Danmarks Breve

Biskop Otto Laubs Levnet - En livsskildring i breve (3. bind)

Brevudgiver:
Frederik Ludvig Mynster , 1811-1885 Georg Sophus Frederik Schepelern, 1839-1900
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1855-01-29)
Fra Laub til hans Hjem i Haagerup . Aarhuus , 29. Januar 1855 . Kjære Hieronymus ! Du rørte mig saa meget igaar da Du talte om mine Breve, som Du vilde savne, at jeg besluttede, inden jeg gik i Seng her, at jeg vilde idag saa tidlig, at j

BREV TIL: Laub, Wilhelm Frederik; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1855-02-01)
Viborg , 1. Februar 1855 . Efterat have meddeelt Dig, kjære Onkel Frederik , og med Dig alle mine Venner, store og smaae, at jeg igaar Formiddags rodede, indtil det var for silde, og igaar Aftes blev forhindret ved Besøg til Kl. 12½ fra at begynde dette mit første Brev fra mit

BREV TIL: Familien Laub i Hågerup, ; Laub, Wilhelm Frederik; Schepelern, Louise Magdalene; Jespersen, Hanne; Laub, Ditlev Christian Ernst ; Wanscher, Arngoth Dorothea Petronelle Christine; Laub, Johan Ludvig Georg; Kiørboe, Susanne Sofie Elisabeth Henriette; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1855-02-07)
Viborg , 7 Februar 1855 . De to sidste Dage har jeg tilbragt 2—3 Timer hver Eftermiddag paa Latinskolen ved Halvaarsexamen. Rectoren havde inviteret mig dertil og. sendt mig Timetabel, og jeg havde nok Lyst til at kjende lidt til Skolen og Lærerne, førend jeg selv faaer Drenge

BREV TIL: Familien Laub i Hågerup, ; Laub, Wilhelm Frederik; Laub, Hieronymus; Laub, Johan Ludvig Georg; Laub, Ditlev Christian Ernst ; Jespersen, Hanne; Wanscher, Arngoth Dorothea Petronelle Christine; Kiørboe, Susanne Sofie Elisabeth Henriette; Schepelern, Louise Magdalene; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1855-02-17/1855-02-19)
Viborg , 17. Februar 1855 . — — — Jeg skriver med denne Post til Boghandleren, for at sende ham Prædikenerne og underrette ham om, at han snart kan vente at faae Talerne Sé Laubs kirkelige Lejlighedsskrifter S. 254 ff. ).— — — Jeg har (naturligviis fordi jeg har havt saa meget m

BREV TIL: Familien Laub i Hågerup, ; Laub, Hieronymus; Laub, Wilhelm Frederik; Laub, Johan Ludvig Georg; Laub, Ditlev Christian Ernst ; Schepelern, Louise Magdalene; Wanscher, Arngoth Dorothea Petronelle Christine; Kiørboe, Susanne Sofie Elisabeth Henriette; Jespersen, Hanne; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1855-03-01)
Viborg , 1. Marts 1855 . — — — Jeg kunde ellers have begyndt mit Brev i aften ligesom forrige Gang, — med Bahnsons. Han kom herind fra Skolen Kl. 4, sad her en Times Tid og fik en Pibe Tobak, medens vi snakkede om Allehaande, og jeg læste Adskilligt for ham af Ritualet, som jeg

BREV TIL: Familien Laub i Hågerup, ; Laub, Hieronymus; Laub, Wilhelm Frederik; Laub, Johan Ludvig Georg; Laub, Ditlev Christian Ernst ; Jespersen, Hanne; Schepelern, Louise Magdalene; Wanscher, Arngoth Dorothea Petronelle Christine; Kiørboe, Susanne Sofie Elisabeth Henriette; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1855-03-06/1855-03-07)
Viborg , 6. Marts 1855 . — — — Imorgen har jeg, som I veed, Ordination. Men det var nær hermed gaaet mig som Tordenskjold, da han kun havde een Mand tilbage, og han græd. Igaar Morges skulde begge Ordinandi mødt hos mig, men den ene udeblev. Den Anden, Gatechet i S., kom, for at

