Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1868-02-14)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 14. Februar 1868

— — —. Vor Fælledsudtalelse har gjort stort Indtryk, og en Crise er nær forestaaende. Dersom det alene s. 219 dreiede sig om Kierkegaard, da antager jeg, dersom jeg ikke er falsk underrettet, at Landsthinget lader ham falde; men desværre er Ministeriet solidarisk og vil staae Last og Brast med Kierkegaard, hvilket hos Flere fremkalder Betænkeligheder, fordi man frygter et Ministerium Sponneck. Selv er jeg ikke langt fra ogsaa at frygte dette, da jeg seer, at Sponneck som Folkethingsmand har stemt for Loven. Imidlertid skal han jo — dersom han overhovedet kommer til Roret — ikke være Cultusminister. —.— —. Et national-liberalt Ministerium vilde maaskee være at foretrække. Men hvad skal man sige om Hall og Casse, der ganske have sluttet sig til Kierkegaard? — — —.

Jeg er, uafhængigt af ethvert Resultat, usigelig glad over, at vi have gjort hvad der stod i vor Magt, τà ἐρ ήµῶv, og vi maa lægge τà oὐx ἐρ ήµῶv i Herrens Haand. — — —.

Deres hengivne H. Martensen.