Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Forchhammer FRA: Sven Nilsson (1838-08-18)

17.

S H T

Lund 18/8 1838

Herr Professor Forchhammer


Köpenhamn
.

Kjäre vän!

Troligen kommer jag till Köpenhamn med ångfartyger Malmö nästa Onsdag, och önskar då gerna att få träffa Dig i staden. Hvad jag framför allt vill se äro dina Bornholmska växtpetrifikater och den Celtiske hufvudskålen från Scarborough.

Som jag finner af Ditt bref, har du ej rätt fattat hvari olikheten mellan min och Eschrichts meningar består. De äro rakt motsatta och kunna aldrig förenas. Se här i korthet:

De runde hufvudskålar som finnas i våra äldsta forngrifter anser E. ha tillhört en ädel folckstam af den kaukasiska racen just derföre att de äro så klotrunda; just samma hufvudskålar anser jag ha tillhört en mycket oädel stam, Lappstammen, af den mongoliska racen just derföre att de äro så klotrunda. Hvem har rätt? Det lärer endast kunna afgöras genom jemförelser; dessa jemförelser äro redan gjorda af. . . *) målet redan afgjordt.

Det är förgäves man kommer med det inkast att i de äldsta forngrifterna äfven finnas ovala hufvudskålar; ty om sådana finnas, har om dem hittils icke varit fråga blott om de runde baktill liksom afhuggna. Men mer härom då vi råkas.

Heder och tack för din afhandling om Niveauveränderungen. Deri är åtskilligt hvarom jag muntlig skall tala med Dig.

Högaktningsfullt

Lund d 18de Aug. 1838

din

S. Nilsson