Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1821-10-11)

Fra Otto Laub til hans Fader.

[Begge Forældrene havde fulgt Sønnen til Roskilde, og nu vare de i Kjøbenhavn i Besøg hos hans Morfader, Syngemester, Professor Zinck.]

Boskilde, 11. Oktober 1821.

Kjære Fader! Nu er da baade Examen og Translokationen overstaaet. Examen var igaar Eftermiddags fra Kl. 3 til henimod 6. Professoren examinerede mig først i Latin. Jeg havde et Par temmelig lette Stykker i Nepos, men det, jeg havde i Cæsar, var lidt sværere. Derpaa skrev jeg en latinsk Stil uden Grammatik og af en Fejltagelse uden Lexikon, paa Slutningen nær. Den blev bedømt af Professoren, og der var kun 1 Fejl. I s. 5 Græsk, Historie og Geografi blev jeg prøvet af Dr. Thrige. Jeg læste ogsaa et lille Stykke Fransk af Telemak for Professoren. Det gik i det Hele taget meget bedre, end jeg havde ventet; især var Thrige meget vel fornøjet med Historien. Idag gik Translokationen for sig. Professoren holdt først en Tale over Horatses: „sapere aude! incipe!“ hvori han opmuntrede til Opmærksomhed, Flid og Sædelighed. Derpaa oplæste han Karaktererne, der, som Du vel kan tænke, vare meget forskjellige. N. N. blev det tilkjendegivet, at dersom han ikke inden Paaske forbedrede sig, maatte han rømme Skolen. Du kan derfor tænke, hvilken Frygt jeg sad i, og hvor stor min Glæde blev, da jeg hørte „den nyindkomne Hardenach Otto Conrad Laub“ blandt 3die Klasses Elever, og at, den ikke blev mindre, da der fulgte 6–7 Navne efter. Imorgen skal jeg første Gang paa Skolen og læse Curtius, som jeg aldeles ikke har kunnet, faa hverken tilkjøbs eller tillaans — —