Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Søren Nicolaus Johan Bloch (1821-08-28)

Fra Professor Block til Pastor H. Laub.
Roskilde, 28. August 1821.

Højstærede elskelige Ven! Saa kjært og højagtet Deres Venskab stedse har været mig, saa behageligt vil det og blive mig at virke Noget for Deres Søn; og det Vidnesbyrd, der gives hans Hoved og Hjerte, lader mig haabe, at Deres Tillid til Roskilde Skole og dens Lærere ikke skal blive skuffet. Hvad Plads han kan faa, kan jeg, forinden den nærmere Prøve af hans Fremgang og Sikkerhed i Fundamentalia, ikke bestemme. Efter det Angivne staar han omtrent — paa noget af Gurtius nær — lige med de Øverste i 2den Klasse, af hvilke de Bedste til 1. Oktober vil optræde i tredie. For hans Alders Skyld ønsker og haaber jeg, at han maa blive iblandt disse; og kun i det Tilfælde vil han for det Første indsættes i 2den, at han befandtes ej at kunne tilstrækkelig følge med disse. Især ønsker jeg, at han maatte have saa megen Øvelse som muligt i den latinske Stil, hvori man da kunde have des mere Forvisning om, at han godt kunde forstaa og fordøje Livius og Ovid, som læses i 3die Klasse, ligesom ogsaa gode Fundamenter i Græsken vil have forberedt ham til Gavns til at begynde paa Homer og Herodot. I de øvrige Fag har han omtrent læst det Fornødne — —

Hvad Tiden angaar, da er det tidsnok, naar han er s. 4 her en af de første Dage i Oktober, da Undervisningen ventelig vil begynde den 8de, men han et Par Dage forinden i det Mindste maatte examineres. De. Nyankommendes Examensdage blive ventelig 3die, 4de og 5te. Det Logis, De har bestemt ham, tør jeg ogsaa anbefale som det bedste, jeg kunde nævne. De Bøger, som bruges, hvis han kommer i 3die Klasse, ere — —

Hvor meget det Haab har glædet os, at se Dem og Deres gode kjære Kone ved den Lejlighed en Gang igjen hos os, behøver jeg ikke at tilføje. End mere glædeligt vilde det være os, om vor uforglemmelige kjærlige Veninde, Deres Søster [„Tante Hanne“], kunde gjøre Følgeskab med. Hvor mange kjære Erindringer skal vi ikke da efter saa mange Aars Forløb igjen fornye! Stræb nu endelig at bringe Drømmen til Virkelighed!

Deres oprigtigt hengivne Block.