Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1872)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 26. Marts 1872

— — —. Schepelerns Brochure mod Holstein har jeg læst og finder, at han i det Væsentlige har skilt sig meget godt derfra. — — —. Et og andet kunde man vel have ønsket noget anderledes. At han fremdrager Læren om Skjærsilden, finder jeg ikke heldigt.; thi hvor s. 275 mange svage Punkter der end her kunne paavises hos Katholikerne, saa er jo Læren om Mellemtilstanden et svagt Punkt i Reformatorernes og den orthodoxe Theologies Dogmatik, fordi den ganske mangler, og man kastede Barnet ud med Badet. Det er ikke strategisk rigtigt at bekjæmpe et svagt Punkt hos Modstanderen, naar man selv paa en anden Maade er svag, netop paa dette Punkt. — — — Men, som sagt, dette er mindre Ting. I Hovedsagen gjør den et godt Indtryk, hvad jeg ogsaa fra forskjellige Sider har erfaret.

De ønsker nærmere at vide min Mening om en Union mellem de christelige Kirker, om hvilken Døllinger har holdt Foredrag. Jeg anseer den for Tiden umulig, hvad ogsaa efter det sidste Foredrag synes at være Døllingers Mening.

Derimod mener jeg, at man vel i Sindelaget kan og bør være unionistisk sindet, at man altsaa er mere tilbøielig til at anerkjende og fremhæve, hvad der er det Forenende, end hvad der adskiller, og i denne Henseende har jo det apostoliske Symbolum og de andre oecumeniske Symboler deres store Betydning. Man føres tilbage til Galixtus, der i vor lutherske Kirke viiste tilbage til de første christelige Aarhundreder, hvis Tradition indeholder det, hvorom vi skulde enes. Men jeg troer ingenlunde, at man nu kan gjøre Union. Enhver af Kirkerne maa vedblive at føre sin egen Huusholdning. Men det er en Forberedelse til en Union, naar den Er- kjendelse og Følelse gjennemtrænger dem, at ingen enkelt Confession paa exclusiv Maade udtrykker den hellige almindelige Kirke. Det er en uhyre Forskjel fra den Tænkemaade, der f. Ex. fandt Sted i det 17de Aarhundrede, og her er der netop i vor Tid skeet et Omsving. s. 276 Grundtvig har jo her seet Noget — hvad forøvrigt ogsaa Andre have seet —, men hvad atter er bleven fordunklet ved hans egen Exclusivitet og Ufeilbarhed og dermed sammenhængende Vildfarelse.

— — — Herren give os en velsignet Paaske. Ogsaa Paasken stifter Union, thi Alle samles vi dog ved Christi Kors og ved hans aabne Grav, og modtage hans: Fred være med Eder!

Deres H. Martensen.