resultat, han nu framlägger.

En annan geologisk märkvärdighet torde jag äfven böra omnämna. Du känner den gamla qvarzartede sandstenen vid Hardeberga, Cimbrishamn Gladsax m. m. som anses ligga under orthoceratitkalken och alunskiffern m. m. Äfven i denna sandsten har jag nu funnet petrifikater, som utan allt tvifvel äro de äldsta på Skandinavien och troligen de äldsta på jorden. Jag visste ej strax om jag skulla föra dem till djur- eller växtriket, men vid närmare påseende tror jag att de tillhöra Hafsväxter (Alger). De likna stora slingriga Slanger och ligga på den klufna ytan af 2na stenar, stora som qvarnstenar. Jag misstänker att det är sådana som man fordom kallat Ophiolither och s. 53 jag beder Dig derföre visa mig den godheten och skaffa mig at från något Bibliothek i Köpenhamn få på en kort Tid låna Schmidt: Taschenbuch der Mineralogie I. v. Jahr 1807, samt om det är möjligt, äfven Walchs Natu rgeschichte III. Supplem. Taf II der så kallade Ophiolither skola vara afbildade. Hvad Du sänder mig får jag säkert om det adresseras til Hr. Köpman Mart. . . son i Malmö eller om det inlemnas i Gyldendals Bokhandel att genom Gleerups bokhandel i Lund tillställas mig. För dess riktiga återställande ansvarar jag Dig. Jag skall sedan meddela Dig teckning öfver de Skånska, hvilka troligen äfven i Block förekomma i Danmark.

Förmäl min compliment för Din sköna Fru, och helsa äfven Profess. Reinhardt då han träffas. Skrif snart några ord till

Lund d. 17 Dec. 1835.

Din vän

S. Nilsson