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; (1854-07-17)
Fra Dr. Zeuthen til Laub . Sorø , 17. Juli 1854 . Kjære Otto! Vi berede os altsaa til en 3 Ugers Reise, hvis Formaal ikke kan være noget andet end legemlig og aandelig Opfriskning og om muligt et ret opløftende Indtryk for den Livstid, vi endnu maatte have ti

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; (1854-10-09)
Fra Zeutlien til Laub . Sorø , 9. October 1854 . Kjære Otto! Jeg har takket Dig mundtlig for Alt, hvad Du var mig paa vor Reise, min Kasserer, men ogsaa min Fører og Formand, saa at jeg saa ofte kunde gaae sorgløs, medens Du havde mange Slags Sorger for os B

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; (1854-11)
Fra Zeuthen til Laub . Sorø i November 1854 . Kjære Otto! Du veed, at jeg har ventet, og med Glæde ventet, at Du skulde blive sat paa Viborg Bispe stol, og da det nu er skeet, saa ønsker jeg Dig af mit ganske Hjerte Guds Naade og Velsignelse

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; (1854-11-27)
Fra Zeuthen til Laub . Sorø , 27. November 1854 . Gid jeg kimde, istedetfor at skrive, tage Dig i Haanden og lade Taarerne rinde! Jeg synes, at det maatte kunne ogsaa gjøre Dig, Du min kjæreste, gamle, dybtsørgende Yen, i dit uerstattelige Tab, — ogsaa gjøre

BREV TIL: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1855-02-23)
Fra Laub til Zeuthen . Viborg , 23. Februar 1855 . Kjære Venner! Det er meget længe siden, jeg har skrevet Noget directe til Eder, og jeg har jo og, siden de sidste store Begivenheder i mit Liv, den største Epoche, jeg kjender, enten jeg seer paa det, hvori j

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; (1855-08-06)
Fra Zeuthen til Laub . Sorø , 6. August 1855 . Kjære Otto! Jeg sætter dog Pennen paa Papiret den 6te August, men det bliver vel heller ikke meget mere idag, blandt andet fordi der er en Søvnighed over mig, da jeg inat laae vaagen, for at vække hele Familien

BREV TIL: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1855-08-10)
Fra Laub til Zeuthen . Viborg , 10. August 1855 . Min kjære, gamle, og som Aarene gaae og blive flere, altid kjærere Ven! Ihvor meget end Dit lange Brev, begyndt d. 6te, har glædet og beskjæmmet mig; thi jeg vilde skrevet, ikke d. 4de — den Dag skrev jeg en P

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; (1856-10-20)
Fra Zeutlien til Laub . Sorø , 20. October 1856 . Kjæreste Otto! Jeg kom da hjem her til Sorø Fredag Aften, oplivet og styrket baade paa Sjæl og Legeme, og fuld af Taknemmelighed mod Dig og Frederik og Rine og alle de unge levende Sjæle for Eders Glæde og Ed

BREV TIL: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1856-11-04)
Fra Laub til Zeuthen . Viborg , 4. November 1856 . Kjære Zeuthen! Du maae jo mene, at jeg er et, meget uskjønsomt Menneske, som opsætter saa længe at takke Dig for Dit Besøg, hvormed Du saa deiligt overraskede os, og for det Brev, som Du strax efter sendte. N

BREV TIL: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1857-04-15)
Fra Laub til Zeuthen . Viborg , 15. April 1857 . Min inderlig kjære Zeuthen! Du har vistnok, og med god Grund, maattet undre Dig over, at jeg har kunnet lade gaae saa lang Tid hen, uden at svare Dig paa Dit sidste lange Brev Af 25de Marts, i hvilket Z. havde

BREV TIL: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1857-08-03)
Fra Laub til Zeuthen . Viborg , 3. August 1857 . — — — Det er en underlig Glæde at blive Student, og man bliver det anden Gang i sine Sønner Laubs ældste Søn og Zeuthens to ældste Sønner vare blevne Studenter i 1857. ), naar Alt er gaaet vel, og der ikke er P

BREV TIL: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1858-07-23)
Fra Laub til Zeuthen . Viborg , 23. Juli 1858 . Kjære Zeuthen! Jeg har længe skyldt Dig Brev. Jeg tænker mig, at alle Dine ere i Fyen, Lene paa Sludegaard, og Du alene hjemme, og det er altsaa en passende Tid til at begynde en Samtale med Dig, og jeg har ogsa

