Danmarks Breve

BREV TIL: Ditlev Christian Ernst Reventlow FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1854-06-10)

Mindedigt over Trolleborgs afdøde Besidder
Grev Detlef Christian Ernst Reventlow,
bortkaldt i sit 72de Aar 10. Juni 1854.

„Salig den Rige, som handler forstandigt med Ringe!

Gud paa den onde Dag skal af Faren ham bringe,

Aldrig skal Fjenders Vilje ham Undergang volde,

Herren bevare ham skal og i Live ham holde,

Lade lyksalig længe paa Jorden ham bo,

Sende ham Trøst paa hans Dødsseng, sende ham Ro,

Hjælpe ham af al Sygdom, gjøre ham fro.“

Ps. 41, 2-4.

Ædle Gamle med det varme rene Hjerte i Dit Bryst!

Er Du draget fra den store Kreds, hvis Lykke var Din Lyst?

s. 278 Ak, nu hviler Sorgens Sky over mangen fredsæl By Trindt om Borgen og dens Have og de Dyrebares Grave, Som sig aabnet har paany!

Hvil velsignet, savnet, hædret i de gamle Træers Ly Hos Din elskelige Hustru! Længe skal der gange Ry, Af hvad hun, og af hvad Du virket har med kjærlig Hu Til de Manges Held og Glæde, som ved Eders Bortgang græde,

Og for dem, I gjense nu.

God og skjøn var Eders Idræt, længe har I øvet den,

Og i Ly af Frihedstræet trivedes Velsignelsen;

Frihed, Eder selv saa kjær, undte kjærligt I Enhver,

Eder nær var godt at være, Brødres Held, det var den Ære

I har søgt og fundet her.

Øget har I Ættens Ære, stiftet af en Frænde stor,

Som, saa længe frie danske Bønder dyrke Danmarks Jord,

Skal berømmes for sin Daad og sit klare Visdomsraad.

Hvil da I som han med Ære! Eders Grav bedugget være Med Taknemmeliges Graad!