Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1868-03-10)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 10. Marts 1868

— — — Jeg har idag besøgt Kierkegaard, for at see, hvorledes han havde det, idet jeg under de stedfindende Omstændigheder fandt, at jeg lettere kunde besøge ham, end han mig. Hans Helbredstilstand er betydeligt bedre, men han agter at gjøre en Udenlandsreise paa 4 Uger. Han vilde forsvare sin Fremgangsmaade, men jeg indlod mig ikke videre paa Discussion, da jeg, som jeg sagde, ikke vilde trætte ham med at gjentage hvad han allerede kjendte. Om hans Sygdom yttrede han, at den vilde være kommen, ogsaa om vor Fælledsudtalelse ikke var kommen, da denne Sag havde plaget ham ved Dag og ved Nat. Personligt skiltes vi venskabeligt.

Man skulde nu tænke, at den hele Sag var stillet i Bero. Men jeg veed fra sikker Kilde, at Ministeriet betragter det som en Æressag at føre denne Lov igjennem, og at Grev Frijs af alle Kræfter søger en Minister, der snarest muligt kan afløse Fonnesbech.— — — Vi ville see, om de faae Nogen. — — Dette Ministerium er dog en stor Jammerlighed. Nu, da de have den skjønneste Leilighed til at frigjøre sig fra denne fatale Sag, ville de af blot og bar Forfængelighed sætte en Lov igjennem, for hvilken Ingen af dem har nogen virkelig Interesse. — —

Deres hengivne H. Martensen.