BREV TIL: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1859-08-04)
Fra Laub til Zeuthen . Viborg , 4. August 1859 . Kjære Zeuthen! Det er ikke min Hensigt her at fortælle Dig en heel Deel, som, naar det maaskee engang naaer Dig, allerede er gammelt, eller at skrive et langt Brev til Dig, men kun at Du, naar Du engang igjen k

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; (1859-08-08)
Fra Zeuthen til Laub . Sorø¸ , 8. August 1859 . Kjære Otto! Tak for Dit deilige lille Brev, hvori Dit gamle Venskabs Følelser udtale sig; Tak for vor Samværen iaar, ogsaa for Din deilige Tale i Frørup Kirke! Guds Naade være med Dig og Dine i Fremtiden, som h

BREV TIL: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1861-05-17)
Fra Laub til Zeuthen . Viborg , 17 Mai 1861 . Kjære Zeuthen! Jeg har endnu ikke gjort Dig min Visit i Din nye, og, som man siger, store og smukke Præstebolig; og det er rettest, at jeg gjør, hvad jeglænge har tænkt paa, inden jeg paa Onsdag reiser endnu 4 Mii

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; (1861-06-06)
Fra Zeuthen til Laub . Fredericia , 6. Juni 1861 . Kjære Otto! Tak for Dit Brev, der, som alle Dine Breve, uden Hensyn til det bestemt positive Indhold, efterlod et saa mildt, inderligt, alvorligt Indtryk! Hvad Du ikke omtaler, har jeg hørt andetstedsfra, at

BREV TIL: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1861-08-03)
Fra Laub til Zeuthen . Viborg , 3. August 1861 . — — — — Jeg veed ikke rigtig Beskeed med Din Norgesreise, jeg husker ikke engang mere, hvilke Dage Mødet skulde holdes; men efter min omtrentlige Beregning er Du nu ifærd med en Tur til Guldbrandsdalen, Tellema

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; (1861-09-01)
Fra Zeuthen til Laub . Fredericia , 1 September 1861 . Jeg tænkte da ogsaa paa Dig, kjære Otto, da jeg d. 6te August seilede i deiligt Veir ned ad Christiania Fjord og nød, saa vidt muligt, den Yndighed, som vi ikke havde godt af ved Opseilingen formedelst Re

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; (1862-09-05)
Fra Zeuthen til Laub . Fredericia , 5. September 1862 . Kjære Otto!— — — Tak for det Par deilige Dage. jeg var hos Eder! Vi fandt jo hinanden og vare jo mod hinanden som de samme gamle fortrolige Venner, og skulde det skee, at vi fra nu af ikke fik hinanden m

BREV TIL: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1862-09-15)
Fra Laub til Zeuthen . Viborg , 15. September 1862 . Kjære Zeuthen! Tak for Dit Brev, og da navnlig for det Bedste deri, hvad Du skriver om vort sidste Møde. Der er eet Ord deri, hvorimod jeg paa en vis Maade vilde gjøre Indvending, at *vi fandt hinanden* ;

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; (1863-12)
Fra Zeuthen til Laub . Fredericia sidst i 1863 . Kjære Otto! Vi glæde os hjertelig over det gode Udfald af S.’s som af Din H.’s Examen. Hils dem og lykønsk dem, ogsaa L. — — — — Men nu skal jo vort hele Folk til en Examen, en Prøve af en anden

BREV TIL: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1864-09-29)
Fra Laub til Zeuthen . Viborg , 29. September 1864 . — — —Men saa har jeg en Tak at bringe Dig for den lille Bog, som jeg fandt ved min Hjemkomst fra Visitats ¦diken under Fredericias Beleiring med en Indledning og en kort politisk Betragtning. ). — — Det har

BREV TIL: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1865-07-10)
Fra Laub til Zeuthen . Viborg , 10. Juli 1865 . — — —. Frimodt kjender jeg kun paa anden Haand, jeg har ikke engang faaet noget af hans Trykte at læse. Han maa være ualmindelig begavet og tiltrækker Mange. — — I hvor meget vor Tid kan trænge til det Vækkende,

