Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Lassen Martensen FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1871-08-03)

Fra Laub til Martensen
Viborg, 3. August 1871

Kjære Biskop Martensen! De har saa hjertelig forstaaet og deelt Sorgen ved vor kjære Hannes Død; saa vil De ogsaa med Deeltagelse læse de Ord, som bleve talte den Dag, da hun blev begraven. Det har en stor Betydning, naar paa saadanne Dage det, der giver Trøst og Fred, kan komme til at seire, og jeg troer det lykkedes den Dag, vel især fordi det føltes, at den store Forsamling virkelig tog Deel i, hvad der foregik. Derfor blive saadanne Dage dog ikke de overveiende i Antal; men det gjør godt, naar siden Tabet og Eensomheden føles, at kunne mindes, hvorledes ogsaa midt i Striden Guds Fred kan seire i Hjerterne. — — — At det bliver til Alvor med Deres Jyllandsreise, kjære Biskop Martensen, fik jeg forleden bekræftet i et Brev fra Zeuthen, som ogsaa venter at see Dem. Jeg glæder mig inder s. 247 ligt til snart at skulle see Dem og komme til at tale med Dem. Tro blot ikke, at den sidste Begivenhed har bragt Noget ind i dette Huus, som i ringeste Maade kunde forstyrre Glæden ved Deres og Deres Families Besøg !

Deres O. Laub