Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Lassen Martensen FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1875-06-26)

Fra Laub til Martensen
Viborg, 26. Juni 1875

— — — — — —. Jeg maa dog endnu fortælle, at jeg har læst Grüders Bog, d. v. s. med mange Forbigaaelser, thi naar man har læst Begyndelsen af et Afsnit, veed man det Følgende forud, og jeg har paa intet Sted følt mig ude af Sammenhængen (hvad jo er et Fortrin ved en Bog, kun ikke, naar man trænger til Noget, som man endnu ikke veed). Man behøver ikke at være kommen ret langt for at vide, at Ff. ingen Anelse har om, hvad De mener, og forsaavidt skriver bona fide. Der er intet Ord af nogen Betydning (Tro, Vished, Retfærdiggjørelse, lige indtil det at forstaae) uden at det hos ham er noget (toto coelo) Andet end hos Dem. Derfor maa han angribe Alt, uden paa noget Sted at ramme Dem. Forstod han det Ord „salige ere“, og kunde forene det med Fattigdommen i Aanden, som Luther sin Vished med sine Kampe (hvilke spille en stor Rolle i dette Skrift), saa bleve de mange Garantier for at „blive salig“ ubrugelige. Den Oversigt, hvormed der sluttes, over det romerske Garantiesystem kunde ikke være skrevet bedre af en Protestant, som ret vilde lade det føles, fra hvilken Tomhed, Tanke- og Villieløshed og aandelig Trældom vi ere udfriede. Og denne authentiske s. 375 Forklaring er jo aldeles overeensstemmende med Deres. — — — —

Deres O. Laub.