Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Forchhammer FRA: Sven Nilsson (1838-06-06)

15.

S. H. T.

Lund 7/6 1838

Herr Professor Forchhammer


Köpenhamn
.

Min käre vän!

Jag hade hoppats att oförtöfvadt kunna resa intill Köpenhamn, då jag ville ha tagit med mig de fossila växter från Hör, som Du önskar att se. Embedsförrättningar hafva hittills hindratt mig från föresatsens verkställande; men jag lofvar Dig bestämdt att inom 14 dagar skola de vara hos Dig. Kan jag sjelf komma, blir det så mycket bättre; men ifall jag ej får tid skall jag sända dem.

Haf den godheten, käre vän, att med första underrätta mig om Du ännu erhållit det gipsaftryck af Kelterhufvudet från England, som Du omnämnde i Ditt förra bref och om Du vill visa mig den vänskapen att låta mig få låna det.

Ännu en angelägenhet, ehuru af helt annat slag, tager jag mig friheten nämna. Min Hustru har bedt mig skaffa sig en Hatt från Köpenhamn, och jag vet icke hur det skall kunna ske om jag ej iinge göra mig så fri att bedja Din goda Fru vid tillfälle uttaga en sådan åt henne. Det skulle vara en hvit modern sidenhatt till ungefär 7—8 ä 9 R.y, och härmed följer mått efter hufvudet som den skulle sitta på. Æsken hvari den skulle insättas, betales särskilt — Om Du har den godheten, att bedja Din Fru med det första uttaga en sådan Hatt, skall jag genom bref til en bekant i Malmø anmode den Svenska Skepparen Smitt, som hvar vecka kommer till Köpenhamn, att hos Dig mottage och til Malmö öfverföra Hatten, och så snart Du har godheten underrätta mig om priset, skall jag genast öfversända betalning.

De fossile växterna från Hör skall Du oförtöfvadt er- s. 72 hålla; men jag önskade gerna vara med och jemföra dem med de Bornholmska. Sådan jemförelse skulle bäst kunna verkställas här; ty jag har ett ojemförligt större antal både af arter och exemplar af hvar art, än som finnas i Köpenhamn. Kunde Du komma hit, vore det visserligen bäst; men kan Du icke, så skall jag komma till Dig. Kelter-Skallen längtar jag mycket att se; för all del låt mig snart veta om Du ännu fått den.

Din tillgifne vän och tjenare

Lund d. 6te Juni 1838.

S. NlLSSON.