Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1855-09-15)

Fra Biskop Martensen til Biskop Laub.
Kjøbenhavn, 15. September 1855.

Kjære Biskop Laub! Tilskyndet af Ørsted henvender jeg mig til Dem med det Spørgsmaal, om De ikke maatte være af den Formening, at vi tre Biskopper, der af Rigsdagen ere berøvede vore lovlige Indkomster, bør gjøre en Reklamation til Ministeriet, opfordrende dette til at forskaffe os tilbage, hvad lovligt var os tillagt, og subsidialiter indstille, at Ministeriet vil forskaffe os dette som et personligt Tillæg (tillige i Betragtning af de dyre Tider). Dette Sidste vilde dog maaske være opnaaeligt; og selv om der Intet opnaas, tror jeg dog med Ørsted, at det vil være urigtigt ikke at gjøre nogensomhelst Reklamation.

s. 307 Jeg beder Dem, kjære Biskop Laub, at tage denne Sag under Overvejelse, og dersom De mener, at vi i Fælledsskab bør indgaa med et Andragende, da beder jeg Dem at sende nogle Momenter for Deres Vedkommende. Jeg vil da udarbejde en Koncept, hvilken jeg først vil sende Dem til Gjennemsyn, og derefter til Underskrift.

En lignende Skrivelse afsender jeg i Dag til Biskop Lautrup. Paa Mandag rejser jeg paa Visitats, men haaber at vende tilbage 1. Oktober. Til den Tid venter jeg at forefinde Deres gode Svar. Jeg veed vel, at vi, ved at gjøre et saadant Andragende, udsætte os for en Del Angreb fra en vis Side. Men skal og tør man tage Hensyn til Saadant, naar man staar paa lovlig Grund?

Deres hengivne H. Martensen.

Med Hall har jeg aldeles ikke talt om dette. Jeg har kun i sin Tid paa det Alvorligste foreholdt ham, hvor uforsvarligt eftergivende han har været mod Rigsdagen. Jeg skulde dog tro, at han ved given Impuls forsøger et Tilløb. I Øvrigt er det jo bedst for det Første at holde det Hele sub sigillo.