Danmarks Breve

Charlotte Dorothea Biehl's Breve om Kong Christian VII

Brevudgiver:
Louis Theodor Alfred Bobé, 1867-1951
Udgivelsessted:
København

Tekst før brevene

BREV TIL: Bülow, Johan; FRA: Biehl, Charlotta Dorothea; (1784-03-29)
Om Christian den Syvende. Den 29 de Marts [17]84 . Med saa megen Fornøyelse, som jeg stedse tager Pennen i Haanden for at skrive min elskede Bülow til, saa hæmmer Materien den dog meget. Jeg vilde, at Sandhed og Oprigtighed tilstædede mig at sige det modsadte a

BREV TIL: Bülow, Johan; FRA: Biehl, Charlotta Dorothea; (1784-04-03)
Den 3. Apr. 1784 . Havde disse Nattesværmerier ingen andre Følger draget efter sig, saa vare de med Tiiden blevne glemte og henregnede til Ungdommens Overiilelser og Ubesindighed, men til en ubodelig Skade for Kongen selv, saa vel som Rigerne fattede han meere end Godhed for een

BREV TIL: Bülow, Johan; FRA: Biehl, Charlotta Dorothea; (1784-04-10)
Den 10de April 1784 . For at følge Tingenes Orden i en nogenlunde uafbrudt Kiede har jeg talt om det, som i Aaret 1770 tildrog sig i Holstein, uden at have anført en Deel af det, som skeedte førend Hoffet forlod Byen, hvoraf Dronning Sophie Magdalenes Død var det vigtigste. Den f

BREV TIL: Bülow, Johan; FRA: Biehl, Charlotta Dorothea; (1784-04-16)
Den 16de April 1784 . Med en endnu større Utaalmodighed end den, min bedste Ven, hvormed jeg ventede paa Udfaldet af denne Tildragelse, længtes jeg efter at see, hvad Følgerne af Opdagelsen vilde blive, jeg gruede for at Struensee ved Blods Udgydelse vilde søge at indjage Skræk o

BREV TIL: Bülow, Johan; FRA: Biehl, Charlotta Dorothea; (1784-04-17)
Den 17de April 1784 . Ved Dørens uventede Aabning vaagnede Kongen og kaldte i største Angst og Forskrækkelse paa Schack, da han saae 6 til 7 Mennesker komme ind til sig, og Schack som hørte Kongen kalde, men ikke saae nogen, sprang hurtig af Sengen og kom Dronningen i Møde i den

BREV TIL: Bülow, Johan; FRA: Biehl, Charlotta Dorothea; (1784-04-28)
Den 28de April 1784 . Dersom det er sandt hvad to Officierer af det Regiment, der laae i Helsingøer, medens Dronningen var paa Cronborg, har fortalt mig, saa er det et Beviis paa een af Naturens fornnderligste Virkninger. Det var paa det strængeste forbuden at lade Dronningen vid

BREV TIL: Bülow, Johan; FRA: Biehl, Charlotta Dorothea; (1784-10-19)
Den 19. October 1784 . Min Ven troer, at jeg ikke ved en vis Begivenhed har været saa ødsel med mine Betragtninger som sædvanlig, og ønsker, at jeg skulde indhente hvad jeg har forsømt; hans Villie er mig en Lov, men jeg er bange, at det allene bliver en Gientagelse af hvad jeg a

BREV TIL: Bülow, Johan; FRA: Biehl, Charlotta Dorothea; (1785-01-14)
Den 14de Januari 1785 . Jeg har Haab, at det vil gaae bedre, sagde min bedste Ven, Himlen opfylde hans Haab og mine Bønner og lad ham endog her nyde al den Frugt af hans Omhue, som hans ædle Hierte kan ønske! Om det er Attraaen at kunde biedrage noget hertil ved at meddeele nogle

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene