Danmarks Breve

Biskop Otto Laubs Levnet - En livsskildring i breve (1. bind)

Brevudgiver:
Frederik Ludvig Mynster , 1811-1885
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Bloch, Søren Nicolaus Johan; FRA: Laub, Hieronymus; (1821-08-15)
Fra Pastor Hieronymus Laub i Frørup til Professor Block, Rektor i Roskilde . Frørup , 15. August 1821 . Det er nu snart 20 Aar siden, at jeg i Kjøbenhavn, som Rekonvalescent og kaldet til Frørup, modtog et Brev fra Dem, min inderlig ærede Ven, saa kjærligt

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Bloch, Søren Nicolaus Johan; (1821-08-28)
Fra Professor Block til Pastor H. Laub . Roskilde , 28. August 1821 . Højstærede elskelige Ven! Saa kjært og højagtet Deres Venskab stedse har været mig, saa behageligt vil det og blive mig at virke Noget for Deres Søn; og det Vidnesbyrd, der gives hans Hoved

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1821-10-11)
Fra Otto Laub til hans Fader . [Begge Forældrene havde fulgt Sønnen til Roskilde, og nu vare de i Kjøbenhavn i Besøg hos hans Morfader, Syngemester, Professor Zinck.] Boskilde , 11. Oktober 1821 . Kjære Fader! Nu er da baade Examen og Translokationen overs

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Liebe, Georg Julius; (1821-10-11/1822-10-15)
Af Breve fra Hospitalsforstander Liebe . Roskilde , 11. Oktober 1821 . Kjære Pastor Laub ! Med Sandhed kan jeg da glæde Dem og Deres Kone, med at Deres Søn med al den Udmærkelse, som var mulig, aflagde Prøve i sine Skolesager igaar, — ja. han var saa ferm, at

BREV TIL: Laub, Johannes George Christian; Laub, Wilhelm Frederik; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1822-04-12)
Fra Otto Laub til lians Brødre Frederik og George Laub Otto, og hans Tvillingbroder Vilhelm (Bogtrykker) fødte 16. August 1805. Frederik (Apotheker) og George (Skibskaptajn) fødte 4. April 1807. . Roskilde 12. April 1822 . Kjæ

BREV TIL: Laub, Wilhelm Frederik; Laub, Johannes George Christian; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1823-04-04)
Fra Otto Laub til Frederik og George Laub . Roskilde , 4. April 1823 . Inderligt elskede Brødre! — — Altsaa er det idag Eders 16de Fødselsdag. Saa inderligt gratulerer jeg Eder begge! Mange have i den Alder, hvori I nu ere, mange flere Kundskaber, end I; men

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1825-09-10)
Fra Otto Laub til hans Fader . Kjøbenhavn , 10. September 1825 . Ligesom Du, kjære Fader! i Dit Brev gaar lige til Texten, saaledes vil ogsaa jeg begynde med at fortælle Dig en Nyhed, der egentlig ikke er literær, og som i denne Tid vækker megen Sensation i d

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1825-10-25)
Kjøbenhavn , 25. Oktober 1825 . — — Havde det været mig muligt at skrive i Løverdags, saa værer overbeviste om, at jeg havde gjort det; men jeg var just den Dag til Examen, og blev først færdig efter Kl. 5. Frederik havde heller ikke Tid, omendskjøndt han havde Noget, som han ku

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1825-12-03)
Af et Brev fra Laub til hans Fader . Kjøbenhavn , 3. December 1825 . — — Du spørger mig, hvad jeg synes om Kollegierne. Uagtet jeg har sagt Dig mine Grunde, hvorfor jeg endnu ikke har ytret Noget desangaaende, og ej heller gjerne vilde det, saa behøver jeg do

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1830-01-12)
Fra Laub til hans Fader . Kjøbenhavn , 12. Januar 1830 . Min kjære gode Fader! Jeg har ikke skrevet til Dig den 10de [hans Faders Fødselsdag], men jeg har idag skrevet til Mølleren; og jeg har endnu gjort Mere idag: jeg har siddet ved det grønne runde Bord, o

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1830-01-16)
Kjøbenhavn , 16. Januar 1830 . Længes Du nu, kjære Fader ! efter et ordentligt Brev? Ja det er rigtignok en skammelig Tid, siden jeg skrev, og jeg længes saa inderlig efter at udtømme mig for Dig. Men nu har jeg saadan en Mængde at fortælle, at jeg neppe kan fortælle Noget. Der

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hieronymus; (1833-08-17)
Fra Pastor Hieronymus Laub til Christian Mynster . Frørup , 17. August 1833 . Min Ole Hieronymus’s Søn, min ejegode velsignede Jobs Brodersøn! Det er nu snart to Aar siden Du skrev til mig, at Du ikke turde skrive, kaldte mig Din faderlige Ven, og skrev saa s

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1833-11-05)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Borchs Kollegium , 5. November 1833 . Kjære trofaste Ven! Jeg skriver ikke dette for at fortælle Dig, hvorledes jeg lever, thi jeg har Intet at fortælle Dig; heller ikke for at faa at vide, hvorledes Du lever, thi Du har

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1833-11-05)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 5. November 1833 . Kjæreste Ven! Skjøndt jeg har travlt fra Morgen til Aften, maa jeg dog skrive Dig disse Linier til, min kjære Otto! Denne Tid, hvorpaa jeg har tiltraadt mit Embede, har ret givet mig Meget at

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1833-11-11)
Fra Laub til Christian Mynster . Borchs Kollegium , 11. November 1833 . Kjære Christian! Din Søster Constance fortalte mig igaar, at Du havde skrevet noget Smukt, som hun skulde fortælle mig, men hvad det Smukke var, vidste hun ikke mere: „Jeg maatte selv tæn

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1833-12-16)
Borchs Kollegium . 16. December 1833 . Kjære Christian ! Tro ikke, at disse Linier har til Hensigt at takke Dig og Din Caroline og hendes fortræffelige Forældre for de uforglemmelige Dage, vi sidst tilbragte med hverandre [ved Brylluppet i Frederiksborg 20. Novbr.]! — Jeg vil f

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1834-01-06)
Borchs Kollegium , 6. Januar 1834 . — Du gode Christian ! Jeg gik i Morges inden Skoletid hen til Din Onkel, for at bringe Constance Dit Brev, og om muligt tale lidt med hende selv. Hun kom med en sørgelig Tidende, sagde hun, mine Kald vare borte, i Gaar gav Kongen dem til — —.

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1834-09-19)
Kjøbenhavn , 19. September 1834 . Du har Ret, kjære Christian ! Der burde ikke ske saa lang Standsning i vor Korrespondance. — — Og hvorom skal jeg nu først skrive til min kjære Præsteven, uden om hans nye Biskop? At Du er glad og har skrevet et smukt Brev til ham om

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1835-06-02)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby . 2. Juni 1835 . Min kjære Præstemand! Tak for de Linier, Du sendte mig, og dernæst vore gjentagne Lykønskninger til Eder Begge, 1 Ægtefolk! Af Ludvigs Brev har jeg faaet et nogenlunde klart Begreb om, hvordan Alt

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1835-08-11)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Ryslinge Præstegaard , 11. August 1835 . — — Men for nu at fortælle Dig Noget, og da at begynde med noget Udvortes, saa høstede vi igaar Rug. Det var vor første Høst. Sanne og jeg vare ude og saae paa dem. Jeg kunde neppe

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1835-08-17)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 17. August 1835 . Kjære Otto! Jeg fik Dit kjære, med Længsel imødesete Brev min Fødselsdags Morgen og glædede mig saa inderlig ved at læse det først ene og siden ude i Hjørnelysthuset for Caroline. — — Det var

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1835-11-18)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Ryslinge Præstegaard , 18. November 1835 . — — Og dernæst Tak, kjære Ven! for Dit sidste Brev, et af de bedste, jeg endnu har faaet fra Dig. Just saaledes skal et Vennebrev være. Alt, hvad der især glæder Dig, det skal Du

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1836-04-23)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 23. April 1836 . Kjære gode Otto! Eders Valløby venners bedste Lykønskninger! Herren skjænke nu først og fremmest den kjære Sanne Helbred og Styrke; og saa være hans Haand over Eders lille Magdalene Louise [født

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1836-06-01)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Ryslinge , 1. Juni 1836 . Tak, Du kjære trofaste Ven, for Dine og Carolines Lykønskninger til vor lille Datters Ankomst. — — Schleiermachers Prædikener har jeg efterhaanden haft til Laans fra Fader, og de have g

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1837-01-18)
Ryslinge , 18. Januar 1837 . Hvor meget jeg havde længtes efter Brev fra Dig, kjære Christian ! det mærkede jeg først ret, da jeg havde læst Dit gode, gode Brev. Hvorfor er Du saa langt borte? hvorfor skal jeg aldrig se Dit kjære Ansigt og trykke Din trofaste Haand? hvorfor ska

BREV TIL: Mynster , Frederik Ludvig; FRA: ukendt (1839-08-03)
Af et Brev til F. L. Mynster . Frørup , 3. August 1839 . — — Og nu om Fader! Ja, han var i Korsør med Moder og Otto og Rine. Løverdag Formiddag rejste de herfra. De havde haabet at komme over Beltet Kl. 3 om Eftermiddagen, men maatte vente i Nyborg til over 10

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1842-02-13)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 13. Februar 1842 . Min kjære, trofaste Ven! Min Carolines vedholdende Bøn til Gud om snart at udfries fra sine Lidelser ved en salig Død, har den forbarmende Fader hørt. Tirsdag- Morgen Kl. 8 den 8. Februar endt

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1842-06-10)
Valløby , 10. Juni 1842 . Du min kjære Otto ! Da jeg nu atter læste Dit sidste Brev, blev jeg igjen saa bevæget, og kom ret i heftig Graad; og jeg vilde dog nu saa gjerne skrive lidt til Dig; men tidt, naar Taarerne bryde frem, kan jeg ikke standse dem. O Gud! jeg er saa slet

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1842-08-07)
Valløby , 7. August 1842 . Min kjære Otto ! Jeg sidder i min Dagligstue, Alle ere gaaede i Seng, Alt stille om mig, kun Uhret henne paa min Carolines Sekretær lader sine Smaaslag høre, og en Træorm banker i Sofaen, hvor jeg sidder for at skrive til min trofaste, kjærl

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1842-08-13)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Ryslinge , 13. August 1842 . Tak, hjertelig, hjertelig Tak, Du uendelig kjære Ven, for det Brev, Du sendte mig med sidste Post, og hvormed Du saa usigelig glædede mig — ogsaa beskjæmmede mig. Det er nu over et halvt Aar s

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1843-06-21)
Ryslinge , 21. Juni 1843 . Min kjære Christian ! Det er egentlig ikke min Tanke, at hvad jeg nu skriver, skal sendes afsted endnu i Dag, skjøndt det rigtignok er Postdag; men da jeg sad her et Øjeblik og ventede paa vore øvrige Folk til Øllebrødet (i Stedet for Morgenthe) og tæ

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1843-08-08)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 8. August 1843 . Min kjære, kjære Otto! Vorherre velsigne Dig og Dine i Dit nye Aar med al legemlig og aandelig Velsignelse! Den 6te vare mine Tanker og Ønsker hos Dig; men Visitatsen og hvad dermed fulgte, forb

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1843-08-12)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Ryslinge , 12. August 1843 . Tak, min kjære Christian, for Dit velsignede Brev til mig med sidste Post! Men inden jeg gaar nærmere ind paa det og dets Indhold og paa den Sag, som egentlig burde bragt mig til at tænke paa

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1843-09-12)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 12. September 1843 . Kjære Otto! Ja, er det ikke jammerligt! Det er blevet den 15de; med den ovenstaaende 12te blev det ved Overskriften; men nu skal det blive Mere, i det Mindste til en ret hjertelig Taksigelse

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1843-10-04)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Ryslinge Præstegaard , 4. Oktober 1843 . Min kjære Christian! Dit sidste Brev var ligesom et Kald til mig, at jeg snart skulde komme til Dig og lade Dig føle, at Du ikke er saa ene paa Jorden, som Du tidt maa føle Dig i D

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1844-01-14)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 14. Januar 1844 . — — Af Ytringer i Dit Brev i Begyndelsen, der gjentoges i Midten og i Slutningen, forstod jeg, at Du paa Din Sjællandsrejse vilde komme til Valløby; jeg blev saa glad, læste atter og fandt det

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1844-01-22)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Ryslinge , 22. Januar 1844 . Tak, kjære gamle Ven, for Dit Søndagsbesøg, omendskjøndt det først kom her om Fredagen; thi det var Søndags- og Helligdags-Tanker, det bragte ind i min Sjæl. Jeg har tidt ønsket, at jeg havde

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1844-04-14)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 14. April 1844 . Ja, ogsaa jeg har undertegnet et Andragende angaaende Forordningen af 1741. Gid den var brændt, i det Mindste den Part, som man gjør Brug af i vore Dage; og gid saa dens værdige Søster, Baptistf

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1844-08-09)
Fra Otto Laub til Chr. Mynster . Ryslinge , 9. August 1844 . — — I Søndags rejste Sanne og jeg til Frørup for at være med ved en Begravelse — lille Kirstens, Du husker jo den lille dejlige Pige, om hvis Øjne Du en Gang sagde til mig: „Vil Du se ind i Himlen!“

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1844-10-18)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 18. Oktober 1844 . Min kjære Ven! Se, her har Du mig da igjen, og først med Tak for Dit sidste rare Brev, hvori Du fortalte mig Meget om Eders Familieliv; og det har jeg saa godt af. Var ogsaa en Del af Beretnin

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1844-10-25)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Ryslinge , 25. Oktober 1844 . Kjære Christian! Da Du i Dit sidste Brev, som i alle Maader har glædet og opmuntret mig og Flere med mig, giver mig adskillige Nødder at knække, hvoraf hver kunde være nok for et Brev af sædv

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1844-12-17)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Ryslinge , 17. December 1844 . Ja, min kjære Christian, jeg vil glæde mig igjen med Dig og over Dig, som „Brudgommens Ven“ — og over Din Stella og over Din lille Olivia. Da Dit Brev kom i Gaar, faldt strax Seglet mig i Øj

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1845-01-30)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Ryslinge , 30. Januar 1845 . Min kjære Christian! Du finder det nok haardt af mig, at jeg, efter at have modtaget Dit sidste Brev, som saa inderlig beder om Svar, endnu kan tie saa længe, inden jeg kommer dermed. Ja, og j

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1845-04-03)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 3. April 1845 . Min kjære Otto! Her har Du mig en Gang endnu, førend jeg forlader mit Hjem for at forbindes med min Stella; og jeg har saa Meget at tale med min kjære gamle Yen om, at jeg tydeligt mærker at dett

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1845-05-07)
Valløby , 7. Maj 1845 . Altfor længe har jeg ventet paa at faa Ro til at skrive et ordentligt Brev til Dig, min kjære, trofaste Otto! og skjøndt jeg føler, at hvad Du her faar, bliver meget utilfredsstillende, kan jeg dog ikke opsætte længere at sende Dig og Din Sanne vor hjerte

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Wilhelm Frederik; (1845-05-30)
Fra Frederik Laub til Christian Mynster . Frørup Præstegaard , 30. Maj. 1845 . Inderlig kjære, trofaste, deltagende Ven! Du har maaske mange Gange, siden vi skiltes ad ved Rønnede Kro, ventet et Brev fra mig, som skulde sige Dig min Tak for de hjertelige Dage

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1845-05-30)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup Præstegaard , 30. Maj 1845 . Min kjære Christian! I Dit sidste Brev fra 7. Maj beder Du om Underretning angaaende Tilstanden hos os, det vil især sige i Frørup. Nu er det blevet klart der. Du veed maaske allerede

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1845-08-03)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 3. August 1845 . Tak, min kjære Ven! for Dit lille Brev af 10. Juli med den glædelige Beretning om „den store og stærke Drengs“ Ankomst! Jeg har senere ikke hørt om Eders Befindende, men haaber, at Alt er godt,

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1845-08-27)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Ryslinge , 27. August 1845 . — — At Du ikke blot er lykkelig, som jo saa Mange ere, men ogsaa veed, at Du er det, derom vidne alle Dine Breve siden den glædelige Forandring i Valløby Præstegaard, og allermest dette sidste

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1846-01-02)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 2. Januar 1846 . Min kjære gamle Ven! Da jeg nu ved det gamle Aars Slutning og det nye Aars Begyndelse i Tankerne rejste om blandt mine Kjære med Jule- og Nytaarsønsker, kom jeg ogsaa til min egen kjære Otto, og

BREV TIL: Mynster , Frederik Ludvig; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1846-01-17)
Fra Otto Laub til F. L. Mynster . Haagerup , 17. Januar, 1846 . Min kjære tro Ludvig! Det er langt fra, at Du i Dag kan faa et Brev, som Du har fortjent det til Tak for Dit gamle Venskab og Dit sidste Brev. Det er langt fra, at dette Brev bliver den rette Tak

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1846-01-24)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup , 24. Jan. 1846 . Saa skulde jeg da begynde mit første Brev i dette Aar til min gamle trofaste Ven i Valløby, og takke Dig, fordi jeg skulde være den Første, paa hvem Du tænkte med Brev. Du havde Grund til at ven

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1846-07-14)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 14. Juli 1846 . Min kjære gamle Otto Laub! Naar man saadan gaar et halvt Aar og tænker paa at skrive til sin gamle Ven, har man af denne Skriven-Brev i Tankerne en ikke saa ganske ringe Fordel, i det Mindste jeg

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1846-07-25)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup , 25. Juli 1846 . At Du skulde have Brev fra mig, kjære Christian! til Tak for den store Glæde, som Du gjorde mig i Mandags ved Dit lange Brev, har Du nok kunnet tænke Dig; men naar jeg nu begynder saa snart, sa

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1846-12-02)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 2. December 1846 . Min kjære Ven! Det var mig umuligt at skrive flere Breve iforgaars end dem, jeg sendte mod alle Verdens Hjørner for at meddele Slægten den glædelige Nyhed, som her bringes Dig, min kjære Otto!

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1846-12-07)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup , 7. Decbr. 1846 . Ja, kjære Ven! vi bleve glade ved den gode Efterretning, som vi allerede længe have ventet paa. Gud ske Lov, nu er det overstaaet og godt overstaaet. Han vil holde sin Haand over dem Begge, Mod

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1847-04-13)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 13. April 1847 . Min kjære Otto! Det er dog saa tungt, at man ikke kan flyve til sin Kjære eller have dem Alle nær om sig, saa at man altid kunde vide, hvordan de have det. Denne Uvished i det Fjerne er saa slem

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1847-04-22)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup , 22. April 1847 . Min kjære tro Christian! Jeg har ikke i Sinde at gjengjælde Dit fortræffelige Brev med et lignende fra mig. Jeg har en stor Force i at lade mig overvælde af Venskab og Kjærlighed uden at gener

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1847-07-16)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 16. Juli 1847 . Min kjære Ven! Tak for Dit lille Brev af 11. Juni om Eders lille Søns Fødsel. Gud velsigne Dig og Sanne og alle Eders Børn! Efter hvad jeg har hørt ved min Broder, der med sine har besøgt os et P

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1847-08-13)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup . 13. August 1847 . — — Og hvad nu dernæst mest ligger mig paa Hjerte at faa Dig fortalt, er, at jeg endelig er bleven enig med mig selv om at gjøre en Rejse til Kjøbenhavn, og paa den ogsaa at, komme til Valløby

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1848-03-07)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup , 7. Marts 1848 . Kjære Kristian! Det er nu saa længe siden, at jeg skulde have besvaret Dit sidste gode Brev; og der er imidlertid sket saa Meget; vi ere ikke blot komne ind i et nyt Aar, men jo næsten i en hel

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1848-05-04)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 4. Maj 1848 . Gamle, trofaste Ven! Hjertelig takker jeg Dig for Dit Brev og alle dets Vennemeddelelser og for Din smukke og friske Prædiken; Alt gjorde os saa godt, og da jeg nu atter læste Brevet, gjorde det mi

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1848-07-28)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup , 28. Juli 1848 . Min kjære gamle Christian! Da mine Børn nu have Ferie, og jeg ligesom de trænger til lidt Ferieren, og ikke som i gamle Dage kan begive mig paa en Ferierejse, men maa nøjes med den, jeg fik i Fj

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1848-08-21)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Frørup Præstegaard , 21. August 1848 . Kjære Kristian! Igaar Aftes Kl. 8 kom Sanne og jeg herhen for at se vor Begges kjære Fader endnu en Gang, og vi saae ham ogsaa i sin Seng med foldede Hænder, som om han sov. Saalede

BREV TIL: Mynster , Frederik Ludvig; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad;
(Af et senere Brev fra Otto Laub til F. L. Mynster .) — — Men Du længes vel mest efter at høre Noget om Frørup, og hvad der er passeret. Om Begravelsesdagen er det svært at sige Andet, end at den hører til mine aller kjæreste Erindringer, saa trøstelig og fredelig. Der var en

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1848-11-21)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup , 21. November 1848 . Kjære Christian, den Tidende om Eders lille Datters Fødsel, som Dit sidste Brev bragte, har glædet mig og Sanne mere, end dette sendrægtige og, som det sandsynligvis bliver, fattige Svar ka

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1849-01-05)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 5. Jan. 1849 . Min kjære Otto! Jeg ønsker dig og Sanne og Eders Mindste og alle Eders kjære Børn Guds Velsignelse i dette Aar og alle efterfølgende, hvori han vil lade Eder leve sammen i denne forunderlige Verde

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1849-05-21)
Fra Chr. Mynster til Otto Laub . Valløby , 21. Maj 1849 . — — Al denne Avislæsning, hele dette uhyre Verdensrøre sønderlemmer min Tid og min arme Sjæl, saa at Alt truer med at blive Brudstykker, Stumper og Laser. Men Gud være lovet! ofte skjænker han mig dog

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1849-05-31)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup , 31. Maj 1849 . Kjære Christian! Dit prægtige lange Brev modtog jeg 2den Pintsedag og fik det læst, inden jeg skulde i Kirke; og det gjorde mig godt. Det havde jo helt igjennem kun været glædeligt, dersom det ik

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; Laub, Wilhelm Frederik; (1849-08-15/1849-08-17)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup , 15. August 1849 . Kjære Christian! Vi har for nogle Timer siden taget Afsked med et Par kjære Venner, Carl Thomsen og hans rare lille Kone, som nu i 8 Dage have været vore Gjæster. De kom i Tirsdags 8 Dage fra

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1849-08-30)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . „Valløby, den 30. August 1849 ,“ — men i Dag skriver vi den 7. September, saa at Fortsættelsen af ovenstaaende indholdsrige Linie falder lidt sent. Jeg drager blandt Andet den Slutning, at af de to flygtige Personnager (Tid og Sted, Vallø

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1849-11-05)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup , 5. November 1849 (afsendt den 10de). Kjære Christian! Egentlig burde al Korrespondance være aldeles sammenhængende, saa at, man, naar man fik et Brev, strax besvarede det, og saa tik man strax

