Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1854-11-12)

Fra Biskop Martensen til Biskop Laub.
Kjøbenhavn, 12. November 1854.

Tillad, kjære højærværdige Biskop Laub, at jeg ved disse Linier bringer dem min hjertelige Lykønskning i Anledning af Deres Udnævnelse til Biskop over Viborg Stift. Jeg kan i Sandhed sige, at dette Valg har glædet mig, og er forvisset om, at det med Guds naadige Bistand vil blive til Velsignelse for Kirken og Menighederne. De Følelser, hvormed De overtager dette Embede, kjender jeg af egen Erfaring; Frygt og Haab, ja „skjælvende Haab“ — for at jeg skal laane et Udtryk af vor elskede Biskop Mynster — er endnu ganske friskt i mit eget Hjerte. Lader os, højærværdige Broder, gjensidigt indslutte hinanden s. 300 i vor Forbøn, idet vi nedbede den Aand over os, som ikke er Fejgheds Aand, men Kjærligbeds, Krafts og Sindigheds Aand.

Det er mig en Glæde, at mit Embede paalægger mig den hæderlige Pligt, at indvie Dem og den herlige Lautrup til Biskopper i den danske Kirke. Lautrup har meget ønsket, at Indvielsen maatte kunne finde Sted anden Juledag. Denne Dag er ogsaa i sig selv saare smuk og passende, og dersom det ogsaa kunde stemme med Deres Ønske, at denne Dag bliver Indvielsesdagen, vil jeg træffe de fornødne Forberedelser. Jeg beder Dem herom at underrette mig, da der af mig skal gjøres en Indstilling angaaende Indvielsesdagen, som ventelig bliver at fastsætte ved kongelig Resolution.

Guds rige Velsignelse være over Dem og Deres Hus!

I broderlig Kjærlighed og Hengivenhed
H. Martensen.