Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Lassen Martensen FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1860-09-20)

Fra Laub til Martensen
Viborg, 20. September 1860

Kjære Biskop Martensen! Jeg har endnu ikke takket Dem for Deres sidste kjære Brev, og først nu, ligesom jeg skal begynde en Visitatsreise, falder det mig ind, at De dog vel har ønsket, at jeg ikke for længe vilde udsætte Besvarelsen af eet Spørgsmaal, menlig, om jeg vil være med at arbeide paa en Udvidelse af Landemodet ved Præster? Derfor nu i al Hast: Ja, — jeg kunde meget ønske en saadan Udvidelse, naar det tør ventes, at Ministeriet vil gaae ind derpaa (trods hvad der er sagt om Landemodet i Rigsdagen), — og vil, selv om s. 48 Haabet kun kunde være svagt, gjerne være med, naar De nærmere vil meddele mig, hvorledes De tænker Dem, at der skal begyndes. Om 16 Dage er jeg igjen hjemme.

Og saa kun endnu i samme Hast min Tak for Deres Tale over Heiberg, som i een Henseende har glædet mig endnu mere end den over Ørsted: fordi den har opfrisket et, jeg maa sige, temmelig afbleget Billede af en Mand, som havde havt stor Betydning for mig, men nu i en Tid var som død, og dertil endnu viist mig ham fra en Side, som jeg slet ikke kjendte, og som dog hører saa væsentlig med, — som Menneske. Jeg kunde have meget Mere at sige herom, men om 1 Time er Vognen for Døren.

Deres O. Laub.