Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Forchhammer FRA: Sven Nilsson (1844-08-31)

18.

S. H. T.

Lund3/9 1844.

Herr Professorn och Riddaren Dr Forchhammer

S. N. (Sort Segl)

franco Helsingør.


Kjöbenhavn

Nöbbelöfs prestgård den 31 Augusti 1844.

Käre vän

Af Professor Engeström22) i Lund hörde jag att Du ämnar Dig till mötet i Yorck. Jag anhåller med anledning deraf, att Du vill visa mig en vänskapstjenst. Du påminner Dig visst att för en 8 eller 10 år sedan fanns vid Scarborough eller Whitbye, i en grafhög, en kista af Ekträ, i hvilken låg ett skelett på en hel mängd af Viscum album. Dette skelett, åtminstone Cranium deraf förvarades i ett Museum — jag menar i Yorck. Jag beder Dig skaffa mig en afstöpning af detta Cranium, med säker påskrift att det är af ifrågavarande skelett. Jag förmodar att Afstöpningar deraf redan äro gjorda för flera inrättningar. Skulle jag äfven kunna erhålla en afstöpning af ett Os femoris af samma skelett, vore det äfven välkommet ; men Cranium är angelägnast. Hvad det kostar betalar jag med tacksamhet.

I Edinburg finnes — menar jag — ett ethnographiskt Sällskap, som har en stor samling af Cranier, hvaraf också Afstöpningar utgifvas. Skulle Du icke vilja visa mig den vänskapen och skaffa mig en katalog öfver denna Craniisamling och en priscourant öfver de afstöpningar som derifrån kunna erhållas.

Jag önskade att få isynnerhet det förstnämda Cranium med det snaraste som ske kunde och anhåller att Du ville tage det med Dig till Köpenhamn samt underrätta mig om dess ankomst.

s. 75 I nästa månad hoppas jag få tid att komma till Dig i Köpenhamn, för att bland andet äfven bese Dina petrifikatsamlingar. Emellertid om Du har några kritpetrifikater, om hvilkas synonymi Du är osäker önskade jag helst att Du skickade mig ett eller annat exemplar af hvardera, då jag säkert skulle bestämma dem efter »Petrificata svecana« och derefter återsända dem

Din tillgifne

S. Nilsson.