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1850-04-16)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup , 16. April 1850 . — Naar der er Noget i Vejen, som der er saa tidt, thi jeg er af Naturen en (ogsaa „trodsig“, men især) „forsagt Ting,“ saa længes jeg tidt efter at tale med Dig, og at Hans kunde være med. Jeg

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1850-10-01)
Haagerup , 1. Oktober 1850 . Kjære Christian ! Da jeg har mærket, at din forstokkede Taushed endog den 6te August ikke har ladet sig bryde ved min den 15de, saa vil jeg nu forsøge, om den vil vige for det Budskab, at Sanne i Søndags Eftermiddag Kl. 3¾ fødte en rask lille Dreng

BREV TIL: Mynster , Frederik Ludvig; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1850-09-27)
Fra Otto Laub til F. L. Mynster . Haagerup , 27. September 1850 . — — Men sandt er det, at hvad der ogsaa driver mig til at skrive til Dig, er en saadan Mynster-Længsel, en Længsel efter at holde fast ved dem, vi har, en Længsel efter Valløby. Du er tro med B

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1850-10-06)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 6. Oktober 1850 . Nn, min kjære Otto kommer jeg til Haagerup med Stormskridt, væltende alle Skandser og Barrikader. som Sogneforstanderskab, Provsteskab og alt det andet Skab har opkastet omkring mig, og som Ska

BREV TIL: Haae, Johan; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1851-01-05)
Fra Otto Laub til Johan Haae . Haagerup Præstegaard , 5. Januar 1851. Aften henved Kl. 12 . Kjære tro Venner i gode og i onde Dage, — dog hvor tør vi kalde saadanne Dage onde. — Herren gav, Herren tog, Herrens Navn være tovet! Gid I maa have

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1851-01-07)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup , 7. Januar 1851 . Min kjære Christian! Jeg har saa mange Gange tænkt paa at takke Dig for Dit herlige glade Brev og al Din trofaste Kjærlighed, og saa igjen at skrive ligesaa langt og glad, som Du, men det vilde

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1851-02-03)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 3. Februar 1851 . Min kjære trofaste Otto! Fordi Du er det, veed jeg, at det har ingen Nød med vort Venskab uagtet min lange Taushed. Just fordi Du er min Kjære, Gamle, Trofaste, og fordi Dit Brev var saa sørgel

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1851-02-13)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup , 13. Februar 1851 . Kjære Christian! Sanne er i Dag rejst til sin Søster i Odense [Fru Petra Ostenfeldt] efter 1½ Aar (i vor Greves lukkede Vogn). Med hende ere vore to smaa Piger [Hanne og Petra]; Hieronymus st

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1851-08-15)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup , 15. August 1851 . – – Imorges kom Sanne ud til mig i Haven, og fortalte mig, at der var kommen Brev fra Dig; og jeg havde nær besluttet ikke at læse det, før jeg i det Mindste havde begyndt paa et Brev til Dig;

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Engelbreth, Wolf Frederik; (1851-07-18)
Fra gamle Konsistorialraad, Provst Engelbreth . Lydersløv , 18. Juli 1851 . Velærværdige og højlærde Hr. Mynster , Sognepræst i Valløby. Min hjertligste Taksigelse fremsender jeg til Dem, højtagtede Hr. Broder for den glædelige Fest, i hvilken De igaar havde

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1852-04-26)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Valløby , 26. April 1852 . Kjære Otto! Ved et Brev fra Bergenhammer fik vi for nogle Dage siden at vide, at min Søster Jakobine er rejst til Konfirmation i Haagerup, — en aldeles uventet Historie for os Valløbyere, der ik

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1852-05-24)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup , 24. Maj 1852 . Kjære Christian! Det er jo en stor Gjæld, hvori jeg nu staar til Dig, først ved Dit Brev fra 26. April, og derefter ved det lille, som saa snart fulgte efter, om Eders lille Søns Fødsel. Og hvad

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1852-08-18)
Haagerup , 18. August 1852 . – – Iblandt Besøgene i Sommer var da og min gode Svoger og Søster fra Sorø. Jeg vilde gjerne haft dem med til Faddergildet, men det naades kun halvt. Allerede tidligere havde Zeuthen skrevet, at han tænkte paa Noget i denne Sommer, hvorved han ogsaa

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1853-08-11)
Haagerup , 11. August 1853 . Ja vist, kjære Christian ! er der gaaet en meget lang Tid, siden vi to havde Noget med hverandre at gjøre; og det er nok Dig, der har været Skyld deri. Det var en Aftale eller et Løfte, at naar Du kom til Ro paa det nye Sted, skulde det komme; og je

BREV TIL: Mynster , Frederik Ludvig; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1854-02-07)
Fra Otto Laub til F. L. Mynster . Haagerup , 7. Februar 1854 . Kjære Ludvig! At faa et Brev færdigt til Dig med denne Post, er nu ikke mere at tænke paa, men jeg vilde dog saa gjerne endnu paa denne Dag [Biskop Mynsters Begravelsesdag] faa begyndt et Brev til

