Danmarks Breve

NOTER. 1. Ch. Lyell (1797—1875) va...

s. 26 NOTER.

1. Ch. Lyell (1797—1875) var 1834 i Danmark og besøgte Möens Klint og Fakse Kalkbrud sammen med Forchhammer. Se Proceedings of the Geol. Soc. of London Vol. II p. 365, overs. i H. H. Beck: Bemærkninger om Danmarks Geologi. K. 1917 p. II.

2. Ørstedin. Vid. Selsk. Overs. 1833—34 p. 16. Karstens Archiv f. Min. VIII p. 229 (Ørstedtit). Pogg. Ann. XXXV p. 630 1835. Dette Mineral er omdannet Zirkon.

3. Vid. Selsk. naturv.-math. Skr. 4. R. V. Bd. 1832 p 265. V. S. Overs. 1830—31 p 27.

4. Kgl. Vet. Acad. Handl. 1828 og 1834. Poggendorffs Annalen XXXIII 1834. p. 10.

5. I Formlerne ere Streger, der betegne fordoblede Atomer, satte over Atomtegnene, saaledes som Forchhammer selv trykte disse i Vid. Selsk. Oversigter. I Brevene ere Atomtegnene gennemstregede.

6. Poggendorffs Annal. XXXV p. 331. 1835.

7. Halloysit ɔ: Al2O3 2 SiO2 2 H2O, aq, ifl. Le Chatelier.

8. F. Wurzer (1765—1844), Prof. i Bonn og i Marburg.

9. Poggendorffs Annal. XXXV p. 351. 1835.

10. Vid. Selsk. Overs. 1839 p. 29.

11. Berzelius læste d. 15. Sept. 1836 i Kgl. Vitterheds &c Akad. om Runamo. Foredraget trykt i Handl. Bd. 14. 1838 p. 367.

Berzelius skriver heri om sin Fører, en Mand fra Egnen: »Dessa skrifter, tillade han, hafva kunnat läsas blott af en enda person, men han stod då på hufvudet. Så kan också enfalden ibland blifva uddhvas«.

12. I 1839 afholdtes det første skandinaviske Naturforskermøde i Göteborg.

13. Vid. Selsk. hist. fil. Skr. 4 R. VI Bd. p. 27.

14. Aaret efter fremlagde F. sit Arbejde ved Naturforskermødet i København. Forh. 1840 p. 256 og Vid. Selsk. Overs. 1839. Vid. S. math.-naturv. Skr. 4 R. VIII Bd. p. LXXXIX.

s. 27 15. Det tredie skand. Naturforskermøde i Stockholm 1842.

16. »Forening« kaldtes de skand. Naturforsk. Møder. Se Forhandl. 1839 S. 7 og 8.

17. N. G. Sefström (1787—1845). Undersökning af de räfflor, hvaraf Skandinaviens berg äro......fårade. K.V. A. H. 1836 p. 141. Sefström nævner sine svenske Forgængere. Alex. Brongniart (1770— 1847), der i 1824 i Selskab med Berzelius rejste i Skandinavien havde ogsaa lagt Mærke til Striberne, se Berzelius : Själfbiografiska Anteckningar 1901 p. 87—91 samt G. Forchhammer : J. J. Berzelius 1849 p. 17.

Forchhammer i Beretning om det danske Vid. Selskabs Jubelfest 1842 p. 17.

Forchhammer : OmTheorierne for Dannelsen af det øverste Jordlag &c. Dansk Ugeskrift 2 Rk. 2 Bd. 1842 p. 145. Pogg. Ann. LVIII 1843 P- 609.

18. L. Agassiz (1807—1873). Bull. de la soc. géol. de France T. IX p. 443 1838. Etudes sur les glaciers. Neuchåtel 1840. I Udtog ved A. S. Ørsted i Naturhist. Tidsskrift Bd. IV p. 189. 1842. Berzelius skriver hans Navn Agazzis (og Aggazis) baade i Brevet og i Årsberättelser.

19. Berzelius: Om Fluosilicater eller Topazsläktet. Afh. i Physik och Chemi IV.

20. E. Í. v. Eichwald (i795—J876). En russisk Palæontolog, der deltog i Naturforskermødet 1842.

21. Ars. 1840 d: Berzelius: Årsberättelse om framstegen i Fysik och Kemi af 31/3 1840. Andra Delen, 1840 p. 237.

22. Förh. vid de skand. Naturforsk. Möte i Stockholm 1842 p. 81 : I. G. Forchhammer: den skandinaviske Rullesteensformations Forhold i Danmark. P. 501. I. G. Forchhammer: over nogle nye Mineralier fra Island. Prof. A. A. Retzius (1796—1860) var Mødets Generalsekretær.

23. Vid. Selsk. Overs. d. 24. Marts 1843. 8°, 1843 p. 31.

24. Kgl. Vet. Acad. Handl. 1843.

25. L. v. Buch (1774—1852): Ueber die Ursachen der Verbreitung grosser Alpengeschiebe 1811. i Abh. d. math.-phys. Cl. der Berlin. Akad. aus 1804—11, Berlin 1815 p. 161 (og i Gesammelte Werke. 1870 II P- 597)- Senere optager han Sagen i Pogg. Ann. XLIII 1838 p. 567. Berzelius forsvarer Sefströms Anskuelser i sine Årsberättelser af sl/3 1839, af 31/3 1841 og sl/3 1842.

26. L. F. Svanberg (1805—78). Kaptain, senere Prof. i Kemi iUpsala. I et Brev af 8. Aug. 1848 takker han Forchhammer for (endnu) en Eudialyt, overbragt af (Chr. ?) Flor.

27. Vid. Selsk. Oversigt 1844 P. 94.

s. 28 28. Vid. Selsk. Oversigt 1845 P. 24.

29. Öfversigt af kgl. Vet. Acad. Förh. II 1845 p. 202 (og III 1846 p. 168 efter et Brev fra Forchhammer af 2. Juni 1846, som ikke synes bevaret).

30. Berzelius havde allerede 1822 været i Karlsbad. Själfbiogr. Anteckn. 1901 p. 81. Analyser af böhmiske Mineralvande i Kgl. Vet. Acad. Handl. 1822.

31. Otto Linné Erdmann (1804—69), Prof. i Leipzig.

32. R. F. Marchand (18x3—50), senere Prof. i Halle.

33. A. De la Rive (1801—73), Prof. i Genéve.

34. C. F. Schønbein (1799—1868), Prof. i Basel. Fremstillede Ozon i 1839.