Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1867-05-21)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 21. Mai 1867

— — —. R. Nielsens Modskrift: „Om den gode Villie som Magt i Videnskaben“ fik jeg igaar og gjennemlæste s. 218 det strax. Det er et Opkog af alt det Gamle med de sædvanlige Anfald paa min Dogmatik, hvilken han gjør mig den Ære at betragte = al Theologie. Mine egentlige metaphysiske Hovedpunkter, navnlig det ethiske Gudsbegreb, er han ikke gaaet ind paa; de Instanser, jeg af Philosophiens Historie har fremsat (navnlig Schellings nyere System) ere aldeles ikke berørte. Paa Grovheder mangler det naturligviis ikke. Jeg havde dog ventet noget mere Philosophie, end her forefindes.

Deres hengivne H. Martensen.