Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1871-06-05)

Fra Martensen til Laub
Slotsbjergby, 5. Juni 1871

Kjære Biskop Laub! Skjøndt jeg (paa Visitats) ikke har Tid til at skrive et ordentligt Brev, maa jeg dog med et Par Linier hjertelig takke Dem for Deres Sidste, som jeg idag har faaet tilsendt. At det inderligt har glædet mig, at De saaledes kan udtale Dem om Ethiken, s. 245 vil De være overbeviist om. De er en Læser par exellence! Deres Billede af Dogmatiken som Adam, der giver Tingene Navne, og af Ethiken som Eva, de Levendes Moder, der vel er tagen af Mandens Side, men uden hvem han ikke kan have sin Herlighed, ikke kan opfylde Jorden og gjøre sig den underdanig, kan ikke være mere træffende, plastisk dybsindigt og lysende. — — —.

De har vistnok i een Henseende Ret, naar De siger, at ingen Tid kan være gunstigere for Ethiken end denne paa Grund af de forfærdelige og rystende Tidsbegivenheder. Det vil interessere Dem at erfare, at efter 14 Dages Forløb var Oplaget (1000 Expl.) saa godt som udsolgt, og at et nyt Oplag allerede er under Trykken. — —. Da endnu kun saare Faa kunne have læst Bogen, kan af denne stærke Afsætning Intet sluttes om dens indre Beskaffenhed. Men dette kan sluttes, at der synes at være en Trang tilstede, som søger sin Tilfredsstillelse. Man trænger til en substantiellere Føde end den æsthetiske og den blot politiske.

Og hermed Gud befalet!

Deres hjertelig hengivne H. Martensen.