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster , Frederik Ludvig; (1854-02-14)
Fra F. L. Mynster til Otto Laub . Emilsminde , 14. Februar 1854 . Kjære Otto! Da jeg sidst skrev til Dig om den os Alle saa kjære Onkel, anede jeg ikke, at han var draget herfra og var indgaaet til sin Herres Glæde og til Gjenforeningen med de kjære Forudgang

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1854-02-21)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup , 21. Febr. 1854 . Kjære Christian! Vi To skulde dog i denne Tid have et Ord at sige hinanden. Det har jeg sagt mig selv hver Postdag, siden Efterretningen kom om Din Onkels Død; men derved er det blevet. Jeg vee

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1854-03-11)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . 11. Marts 1854 . Kjære Otto! Da det store Sørgebudskab kom, begyndte mine Tanker jo snart at, vandre om til dem, der staa mig nærmest, og med mig vilde forstaa Tabet, men ogsaa Glæden; og saa kom de da ogsaa til Dig. Her f

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1854-04-21)
Fra Laub til C. L. N. Mynster . Haagerup , 21. April 1854 . Tak, kjære Ludvig Mynster! — De vredes jo ikke, fordi jeg bruger den samme Benævnelse til Dem, som jeg nu i mange Aar er bleven vant til, naar jeg talte om Dem, — Tak for Deres lille Brev, som kom id

BREV TIL: Mynster , Frederik Ludvig; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1854-04-21)
Fra Otto Laub til F. L. Mynster . Haagerup , 21. April 1854 . Ja, kjære Ludvig! Du bliver rigtignok behandlet uforskammet, som om Du slet ikke var til, og som om Du slet ikke sendte os det ene Brev bedre end det andet, og som om vi slet ikke skammede os derov

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster , Frederik Ludvig; (1854-06-24)
Fra F. L. Mynster til Otto Laub . Emilsminde , St. Hansdag 1854 . Kjære Otto! Jeg stod jo udenfor, og kom ikke længer end i Haven, da Sanne for otte Aar siden hørte din Greve sige til Grevinden: „Men, lille Kone, saa skulde Du lade nogle Forfriskninger bringe

BREV TIL: Reventlow, Ditlev Christian Ernst; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1854-06-10)
Mindedigt over Trolleborgs afdøde Besidder Grev Detlef Christian Ernst Reventlow , bortkaldt i sit 72de Aar 10. Juni 1854 . „Salig den Rige, som handler forstandigt med Ringe! Gud paa den onde Dag skal af Faren ham bringe, Aldrig skal Fjenders Vilje ham Un

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1854-10-16)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Karise , 16. Oktober 1854 . Saa stor end Misfornøjelsen er med Ministeriet [det ørstedske], kommer der dog nu og da Et og Andet for Dagen, som Alle maa være enige om, er godt gjort, skjøndt gjort af dette arme Ministerium

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1854-11-14)
Fra Christian Mynster til Otto Laub : Karise , 14. November 1854 . Kjære gamle Ven! Jeg kan ikke sige Dig, hvor jeg blev glad og overrasket. Efterhaanden havde jeg ment, efter hvad man fortalte, at maatte opgive Haabet om at faa Dig til Biskop i Viborg; og fø

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1854-11-12)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Gislev Præstegaaad , 12. November 1854 . Kjære Christian! Det er ikke en Tak for Dine mange kjære Breve og alt Dit Venskab, jeg her vil sende Dig, men jeg kan ikke Andet end forberede Dig paa en stor Sorg, som Gud endnu

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1854-11-23)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Karise , 23. November 1854 . I Aftes fik jeg Brev fra Maribo om, hvad I kjære Venner have maattet gjennemgaa, siden Du skrev. Jeg har før ikke haft Mod til at skrive til Dig, men nok til at bede for Eder. Der er i den Lid

BREV TIL: Mynster, Christian Peter Gutzon; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1854-11-27)
Fra Otto Laub til Christian Mynster . Haagerup , 27. November 1854 . Tak, kjære Christian Mynster, for det velsignede Brev, som kom idag, og for de mange tidligere, ubesvarede men ikke upaaskjønnede, for al din Kjærlighed til mig og min trofaste Hustru! Hun e

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1854-12-02)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Karise , 2. December 1854 . Min kjære Otto! Gud styrke og trøste og glæde Dig og alle dem, smaa og store, som sørge med Dig! Jeg veed det jo nok, at Du sørger med Dine Børn og Sødskende og den gamle Moder som de, der have

