Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1873-12-25)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 25. December 1873

Kjære Biskop Laub! Efterat jeg idag har holdt min Juleprædiken i Slotskirken, skriver jeg disse Linier, for at takke Dem for Deres Sidste, og for at tilønske Dem en glædelig Juletid og et lyksaligt Nytaar. Herren opholde Dem end længe for os og hans Kirke i vort Fædreland, og glæde Dem baade i Embede og Huus! Hans Velsignelse være ogsaa fremdeles over vort Venskab, hvilket jeg betragter som en sand Velgjerning for mit Liv, som i saa mange Henseender i Ordets bedste Betydning har viist sig velgjørende for mig.

Mit Skrift om Katholicismen er nu færdigt, men maa revideres, forinden det kan overgives til Trykken, hvilket jeg haaber kan skee i Januar. — — —. Jeg kan jo ikke dølge for mig selv, at jeg herved foranlediger nye Angreb fra papistisk Side og dermed en større Opmærksomhed for Papismen, og der ville maaskee være dem, der ville finde dette mindre klogt. Dog er det meget vanskeligt med saadanne Beregninger af det Betimelige eller Ubetimelige, og det Sikkreste forekommer mig dog at være at afgive sit Vidnesbyrd for den evangeliske Sandhed. — — —

Endnu engang: lyksaligt og velsignet Nytaar!

Deres inderligt hengivne H. Martensen.