Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1868-05-03)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 3. Mai 1868

— — — Det er vanskeligt at forstaae, hvorledes man har kunnet komme til denne Overeenskomst i Valgmenighedssagen. Vore Venner i Landsthinget foer op som Løver og faldt ned som Faar, og det Samme kan siges om Ministeriet. Det er Daarlighed og Elendighed. Man har ikke troet at kunne danne et nyt Ministerium tor Tiden, er vegen tilbage for en Ministercrise, og Kirken er som sædvanligt bleven Offret. De Indrømmelser, der ere givne, ere kun et Skin, vilde i det høieste kunne have en liden Betydning, dersom vi havde en fast Regjering, men da vi have en svag, nytte de Intet. Man maa have Resignation. — — —

Jeg har i denne Tid læst Noget i den evangeliske Alliances Forhandlinger fra forrige Aar, som er meget interessant. Mange Røster udtale sig for den fuldkomne Adskillelse af Kirke og Stat, og betragte de officielle Kirker som uholdbare under det mere og mere frembrydende Democratie. Og vistnok kan der siges, at naar et religionsløst Democratie har Magten, bliver Folkekirkernes Stilling uholdbar. Hvorledes det hos os vil udvikle sig, maa Tiden vise. — — —

Deres hengivne H. Martensen.