Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1865-11-23)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 23. November 1865

— — —. Med Hensyn paa Birkedals Sag glæder det mig, at vor nye Cultusminister har taget det eneste rette Parti, at afslaae Andragendet om Birkedals Gjenindsættelse, borgerlig Anerkjendelse o.s.v. Den nye Cultusminister synes at være en retsindig og velmenende Mand, men som Minister er han meget novus & imperitus, og jeg frygter for, at han ikke vil holde sig fri for Vaklen. Han er en god Ven af Pastor N. N. i Rigsdagen, har selv i sin Tid stemt for den ulyksalige Lov om Kirkers Benyttelse for Sognebaandsløsere, og synes at have for høie Tanker om Grundtvigianerne som det eneste „levende“ Parti i Folkekirken. Det nuværende Afslag i den Birkedalske Sag, hvorved han vil vække Grundtvigianernes Mishag, skal uden Tvivl gjøres godt igjen ved Imødekommen i andre Retninger. Anderledes er det nu engang ikke med disse Ministre, der skyde op som Paddehatte, og af hvilke de Fleste have lært deres kirkelige Begreber paa Rigsdagen, og selvfølgelig ere blottede for Principer og mangle de første og groveste Rudimenter for Kirkestyrelsen. Jeg har nu ved mit personlige Forhold til en lang Række af Ministre havt Leilighed til at overbevise mig om, hvor usigeligt desorienterede Fleertallet af dem har været. Hall og Monrad havde endda et superficielt Kjendskab til Forholdene, men vare desværre saa afhængige af Rigsdagen — — —, at intet Ordentligt kunde komme ud af deres Styrelse. — — —

Ved min Ethik, som De med sædvanlig Velvillie omtaler, har jeg nu i flere Maaneder ikke faaet gjort det Ringeste, og der er for det Første ikke Udsigt til, s. 197 at jeg kommer til Arbeidet. I Tankerne er den mig stadigt. Skal den blive færdig, da bliver den ogsaa færdig. Tag til Takke med dette Brev, der i den rette Betydning heller ikke er færdigt.

Deres hengivne H. Martensen.