Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Christian Peter Gutzon Mynster (1846-12-02)

Fra Christian Mynster til Otto Laub.
Valløby, 2. December 1846.

Min kjære Ven! Det var mig umuligt at skrive flere Breve iforgaars end dem, jeg sendte mod alle Verdens Hjørner for at meddele Slægten den glædelige Nyhed, som her bringes Dig, min kjære Otto! og Din Sanne, og dem i Din Kreds, som interessere sig for mig, at min velsignede Stella i Mandags Morges lykkelig blev forløst med en Datter. – – Jeg havde tænkt, ved Opsættelsen af dette Skriveri at faa Tid og Ro til at tale med Dig om mange forskjellige Ting, men den Tanke blev til Vind, og jeg har nu kun Tid til at sige Dig, at jeg fra Jakobine har faaet en Prædiken af Dig til Læsning, har læst den og inderlig glædet mig over denne fortræffelige og — jeg kan ikke hjælpe Dig — geniale Prædiken, som Du saamænd ikke faar, før jeg har faaet læst den for Stella. Og saa maa jeg dog fortælle Dig, at jeg med allerstørste Interesse og Opmærksomhed har læst Zeuthens højst interessante Bog om Humanitet, og at jeg har ladet mig overtale af Fenger til at omarbejde og indsende til hans paatænkte Prædikensamling en Prædiken, hvis store Mangler jeg tilfulde indser, men som dog flere Venner vilde, jeg skulde indsende. Jeg haaber, at ogsaa Du har efterkommet hans Opfordring. Men jeg maa stoppe her, beder Dig snart skrive til Din Ven, der sætter umaadelig Pris paa hver venlig Linie fra Din Haand. Hils Sanne og Dine kjære gamle Forældre og de andre Venner paa det Allerkjærligste fra Din

Chr. Mynster.