BREV TIL: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1866-04-21)
Fra Laub til Zeuthen . Viborg , 21. April 1866 . — — —. Der er overhovedet i den Maade, hvorpaa de Unge nu gaae til Præstegjerningen, Noget, som dybt beskjæmmer mig, naar jeg tænker paa min egen Begyndelse, som dog blev anseet for god, og hvorom jeg ogsaa tør

BREV TIL: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1866-12-06)
Fra Laub til Zeuthen . Viborg , 6. December 1866 . Tak, kjære Zeuthen, for Dit andet Indlæg i den R. Nielsenske Sag! — — Sagen selv er jo: at der gives og maa gives en theologisk Videnskab, en Tænken over Troens Indhold, hvorved dette stilles frem i sin Samme

BREV TIL: ukendt FRA: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; (1867-07-08)
Fra Zeuthen til Laub . Fredericia , 8. Juli 1867 . Min kjære gamle Yen! Da jeg saae Dig ved Ankomsten til Viborg, saae jeg Tidens Magt og fandt Dit Ansigt ældre end sidst; men da jeg sagde Dig Farvel i Coupeen, saae jeg Dig som Du var og er, uafhængig af Alde

BREV TIL: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1869-01-06)
Fra Laub til Zeuthen . Viborg , 6. Januar 1869 . — — — — Dine Artikler imod Katholikerne Fredericia Avis. ), som jeg har forstaaet, at jeg maatte bifalde, har jeg læst med megen Interesse; det er vægtige Vidnesbyrd, Du har fremført af Paver imod Pavedømmet,

BREV TIL: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1870-02-25)
Fra Laub til Zeuthen . Viborg , 25. Februar 1870 . — — — — Har Du lagt Mærke til — med Hensyn paa Ordningen i denne ældste Psalmebog (Davids), at den oftere skeer per oppositionem, at man flere Gange finder to, der høre sammen som Klagesang og Lovsang, Bøn og

BREV TIL: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1870-09-14)
Fra Laub til Zeuthen . Viborg , 14. September 1870 . —- — — — De Dage, da denne Begivenhed (en Datters Forlovelse) faldt for, fik en stor Betydning for hele Verden: Slagene ved Wørth og Forbach. Det har for mig været den tungeste Deel af denne rædsomme Krig;

BREV TIL: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1873-03-30)
Fra Laub til Zeutlien . Viborg , 30. Marts 1873 . Kjære Zeuthen! Jeg maa begynde med at sige Dig, at naar Du nu to Gange har lovet mig et ordentligt Brev, da betragter jeg det som en Naade; thi det er virkelig mig, som i snart 3 Maaneder har skyldt Dig Brev.

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Zeuthen, Frederik Ludvig Bang; (1874-08-05)
Fra Zeuthen til Laub . Fredericia , 5. August 1874 Kjære Otto! Tak for Dit kjære gamle, men altid nye Fødselsdagsbrev! Der er en vis Evighedsduft over disse Breve. Siden sidst have vi blandt Andet hørt om, hvorledes Din Skaal for Danmark har re

BREV TIL: Mynster , Frederik Ludvig; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1863-06-04)
Fra Laub til F. L. Mynster . Viborg , 4. Juni 1863 . Kjære Ludvig Mynster! Jeg er jo ret et Bæst imod Dig i den sidste Tid — altid er jeg det dog ikke, — at jeg skriver saa Lidt til Dig, og, naar jeg skriver, dog ikke kan skrive Noget, som rigtig kan gjøre Di

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1866-01-06)
Fra Laub til C. L. N. Mynster . Viborg , 6. Januar 1866 . Kjære Mynster! Vel har jeg endnu kun for en Deel læst den Bog, De sidst har givet mig I. H. Paulli: Taler i Kirken og ved forskjellige Leiligheder. ). — Saadant maae heller ikke læses for hurtigt —; me

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1866-10-27)
Fra Laub til C. L. N. Mynster . Viborg , 27. October 1866 . — — — Hvad „Brand“ angaaer — — troer jeg at maatte sige, hvad jeg strax vilde have sagt: at jeg er ganske enig med Dem, navnlig forsaavidt De ikke veed ret, hvad De skal sige, som jo ogsaa er en Dom.

