Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1872-05-25)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 25. Mai 1872

— — —. Det vil interessere Dem at erfare, at Ethiken udkommer paa Engelsk. Boghandler Clarke i Edingburg har tilskrevet mig, for at udbede sig mit Samtykke til at lade den oversætte. Han har allerede Dogmatiken.

Dog til noget Andet. De har vel faaet Psalmebogs- tillægget til Betænkning. Jeg for min Deel har yttret, at det umuligt kan approberes i den Form, hvori det er forelagt. Det er altfor stort for et Tillæg. Der bør udskydes alle Psalmer til Huusandagt, som ikke høre herhen, da Formaalet kun er at afhjælpe en Trang ved Gudstjenesten i Kirken. Der bør udskydes en betydelig Qvantitet af Grundtvigs værdiløse og tanketomme Psalmer. Vil man ikke gaae ind herpaa, bør det Hele stilles i Bero. Man kan bedre gaae ind paa at approbere et eller andet Tillæg for en enkelt Menighed, hvor det kun vil have temporair Betydning, end at approbere eller autorisere en Grundtvigiansk Psalmebog — thi saaledes s. 287 maa dette Tillæg i Grunden betragtes — for hele den danske Kirke. Jeg kan ikke have Lod eller Deel i dette Sidste, og har udtrykkeligt erklæret det.

Halls paatænkte Skolelov — — — foruroliger mig, jo mere jeg tænker derover. Thi om den end indeholder gode Enkeltheder, saa ville de paatænkte Skoleinspecteurer, der tillige skulle udøve Kaldsretten, gjøre Biskopperne og Provsterne til afmægtige Skygger uden al Betydning og Myndighed. Det er et stort Skridt til Skolens Emancipation fra Kirken, og til Skilsmissen af Kirke og Stat. Dog, i denne Retning gaaer jo hele Nutidens Strømning. — —- —

Deres H. Martensen.