Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1874-02-14)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 12. Februar 1874

— — — —. Nu kommer da det Hallske Circulaire, et til Skoledirectionerne og et til Biskopperne om Katechismussagen. Det første, seer jeg, er allerede indrykket i Berlingeren for i Aften. Grundtanken er Kierkegaards, at denne Katechismus ikke maa anskaffes (altsaa vel tør forblive og bruges, hvor den allerede er anskaffet). Hvor inconseqvent nu dette end er, er det dog bedre end Intet, og jeg bekjender, at jeg i den sidste Tid ikke uden Grund har frygtet, at Intet vilde skee. For Grundtvigianerne vil det være meget ubehageligt, især for gamle Fenger, for hvem det gjør mig ondt. Han synes i denne Henseende ganske at have gaaet i Taaget og ikke vidst, hvad han gjorde. Han er uden Tvivl bleven saa indgroet i den Grundtvigske Tankegang og i Troen paa dens Ufeilbarlighed, at han ikke har kunnet see Andet, end at han handlede med god Berettigelse. Dette synes s. 322 ogsaa at fremgaae af hans høist ulogiske, det egentlige Spørgsmaal omgaaende Artikler i Bladene. Man fatter det ikke. — — — —

Deres hengivne H. Martensen.