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1868-08-27)
Fra Laub til C. L. N. Mynster . Viborg , 27. August 1868 . — — — Hvad Øhlenschläger angaaer, da maae jeg først fortælle Dem, at jeg har havt et lille Besøg af hans yngste Søn, og har glædet mig ved at mindes om Faderen ved Meget i Ansigt og Stemme. Jeg vilde

BREV TIL: Mynster, Christian Ludvig Nicolai; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1869-04-02)
Fra Laub til C. L. N. Mynster . Viborg , 2. April 1869 . — — — Ad vocem Philosophie — har jeg da læst R. Nielsens Religionsphilosophie. Det er en underlig Bog; hvad Stilen angaaer ligesaa blandet som en gammel Domkirke, hvorpaa der har været bygget i mange 10

BREV TIL: ukendt FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1863-11-30)
Fra Laub til en ung Præst i Viborg Stift . Viborg , 30. November 1863 . Kjære B .! Jeg skulde jo begynde med en Undskyldning for, at jeg kunde glemme netop Dem med Edsformular; thi at min nye Amanuensis ikke vidste, at De var til, behøver neppe nogen Undskyl

BREV TIL: ukendt FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1864-04-05)
Fra Laub til en ung Præst. Viborg , 5. April 1864 . Kjære B .! — — Jeg kan ikke lade være at sige Dem med et Par Linier, at jeg har seet Anmeldelsen i Avisen om ham, som var given Dem tilbage, og nu alligevel er tagen fra Dem. Kan De saa alligevel være glad,

BREV TIL: ukendt FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1867-04-10)
Fra Laub til en ung Præst. Viborg , 10. April 1867 . Min kjære B .! — — — Sandsynligviis i August skal vi, om Alt gaaer vel, have et Missionsmøde i større Stiil, med Dr. Kalkar, destoværre ikke med saadan Plads, hverken i Kirken eller andetsteds, som vi kunde

BREV TIL: ukendt FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1871-12-06)
Fra Laub til en ung Præst. Viborg , 6. December 1871 . Kjære B .! Det gaaer saa daarligt med vor Correspondance, fordi jeg har saa Meget af den Slags (som jeg ellers vilde regne til mit Kjæreste), at jeg maa baade smøle og jadske. — — — Det glæder mig naturli

BREV TIL: ukendt FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1873-01-25)
Fra Laub til en ung Præst . Viborg , 25. Januar 1873 . — — — Jeg har ellers i den senere Tid i „Indre Missions Tidende“ fundet flere Prædikener, som jeg kunde synes om. Rigtignok har jeg til samme Tid fundet Andet, og det tidt Meget, eller Alt i et No., som j

BREV TIL: ukendt FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1874-08-21)
Fra Laub til en ung Præst. Viborg , 21. August 1874 . Min kjære B .! Nu først kommer jeg til at tænke alvorligere, eller virksommere, paa den store Bunke Breve fra d. 6te; og saa skal De ikke blive af de Sidste, om end maaskee af dem, paa hvis Nøisomhed der m

BREV TIL: Provstekollegiet i Viborg stift, ; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1864-09-07)
Tale ved Provsteindsættelse d. 7de September 1864 . Matth. 12, 14—21. Men Pharisæerne gik ud og holdt Raad med hverandre, hvorledes de kunde omkomme ham. Men der Jesus mærkede det, veeg han bort derfra; og meget Folk fulgte ham, og han helbredte dem alle. Og lian bød de

BREV TIL: Thorup, Carl Edvard; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1867-08-26)
Fra Laub til Provst Thorup . Søn af den bekjendte Skolemand, Rector T. i Ribe. Efterat han havde været Præst og senere tillige Provst i Viborg Stift i Tidsrummet 1852-62, kom han til Fyen, først som Præst i Vesterhæsinge og Sandholt-Lyndelse, siden i Østerhæsinge og Hillersløv, og var d

BREV TIL: Thorup, Carl Edvard; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1867-11-21)
Fra Laub til Thorup . Viborg , 21. November 1867 . Kjære Provst Thorup Jeg har endnu ikke faaet sagt Dem Tak, fordi De sendte mig Deres Svar til Clausen „Et Bidrag til Belysning og Vurdering af det, som Pastor (Johannes) Clausen i Ryslinge meente, der burde s