BREV TIL: Laub, Sanne; FRA: Mynster , Frederik Ludvig;
Sanne Laub født Tostrup. Født 14. August 1807, † 26. November 1854. Saa mildelig falder Hver Taare, Din Bortgang fremkalder; Ja midt i vor Smerte Den lindrer vort saarede Hjerte; Forbarmeren tøved, Før Mildhed han øved, Da kom han i Stilhed og endte Din Nød, — Sød er den

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Bloch, Søren Nicolaus Johan; (1854-12-03)
Fra Professor Block til Biskop Laub . Kbhvn. Vesterbro , 3. December 1854 . Ak, kjæreste Laub! hvad det dog var for en skrækkelig Efterretning, som jeg igaar modtog i Berlingsavisen, og hvorpaa min Datter Lotte, som havde læst den, kom herhid for at forberede

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Mynster, Christian Peter Gutzon; (1854-12-21)
Fra Christian Mynster til Otto Laub . Karise , 21. December 1854 . Min kjære gamle Ven! Da jeg saae Dit Navn paa Avislisten over Hotel Royals Gjæster, blev jeg inderlig vemodig stemt, skjøndt jeg godt forstod, at Du heller vilde være der paa det ganske fremme

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1854-11-12)
Fra Biskop Martensen til Biskop Laub . Kjøbenhavn , 12. November 1854 . Tillad, kjære højærværdige Biskop Laub, at jeg ved disse Linier bringer dem min hjertelige Lykønskning i Anledning af Deres Udnævnelse til Biskop over Viborg Stift. Jeg kan i Sandhed sige

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1854-11-19)
Fra Biskop Laub til Biskop Martensen . Gislev Præstegaard , 19. November 1854 . Tak, kjære Biskop Martensen, for den hjertelige Hilsen, de har sendt mig, som saa meget har glædet og trøstet mig; jeg trængte mere til den, end De kunde ane; jeg skriver disse Li

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1854-11-28)
Fra Biskop Martensen til Biskop Laub . Kjøbenhavn , 28. November 1854 . Kjære Biskop Laub! Med dybeste Deltagelse har jeg læst Deres Brev, hvori De meddelte mig Deres elskede Hustrus farlige Sygdom, ja meddelte mig, at De allerede havde taget Afsked med hend

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1854-12-04)
Fra Biskop Laub til Biskop Martensen . Haagerup , 4. December 1854 . Tak, kjære Biskop Martensen, for det kjærlige Brev, som De anden Gang har sendt mig! Jeg er endnu ved godt Mod, men jeg kan ikke Andet end tro, at der forestaar mig endnu en Prøvelse, en Tid

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1855-08-13)
Fra Biskop Martensen til Biskop Laub . Kjøbenhavn , 13. August 1855 . Kjære Biskop Laub! Tusind Tak for det Tilsendte Gravtalerne ved Bispinde Laubs Jordefærd, trykte „for Venner.“ som ogsaa for de Prædikener Biskop Laubs tre sidste Prædikener før hans Afrej

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1855-09-15)
Fra Biskop Martensen til Biskop Laub . Kjøbenhavn , 15. September 1855 . Kjære Biskop Laub! Tilskyndet af Ørsted henvender jeg mig til Dem med det Spørgsmaal, om De ikke maatte være af den Formening, at vi tre Biskopper, der af Rigsdagen ere berøvede vore lov

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1855-09-25)
Fra Biskop Laub til Biskop Martensen . Viborg , 25. September 1855 . Kjære Biskop Martensen! Den Opfordring, som indeholdes i Deres Brev af 15de d. M., er ogsaa tidligere paa forskjellige Maader, baade uden- og indenfra kommen til mig, og var mig saaledes ikk

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1855-10-04)
Fra Biskop Martensen til Biskop Laub . Kjøbenhavn , 4. Oktober 1855 . Af Deres venlige Skrivelse ser jeg, at De, kjære Biskop Laub, ikke er tilbøjelig til at gjøre noget Skridt i den omtalte Sag; og da Biskop Lautrup er stemt paa samme Maade, har ogsaa jeg be

BREV TIL: Martensen, Hans Lassen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1855-12-27)
Fra Biskop Laub til Biskop Martensen . Viborg , 27. December 1855 . Kjære Biskop Martensen! Den Tak, jeg skylder Dem for den lille Bog, De for kort Tid siden sendte mig, har jeg helst villet gjemme til Julen, thi som Deres Gave har for mig været en Julegave [

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Martensen, Hans Lassen; (1856-01-02)
Fra Biskop Martensen til Biskop Laub . Kbhvn ., 2. Jan. 1856 . Kjære Biskop Laub! Modtag min hjertelige Tak for Deres Brev. Hvad De skriver om mit lille Mindeskrift om Mynster, har i høj Grad glædet mig. Hvorvidt det vil kunne gjøre nogen Virkning til den mod

Tekst efter brevene