Danmarks Breve

BREV TIL: Sven Nilsson FRA: Johan Georg Forchhammer (1836-06-14)

8.

S T. Herr. Professor Nilssön
Lund. Sverrig
.

Kjære Nilsson.

Alt for over 4 Uger siden er jeg kommet tilbage fra Bornholm, med et interessant og rigeligt Udbytte.

Vinden var altfor indbydende østlig for at jeg kunde modstaa den Fristelse at komme hurtig og uden Besvær tilbage hvilket ogsaa lykkedes i 16 Timer. Ret hjertelig megen Tak for dit Venskab imod mig i den korte Tid af mit Ophold i Skaane, som har været mig ligesaa lærerigt, som behageligt.

Resultaterne af min Undersøgelse paa Bornholm ville nok nærmest interessere Dig med Hensyn til vore problematiske Kulformationer. Jeg har været saa heldig at s. 58 finde flere Data som tjene til Formationernes Bestemmelse i Skaane og paa Bornholm. Den Bornholmske Kulformation deler sig ganske bestemt i 2 Dele, hvoraf den ene altid er ældre den anden altid yngre. Den ældste forekommer altid nærved Ur- og Overgangslagene og bestaar af jernholdige Sandstene, Jernstene Lag af meer eller mindre ildfast Leer og ganske enkelte Kullag. Den fører næsten udelukkende Forsteninger, og viser ved sit hele Forhold, at den er een Kystdannelse en littoral-Formation. Den fører ikkun Saltvands-Molusker, hvoraf jeg har bragt en betydelig Mængde sammen, saavel Uni- som Bi-Valver; af Slægterne Nucula, Pecten, Natica & men ingen Terebratuler og ikke en eneste Ammonit, hvilket ikke stemmer godt med en Tanke, at den skulde høre til Liasformationen.

Paa den anden Side har jeg fundet en meget bestemt overgribende Leiring af vor Grønsandformations ældste Lag over Kulformationen, hvilket i Forening med den totale Mangel paa Overensstemmelse i Forsteningerne imellem Kulformationen og Grønsandet gjør det meget usandsynligt at de skulle staae hinanden meget nær med Hensyn til Tiden. Stribede Reptiltænder ere ligeledes fundne i denne Formation, sandsynligvis de samme som Du har.

Paa et Sted, ved Nebbeodde, indeholder denne Formation en stor Mængde Planter, alle Landvæxter, 6 eller 7 Arter Bregner og hvad der vil interessere dig meget Nilssonia brevis og elongata i meget smukke Exemplarer, tilligemed en stor Mængde Frugter, ligeledes af 2 Arter, som jeg formoder er Frugten af de to Nilssonier. Af dette Forhold slutter jeg, at der ved Nebbeodde i denne Kulformations Dannelsestid er flydt en Bæk fra Landet ud i Søen, at Kimarterne ere de Planter som især fandtes paa dette Land, og at den ældre Deel af den Bornholmske Kulformation er overensstemmede med Dannelserne ved Hør og Vidserød, blot med den Forskjel at de nævnte Basiner vare Indsøer, og viser de af dette Forhold af- s. 59 hængige Forskjelligheder. Den anden Afdeling af vor Kulformation indeholder især Kullene, og af Forsteninger kjender jeg hidtil ikkun 3 Arter af Fucus i meget smukke tydelige Exemplarer.

Ogsaa om Bornholms Hævning har jeg været heldig nok til at faae nye Oplysninger. Jeg kan adskille 3 bestemte Stadier i Kystens Forhold; den ældste, som udtrykker en pludselig Hævning af omtrent 10 Fod; en meget lang Periode .... *) Forandring er foregaaet, og Niveauet er aldeles uforstyrret og senere en langsom Hævning som synes at vedblive, den sidste har ifølge Mindesmærker fra Oldtiden vedblevet i det mindste i eet Aartusinde.

Jeg haaber kjære Ven at see Dig snart hos os og gjennemtale disse Sager bedre med Dig. Lev vel, mine bedste Komplimenter til Din Frue

Kjøbenhavnden 14. Junii 1836.

Din

G. Forchhammer