Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1866-07-07)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 7. Juli 1866

— — —. Man maa iøvrigt skikke sig i, at man i sine egne Forholde befinder sig i vanskelige Situationer, naar man seer hen til den Situation, i hvilken den hele Verden med alle dens Riger og Herligheder befinder sig. Nu er Verdenssituationen da atter en anden efter Preussernes seierrige Fremgang, og al den Blodsudgydelse, som har fundet Sted. Alt dette er dog formodentlig kun Forspil for et større Drama. Thi jeg kan ikke forestille mig Andet, end at der endnu maa gjennemgaaes Meget, før Verden og Tiden kan komme til en relativ Rolighed og Orden.

Jeg har nylig holdt Landemode, hvor Spørgsmaalet om kirkelig Frihed blev drøftet, og flere grundige Udtalelser fremkom. Men, hvad hjælper det, naar Magten til at afgjøre disse Spørgsmaal ligger paa et heelt andet Sted end hos Kirken. Nu vil det vise sig, om den nye Forfatning, der jo har Udsigt til at gaae igjennem, men til hvilken jeg for min Deel ikke har synderlig Tillid, vil blive gunstigere for Kirken. — —

In republica litteraria er der intet Nyt med Undtagelse af den R. Nielsenske Protest mod al Theologie, der naturligviis ikke interesserer mig synderligt. At protestere s. 203 mod al Theologie er det Samme som at vælte en Sisyphussteen. — — —

Deres hengivne H. Martensen.