Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Forchhammer FRA: Sven Nilsson (1838-05-07)

13.

S H T

Lund 8/5 1838

Herr Professor Forchhammer


Kjøbenhavn

Heders wän!

Den i mitt förra bref omnämda Kalktuften lärer vara alldeles chemiskt ren kolsyrad kalk och nyttig till åtskilliga fabriker hvarom vi skola vidare vidtalas da vi som jag hoppas snart råkas. Heder och tack emellertid för Ditt vänskapsfulla och särdeles interessanta bref.

Att ett af mine planteaftryck i Hörs Sandsten varit stammen af en Sigillaria, derom är jag fullt öfvertygad. — Jag skall också kunna förse Dig med ett aftryck deraf. s. 67 Desutom är ju Sigillaria ej annat än en träartad Filicit; och det är ganska bestämdt att jag har ett fragment, likaledes från Hör, af en trästam hvari man tydligt ser inre texturen af en Filicit. Ett 3^5 fragment har jag också derifrån med impressioner i quincunx. Åtskilliga Filicitblad derifrån höra också till slägten, som ännu äro arborescente. Således är det ju intet besynnerligt att en Sigillaria också kan förekomma derstädes.

Jag menar att jag nämde i mitt förre bref att jag funnit en stor öfverensstämmelse mellan växtpetrifikaterne i Yorkshire och vid Hör. Du kan anföra såsom ganska bestämdt, om Du vill, att jag på Museum i Bristol igenkände Pterophyllum minus och maj us från Yorkshire, precist lika de exemplar jag har från Hör af samma arter. Sjelf eger jag en samling af växter från Yorkshire hvaribland 3—4 arter likna alldeles de Hörska. Hvad Pterophyllum comptum beträffar, så synes den mig identisk med den Hörska planta som Brongniart17 först kallade Nilssonia aeqvalis och sedan Pterophyllum dubium. I en samling som jag köpte af en mineraliehandlare i London förekom den med tryckt etikett under namn af Pterophyllum Nilssonii. Den är troligen icke identisk med Din Nilssonia brevis, som synes mig vara den rätta Brongniartska. För att afgöra detta skall jag sända Dig exemplar af den Hörska för jemförelse.

Men en sak ligger mig om hjertat och den må Du icke neka mig. Som du vet har jag sökt att få det äldsta fornstudium inom Naturalhistoriens område. Af Nordens Urinvånare har jag utgifvet 2 Häften med text och plancher och ett 3^ Häfte skulle jag nu oförtöfvadt utgifva. Visa mig den vänskapen och låna mig endast på några få dagar, det cranium af en Kelt, som Du erhållit från Scarborough. Till gengäld lofvar jag Dig skånska petrificater och hvad eljest Du önskar. Tillåter Du mig taga en teckning af nämde cranium, blir jag Dig så mycket mer förbunden. På förhand kan jag försäkra Dig s. 68 att om cramum är verkligen keltisk så visar det just raka motsatsen af formen hos de nästan klotrunda, baktill afstympade, små cranier som finnas i halfkorsgrafvarna. Det måste vara stort, tjockt, aflångt och ofvantill nedtryckt samt med starkt utstående nacke. Sådana finna vi också i våra ättehögar; men det var icke d e der byggade halfkorsgrafvarna. Nog blir det icke svart för mig genom mina bekanta få cranier af Bergskottar, Irländare eller andre afkomlingar af Keltiska stammen; men jag kan icke få dem så hastigt som jag behöfde ett Kelthufvud för jemförelse — Gode exemplar af Nilssonia brevis skola ofördröjligen sändas Dig. Allt hvad Du har att sända mig få jag säkert om Du lemnar det till Generalconsuln Ewerlöf. Också hvad jag sänder Dig adresserar jag till honom, hos hvilken Du kan låte afhemta det, Du vet ju hvar han bor?

Hela min Samling af Kritformationens växtpetrefacter utgörande mellan 24 och 30 arter skickade jag i fjor höstas till Ad. Brongniart, utan att ännu ha fått minsta underrättelse om den fremkommit! Dröj, om Du så tycker, några uger med Ditt arbete tills jag hinner få Brongniarts svar och kanske bestämmelser öfver arterne, som jag då skall meddela Dig; ty säkert förekomma just samma arter — til stor del — i Grönsandstenen på Bornholm. Det vore derföre bäst att samma arter komme att bära samma namn på begge ställen. Förr än Du utger den nya Tyska upplagen af Ditt förträffliga arbete, kunde det kanske icke vara alldeles onyttigt att Du såge mina samlingar i sin helhet, hvilka jag med bästa vilja ej kan öfverföra till Dig. Jag kan försäkra Dig att Du hos ingen annan kan få se sådana samlingar från Södra Sverige.

Ld d 7 Mai 1838

Din Nilsson.