Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1867-03-01)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 1. Marts 1867

Kjære Biskop Laub! Hermed sender jeg Dem et Skrift *) , som De vel neppe havde ventet. Det R. Nielsenske Uvæsen blev mig for galt. Ogsaa følte jeg Drift til engang at fremlægge mine egne ikke blot theologiske men philosophiske Principer. De vil læse det med sædvanlig Velvillie.

Den kirkelige Situation er jo piinlig. Af største Vigtighed vil det være, om den fra Kjøbenhavns geistlige Convent til Rigsdagen afgivne Adresse ogsaa trindtomkring i Landet maatte faae talrige Underskrifter. Selv om Intet opnaaes ved Rigsdagen, vil dette dog være af megen Betydning, fordi det vil kunne afgive et gyldigt Motiv for det konglige Veto, dersom dette maatte blive fornødent. Det vil da findes i sin Orden, at Kongen ikke tager Bestemmelse i denne Sag, forinden Kirken under en eller anden Form er bleven hørt.

Tak for Deres kjære Brev.

Deres hjerteligst hengivne H. Martensen.