Danmarks Breve

BREV TIL: Erich Christian Werlauff FRA: Sven Nilsson (1843-06-29)

20.

Conference Rådet och Riddaren Wälborne Herr E C Werfauff24)


Kjöbenhavn

Wälborne Herr Conference Råd och Riddare

I ett paket till Hr Justitie R. Thomsen25), tog jag mig friheten at till Herr Conference Rådet bifoga ett exemplar, 4de Häftet, af Nordens Urinvånare, och jag beder Dem förbindtligast att modtage det som en ringa gärd af min vördnad och tacksamhet.

Herr Conference Rådet har vid flera tillfällen hedrat, upplyst och glädt mig med att öfversända Dess grundlärda afhandlingar och Her C. R. var en af dem som allra först (i Deres ypperliga Afhandling om de gamles Ravhandel26) offentligt uttalade ett ynnestfullt bifall till mina ethnologiska funderingar, och hvilket var ett bland de skäl som uppmuntrade mig att fortsätta. Jag önskar innerligt att fortsättningen äfven måtte finnas värd Deras upplysta bifall; och att om en eller annan biomständighet skulle befinnas oricktig, De dock måste anse den grund, på hvilken jag försökt att uppföra den archaeologiska byggnaden, icke vara hypothesernas löse sand, uten naturforskningens fasta klippa. Om så är, blir försättningen icke svår att uppföra.

I nästa Del, der jag kommar närmare den historiska tiden, skall jag begagna Deras ypperliga afhandling öfver Procopius27), och jag bör på förhand tacka Dem för det ljus De genom denna mästerliga afhandling spridt.

Skulle De finna att ett eller flera af de resultater, hvartill jag ansett mig hafva kommit, icke är fullt bevist, så önskar och beder jag att De godhetsfullt ville derpå fästa min uppmärksamhet. Det är sanningen och endast den, jag söker.

s. 77 Om De skulle finna lämpligt att villfara min önskan, så anhåller jag förbindligast att Herr C. R. gånstigt ville lemna mig anvisning till bestämda svar pä följande fråger:

1) Är det genom chronologi, slägtledningar eller andra säkra data bevist och afgjordt att den af Sturleson omförmälda Odinska invandringen inträffat i seklet före Christus? Kan den icke möjligtvis hafva skett långt sednare?

2, När vet man bestämdt att skriftspråk först varit användt i Skandinavien?

De ursäktar visst den frihet, jag [tager] mig att anhålla om denna anvisning till säkra källor. Det är för fortsättningen af mitt Arbete af största vigt att få dessa frågor bestämdt besvarade.

Med vördnadsfull Högaktning Wälborne Herr. Conference Rådet och Riddarens

ödmjukaste tjenne

Lundd 29 Juni 1843.

S. NlLSSON.