Danmarks Breve

BREV TIL: Edvard Erslev FRA: Sven Nilsson (1848-01-04)

21.

(Til Ed. Erslev28)

Högädle Her Candidat!

Det gläder mig at man äfven i Seland funnit fossila fragmenter af Emys och Ursus spelæus. Den förra ägdes af Ofverste Sommer29) då jag sist var i Köpenhamn och denne Hedersman hade inviterat mig at se den, men tiden medgaf det icke. Utom dem jag på Museum redan äger från Skåne och Öland, och dem Stockholms Museum har från Östergötland, har jag sednare sett 2 exemplar, af hvilka ett nästen helt från en torfmosse ej långt från Lund. s. 78 De ägas af Astron. Profes M. Agardh. Det är min öfvertygelse att Seland och Skåne fordom haft sine Faunaer gemensamma, och att hvad man finner fossilt i det ena landet skall man också finna i det andra. — Jag längtar att snart få mottage några rader från Dem......

Deres tillgifne

Lund d 4de Jan 1848

S. Nilsson