Danmarks Breve

BREVE TIL OG FRA J. G. FORCHHAMME...

BREVE

TIL OG FRA

J. G. FORCHHAMMER

s. * s. * s. * **???**
1779—1848

s. * J. G. Forchhammer
1794—1865

s. * s. I BREVE

TIL OG FRA

J. G. FORCHHAMMER

I

J.G.FORCHHAMMER OG JAC.BERZELIUS

1834—1845

UDGIVNE

‘AF

AD. CLÉMENT

KØBENHAVN
H.H. THIELES BOGTRYKKERI
1920

s. II s. III FORORD.

J. G. Forchhammer efterlod sig ved sin Død i 1865 en anselig Samling af Breve modtagne fra Videnskabsmænd i de fleste europæiske Lande, som han havde besøgt, eller hvortil han havde skrevet, for at forøge det Musæum, som han var Forstander for. Samlingen opbevares endnu paa dette: Københavns Universitets mineralogiske Musæum. Hans egne Breve findes der kun sjeldent en løs Kladde til, og først naar det lykkes at opspore og faa Afskrifter af Forchhammers egne Breve, egner Samlingen sig i al Fald delvis til Udgivelse. Ved Velvilje fra Kgl.Vetenskaps Akademiens Bibliothek i Stockholm har mineralogisk Museum nu haft syv Breve fra Forchhammer til Berzelius til Laan, og disse give med de herværende fire Breve fra Berzelius til Forchhammer et Indblik i disse Mænds Forhold og Venskab, som ikke er uden Interesse.

I 1820 havde G. Forchhammer i sin Disputats »de mangano« paavist at det grønne Chamæleon, som SCHEELE 1) havde erkendt som en Manganforbindelse, der dannedes ved Smeltning af Manganilter med Kali, var et Manganat, medens den røde Vædske, det dannede ved at iltes i Opløsning, var et Permanganat. Af en kun i Uddrag offentliggjort Korrespondance 2) mellem Berzelius og E. Mitscherlich ses det, at B. ikke skænkede F.’s Arbejde videre Tiltro 3) , da han d. 13. Juli 1830 skriver til M.:

s. IV »Aber was ist mangansaures Kali? Wenn ich von »Forchhammers Angaben absehe, die wohl kein »Vertrauen verdienen, so habe ich nie etwas davon »gehört. Ich bin sehr begierig zu erfahren, wie Du »es erhalten hast.«

Da Mitscherlichs Arbejde 1) bekræftede Forchhammers Undersøgelser, har formodentlig Berzelius ændret sin Opfattelse.

Et Tilfælde, nemlig den engelske Geolog Ch. Lyells’ Besøg i Danmark 1834, gav Forchhammer Anledning til at afsende det første Brev og en Pakke Mineralprøver, som Lyell medtog til Stockholm. Det senere Venskab knyttedes paa Naturforskermøderne. Ved Berzelius’ Død 1848 holdt Forchhammer en Mindetale over ham i det skandinaviske Selskab og udgav denne Tale. Forchhammers Ven Kaptain L. F. Svanberg, som Berzelius kalder sin kæreste Elev, havde hertil sendt ham et Uddrag af en Selvbiografi 2) , som Berzelius havde efterladt sig, og som var en forøget Renskrift af den obligate Selvbiografi, han havde indleveret til Vetenskaps Akademien i Stockholm.

Et Brev 3) fra Berzelius til Sekretæren ved Oldskriftselskabet, Prof. C. C. Rafn, (1795—1864), om Runamo, som fandtes mellem Forchhammers Papirer, er medtaget, da der ogsaa findes et Brev fra Forchhammer herom.

Portrættet af Berzelius er efter Daguerreotypi, som Fru Mitscherlich har taget c. 1845, og hvoraf jeg har en fotografisk Kopi. Det er ogsaa gengivet i E. Mitscherlich: gesammelte Schriften. 1896.

Portrættet af Forchhammer, har jeg laant af Hr. Prof. Dr. K. Rørdam. Originalen er i Hr. Prof. Dr. E. Warmings Eje.

Udskrifter paa Brevene ere trykte med Cursiv.