Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Hans Lassen Martensen (1876-08-30)

Fra Martensen til Laub
Kjøbenhavn, 30. August 1876

— — — — — —. Inderlig gjerne kom jeg til Viborg Domkirkes Indvielse, til hvilken jeg efter Deres venlige Meddelelse vil faae en Indbydelse. Vistnok vilde jeg ikke kunne faae noget egentligt Samliv med Dem i disse Dage. Men jeg vilde faae det Samme, hvad alle andre Tilstedeværende ville faae, selve Indvielsen, udført af Dem. For mig har det altid Interesse at være tilstede ved en historisk Begivenhed. Og denne Kirkevielse har tilvisse historisk Betydning, hvorfor det ogsaa for Dem maa have sin særegne Betydning ved denne Leilighed at faae Hovedfunctionen. Men jeg er desværre forhindret fra at komme.— — — —. Jeg ønsker Dem af Hjertet Velsignelse til denne i sig selv saa glædelige Handling, og Glæde deraf. Og da. ønsker jeg Dem ogsaa Velsignelse til at overvinde den Besværlighed, som altid er forbunden med saadanne store kirkelige Acter, og som fremkommer ved den Tilsætning af Verdslighed. som herfra er uadskillelig, — de mange Mennesker, for hvis Fornødenheder der i mere end een Henseende maa sørges, det Overløb, man har fra forskjellige Sider med de mange trivielle Spørgsmaal, der skulle besvares, Festmaaltidet med Skaalerne o. s. v., hvad Altsammen virker distraherende, men som maa overvindes ved en god, i Sandhed aandelig Stemning, der maa søges udbredt s. 396 over det Hele, og som man fremfor Alt bør fastholde i sit eget Indre. Det Glædelige er at Kongen og den kongelige Familie til saadanne Handlinger selv medbringe den rette Stemning, hvad kun kan virke velgjørende. — — — —

Deres altid hengivne H. Martensen.