Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Georg Forchhammer FRA: Sven Nilsson (1845-04-17)

19.

S. H. T.

Lund 17/4 1845

Herr Professor Forchhammer.

franco Helsingør


Kjøbenhavn

Käre Vän.

I weckan före Pingst kommer jag till Köpenhamn, i sällskap med Hans Excellens Grefve Trolle Wachtmeister23), som du förut känner, ock som önskar att se mineraliesamlingarne hos Dig. Hvad mig beträffar, vill jag gerna se Petrificatsamlingarna, som utan tvifvel hafva betydeligt ökats, sedan jag sist var i Köpenhamn. Om tiden tillåter det, önskade jag gerna att Du med ett par rader ville underrätta mig, om Du säkert träffas i Köpenhamn under Pingsthelgen och dagarna förut? Med samma kunde Du underrätta mig om jag kan vara Dig til tjenst med att medföra något härifrån, som du önskade se eller låna.

Med Högaktning

Lund d. 17 April 1845

Din tillgifne vän

S. Nilsson