BREV TIL: Thorup, Carl Edvard; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1869-10-22)
Fra Laub til Thorup . Viborg , 22. October 1869 . — — — En ganske anden Betydning for mig har et Dødsfald havt, som er indtruffet i Deres Nærhed, efterat De skrev Deres Brev: Agerbeks. Han trængte vel til Hvile, og maaskee intet egentligt Savn er tilbage efte

BREV TIL: Thorup, Carl Edvard; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1871-04-21)
Fra Laub til Thorup . Viborg , 21. April 1871 . — — — Den sidste Rigsdag endte endda for Kirkens Vedkommende ret heldigt med, at Intet skete — for den Gang! Finder De ikke en vis Lighed imellem vor sidste Rigsdag og det nuværende Frankrig? Ogsaa hos os er der

BREV TIL: Thorup, Carl Edvard; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1876-07-21)
Fra Laub til Thorup . Viborg , 21. Juli 1876 . — — — —. Det er en temmelig travl Tid imellem Landemode og en Visitats, saa jeg ikke tør fordybe mig i det lange og indholdsrige Brev, hvormed De meget glædede mig for 4 Maaneder siden. — Jeg maae indskrænke mig

BREV TIL: Clausen, Henrik Nicolai; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1864-02-10)
Fra Laub til Professor H. N. Clausen . Viborg , 10. Februar 1864 . Høitærede, kjære Hr. Professor! Med stor Glæde har jeg læst Deres sidste lille Skrift Om den grundtvigianske Præstefrihed. ), som De har været saa venlig at sende mig. men som jeg ved en Misfo

BREV TIL: Clausen, Henrik Nicolai; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1869-06-16)
Fra Laub til H. N. Clausen . Viborg , 16. Juni 1869 . Høitærede, kjære Hr. Professor! Ved min Hjemkomst fra en Visitats har jeg modtaget Deres Udtalelser i Anledning af Paludan-Müllers Skrift „Om Guds Ord“, hvorfor jeg først nu bringer Dem min Tak, hvad jeg t

BREV TIL: Clausen, Henrik Nicolai; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1870-04-22)
Fra Laub til H. N. Clausen . Viborg , 22. April 1870 . En hjertelig Tak skal De have, høitærede, kjære Hr. Professor! for Deres sidste Bidrag til Opklaring af Traditionsbegrebet I Universitetsprogrammet fra Foraaret 1870. ). At denne Side af Sagen i vor Tid,

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Clausen, Henrik Nicolai; (1876-02-21)
Fra H. N. Clausen til Laub . Kjøbenhavn , 21. Februar 1876 . Jeg skylder Dem, kjære høitagtede Biskop Laub, en dobbelt Tak: først for det venskabelige Nytaarsbrev med de trofast bevarede Erindringer om Fortiden, dernæst for den tilsendte Landemode-Meddelelse,

BREV TIL: Clausen, Henrik Nicolai; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1876-02-25)
Fra Laub til H. N. Clausen . Viborg , 25. Februar 1876 . Høitærede, kjære Hr. Professor! Da jeg sendte Dem mit Foredrag fra sidste Landemode, vidste jeg, at det indeholdt Adskilligt, hvori De ikke kunde samstemme, og jeg havde forud maattet overveie, om jeg i

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Clausen, Henrik Nicolai; (1877-02-15)
Fra H. N. Clausen til Laub . Kjøbenhavn , 15. Februar 1877 . Høiærværdige, kjære Biskop Laub! Det er med en Deeltagelse og Glæde, som jeg ikke nærmere behøver at begrunde, at jeg har læst — det vil sige har ladet mig forelæse — den i dens Heelhed værdigt og h

BREV TIL: Ane; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1875-08-04)
Fra Laub til en fyensk Gaardmandskone Hun havde tjent Laub og hans afdøde Hustru i 10 Aar. ). Viborg , 4. August 1875 . Min kjære Ane! Eders gode Capelian har skrevet til mig om den store Sorg, som har ramt Dig, og mener, at jeg er den, der b

