Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Forchhammer FRA: Sven Nilsson (1837-03-25)

9.

Lund 25/3 1837

Herr Professor Forchhammer


Köpenhamn
.

Heders Vän!

Långt för detta skulle jag hafva tacket Dig för den utmärkta vänskap, som Du visade mig under mitt vistande i Köpenhamn, så väl vid utresan som återkomsten. Öfverhopande göromål, just genom resorna än mer hopade ha hittils hindrat mig därifrån; detta beder jag Dig ursäkta. s. 60 Med våra petrifikater har jag icke hatt tid att sysselsätta Jag har därföre ännu icke kunnat jemföra dem Du lemnade mig från Bornholm med våra Skånska; men om Du, som jag hoppas, kommer hit till sommaren, skola wi i sällskap företaga jemförelsen. Allt hvad jag i det fallet äger står till Din disposition.

Jag har hufvudsakligast sysselsatt mig med en Monographi öfver Phocacéerna. Da jag var senast i Köpenhamn på Reinhardts Museum, såg jag der några Phocacéer af hvilka jag önskade få taga Beskrifning och Figur. Prof. Reinhardt hade den godheten att tillåta det; och han gick så långt i liberalitet att han lofvade för undersökning lata uttaga Cranium af ett der befintligt exemplar, helst Cranium i den uppstoppade huden ej var tillgängligt för noggrann undersökning. Men innan detta kunde ske; skulle saken anmälas i Directionen. — Jag har tagit mig friheten derom erinra Prof. Reinhardt; men på mitt sista bref följde intet svar.

Skulle Prof. Reinhardt finna sig stött öfver min förnyade anhållan, så skulle det göre mig rätt ondt och jag ville för ingen Skälhund i verlden ådraga mig hans ovänskap; men å andra siden ville jag gerna i min monographi upptaga så många arter som finnas. Jag har både exemplar och isynnerh. en mängd ritningar från Paris och London; det vore då illa om jag ej så väl kunde intaga nordsjöns som söderhafvets arter. Skulle Prof. Reinhardts art befinnas ny, så vill jag visst icke vara den förste som beskrifver den. Men sedan Reinhardt sjelf beskrifvit den, önskade jag att under samma namn få indtage den i Monographien. Det är ej meningen att i denna monographi brillera med många nya arter; tvertom ser jag mig nödsakad att betydligt reducera antalet af de redan beskrifna. Som jag vet att Du år både min och Reinhardts vän tillåter Du mig få bedja Dig frågo honom när jag kan hoppas att få, för jemförelse, låna det ifrågavarande exemplaret.

s. 61 Nu till annat: Är Du och är Reinhardt Ledamöter af härvarande physiographiska Sällskap. — Var god underrätta mig derom. Det må se besynnerligt ut att jag frågar, men Protocollerna ha af förra Sekreteraren blifvit lemnade i ett skick, som gör att man stannar i ovisshet till och med om en vald Ledamot nägonsin fått del af att han blifvit vald.

Din tillgifne vän

S. Nilsson.

Glöm ej om tiden tillåter det att med första skrifva någon rader till mig.