Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johan Georg Forchhammer (1837-04-24)

10.

Kjære Ven.

Hermed sender jeg Dig min Afhandling over Bornholms Kulformationer og et Exemplar af Oversigten over Videnskabernes Selskabs Forhandlinger for forrige Aar. Du vil see, at jeg troer at være kommet paa det Rene med de bornholmske og altsaa ogsaa med de svenske Formationer og jeg er begjerig for at høre Din Mening. Du vil see i Afhandlingen at jeg sætter Sandstenene ved Vellingsaae og Læsaae paa Bornholm og ved Hør og Widserød i Skaane, som det sidste Led i Keuperformationen; den bornholmske jernholdende Kulformation, og Kullene ved Höganess, Helsingborg og Bosarp som Lias og de ældste Led af Jurakalken, og tilsidst en jernfri Kulformation, som er stærkt udviklet paa Bornholm, men som jeg ikke kjender i Skaane, som Karpath-Sandsteen eller det sidste Led af Juraformationen. Hvis du ikke allerede har seet det vil det sikkert interessere Dig at faae at vide, at Grev Munster14) har opdaget 5 nye Nilssonier i den frankiske Keuperformation.

s. 62 Med Hensyn til Niveauforandringerne paa Bornholm som du vil finde indført i Oversigten over Forhandlingerne stemme vore Erfaringer saaledes som Du tidligere har meddelt mig dine, og som jeg seer dem anført hos Lyell i hans sidste Tale ikke med hinanden. Men jeg er kommet til den fuldkomne Overbeviisning, at vi have baade Hævninger og Sænkninger i Danmark, og at navnligen ved Slesvigs Vestkyst en Sænkning af sandsynligvis henved 20 Fod har fundet Sted.

Reinhardt15) har allerede sendt dig Cetaceerne hverken han eller jeg ere Medlemmer af det physiographiske Selskab i Lund.

Paa Fredag min kjære Ven reiser jeg til London og bliver hele Sommeren borte; jeg kan altsaa ikke modtage din Venskabelige Indbydelse. Men jeg haaber at see dig næste Vinter her i Kjøbenhavn. Anbefal mig til Din Frue og behold i Erindring

Kjøbenhavnden 24 April 1837.

Din Forchhammer.