Danmarks Breve

BREV TIL: Sven Nilsson FRA: Johan Georg Forchhammer (1836-01-29)

6.

S T. Herr Professor S. Nilsson


Lund, Sverrig
.

Segl: G. F.

(Besv. d. 7 Ap.)

Kjaere Ven.

Jeg takker dig ret meget for dit Brev fra 17 Decb. f. Aar, der har glædet mig i enhver Henseende, saavel for din Mening om min Bog, som ogsaa formedelst dine høist interessante Geognostiske Opdagelser. Jeg sender mineralogisches Taschenbuch iste Bind idag til Gyldendal for at besørge det til Dig.

Walchs Naturgeschichte vil de ikke laane ud paa Kongens Bibliothek, men hvis du vil have den Godhed, at sende mig en Seddel, hvori Du forlanger denne Bog s. 54 og lover at indestaae for den, Erstatning selv om den skulde gaae tabt paa Søen, skal jeg endnu en Gang gjøre mig Umage for at faae den.

Opdagelsen af Plesiosaurus Been i det skaanske Grønsand er højst interessant, de ere altsaa de første Reptil-Knogler i vor store Kridtformation, og jeg haaber at vi snart, skulle følge dit gode Exempel ogsaa paa denne Side af Sundet. Med Hensyn til Fucoiderne erindrer jeg et Sted i Hausmanns11) skandinaviske Reise, hvor han nemlig anfører at han i et Værtshuus paa Grændsen imellem Sverrig og Norge, da han fra Elfsdalen gik over Bjergkjeden imod Vest, har seet en stor Plade af denne Sandsteen, som indeholdt Planteaftryk.

Jeg kan ikkun glæde mig over din Beslutning at ville udgive alle skaanske Forsteninger, et Arbejde der vil lette Undersøgelsen over de bornholmske Formationer særdeles meget.

Henimod Midten af April-Maaned agter jeg at komme paa een Dag til Lund hvor jeg haaber at treffe dig og at discutere mange stridige Puncter, om hvis Afgjørelse du giver mig Haab i dit sidste Brev, ogsaa vilde jeg gjerne ved samme Leilighed see og om muligt faae nogle Forsteninger som du har bestemt.

Med Fornøielse vil jeg meddele dig danske Forsteninger naar du i dit næste Brev vil opgive dem for mig. Jeg reiser til Bornholm for at gjøre en Revision af alle geognostiske Forhold af denne Øe, og især for at see om det ikke vil være muligt at faae Kulformationen sikkert bestemt. Endvidere har jeg noget Haab om at finde der Jurakalkformationen, i det mindste forekommer der enkelte Kalksten, som have en paafaldende Liighed med visse Oolither fra England.

Kan Du ikke opgive mig naar Ungsmunnerne paa Ifvoe ere anlagde vi have her i Landet lignende gamle Kalkbrud ved Viborg og ved Mariagger, da nu begge disse Steder saavel som Ifvöe have havdt berømte Klo- s. 55 stere maa jeg næsten formode at det er tydske Munke der have indført Benyttelsen af Kalken i de nordlige Lande.

Jeg har strax efter at min Prodromus9) er udkommet lagt Schemaet til mit større Værk12) over Danmarks geognostiske Forhold, og allerede faaet en Mængde Oplysninger, der ere meget interessante, men et af de vigtigste Puncter henstaaer endnu uafgjort, nemlig det om Alderen af Saltholms og Liimhamns Kalksten, alle nye Puncter hvor vi finde denne Steen ere ikke mere oplysende end de allerede tidligere bekjendte. Kjøbenhavns Brøndboring bliver altsaa ogsaa her det Arbeide der nærmest giver os Haab om et godt Udfald.

Anbefal mig til din Frue og mine skaanske Venner og skriv snart til

Kjøbenhavn den 29 Jan 1836

Din

G. Forchhammer.