Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1875-11-22)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 22. November 1875

Kjære Biskop Laub! Ved at læse Bladene af Mynsters Liv og Tid, kommer jeg til at tænke paa, at jeg ikke har gratuleret Dem til Deres 70de Fødselsdag, der dog er et saa vigtigt Punkt i det menneskelige Liv. Modtag da min inderlige og hjerteligste Lykønskning, og betragt det ikke som en i Ligegyldighed grundet Forsømmelse, at jeg først nu kommer dermed. Herren velsigne Dem og opholde Dem end længe for Kirken, for Deres Venner og Deres Børn.

Og lad mig da ogsaa paa det Varmeste takke Dem for de i den omhandlede Bog fra Dem indrykkede Breve. Jeg har atter og atter læst dem med den største Deeltagelse, og jeg veed, at mange her ganske samstemme. Fru Heiberg kunde ikke noksom udtale sin Glæde over Brevet, der skildrer Deres Besøg hos Fru Rahbek. Men i det Hele er der i disse Breve en vidunderlig Ungdomsfriskhed, en sig opladende Sands for det Store i Livet, baade for Ideer og Personligheder, forenet med en i Sandhed plastisk Fremstilling, der dog er saa kunstløs og ikke har Anelse om, at den engang skal komme for Offentligheden. Selv har jeg ved Læsningen havt Leilighed til at gjenopleve uforglemmelige Partier af min Ungdom, Samlivet hos Sibbern, Clausen, Bekjendtskabet med Schleiermacher. Ogsaa om Grundtvig har De sagt, hvad der i Sandhed er træffende og betegnende. At Mynsters Bog i det Hele meget har glædet mig, behøver jeg ikke at. sige. — —

Deres hengivne H. Martensen.