BREV TIL: Ane; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1875-10-02)
Fra Laub til Samme. Viborg . 2. October 1875 . Min kjære lille Ane ! Jeg har kun lidt Tid, fordi jegbegynder at blive langsom til Alting; men Du skal dog have et Par Ord til Tak for Dit rare, om end bedrøvede Brev, og for at Du kan vide, at jeg tænker altid p

BREV TIL: Ane; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1878-10-03)
Fra Laub til Samme. Kjøbenhavn, Vesterfælledvei 14 , 3. October 1878 . Min kjære lille Ane ! Hvad mon Du tænker om mig, som ikke har skrevet til Dig, siden jeg fik Dit rare Brev i Marts? Aarsagen er, at jeg har været meget træt efter Flytningen, — ikke mine B

BREV TIL: Brammer, Gerhard Peter; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1877-02-07)
Fra Laub til Biskop Brammer . Viborg , 7. Februar 1877 . Kjære Biskop Brammer ! Da jeg i Mandags mødte Fru W. paa Chausseen, gav jeg hende i Forbifarten (jeg maae endnu kun tale lidt — mindst gaaende) en Slags Hilsen til Dem, som hun ligesaa lidt kunde forsta

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Kalkar, Christian Andreas Herman; (1866-12-14)
Fra Dr. theol. Kalkar til Laub . Gladsaxe , 14. December 1866 . Min kjære, elskelige Ven!— — — —. De kan nok tænke, at ogsaa jeg er bleven stærkt afficeret af det Forslag til at opløse Folkekirken, som nu vist vil vinde Indgang i Lovgivningen; vi gaae saalede

BREV TIL: Kalkar, Christian Andreas Herman; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1867-01-15)
Fra Laub til Kalkar . Viborg , 15. Januar 1867 . Kjære Dr. Kalkar! — — — Hvad det Møde angaaer, hvorom De skrev, et frit Kirkemøde i Anledning af Frimenighedssagen, da har jeg brevvexlet herom med Brammer, som ikke er tilbøielig til at gaae ind herpaa, hvad i

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Kalkar, Christian Andreas Herman; (1868-05-13)
Fra Kalkar til Laub . Gladsaxe , 13. Mai 1868 . Kjæreste Ven! Længe har jeg tænkt, at jeg engang skulde komme til at tilskrive Dem under alle disse Valgmenighedslovs Forhandlinger, men har dog aldrig havt rigtig Lyst dertil, thi der var i mig en uhyggelig Føl

BREV TIL: Kalkar, Christian Andreas Herman; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1868-05-28)
Fra Laub til Kalkar . Viborg , 28. Mai 1868 . — — — —. Der skeer Meget i vor Tid, som ikke huer mig, eller hvorom jeg ikke veed, hvad det fører i sit Skjold. Denne Vinter har været mig trykkende, og hvad der kom ud af de lange Forhandlinger kun lidet tilfreds

BREV TIL: Kalkar, Christian Andreas Herman; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1870-10-01)
Fra Laub til Kalkar . Viborg , 1. October 1870 . Tak, kjære Dr. Kalkar! for Deres Brev, som jeg fik ved min Hjemkomst fra en Visitats, og for den medfølgende Bog, hvoraf jeg har læst over Halvdelen med stor Interesse Den danske Mission i Ostindien i de senest

BREV TIL: Kalkar, Christian Andreas Herman; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1872-07-19)
Fra Laub til Kalkar . Viborg , 19. Juli 1872 . Kjære Dr. Kalkar! — — — —. De vil vide mine Tanker om Deres Udtalelser angaaende Missionssagen i det Hele, — og De har tidligere opfordret mig til at gjøre mine Bemærkninger ved Redactionen af Tidsskriftet. En Dr

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Kalkar, Christian Andreas Herman; (1873-11-09)
Fra Kalkar til Laub . Kjøbenhavn , 9. November 1873 . Jeg har længtes efter engang igjen at tilskrive Dem, kjære Ven! for at vor Brevvexling ikke skulde gaae reent istaae, og det Meget, som er foregaaet siden vi saaes, kunde nok give Anledning til en Udtalels

BREV TIL: Kalkar, Christian Andreas Herman; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1873-11-20)
Fra Laub til Kalkar . Viborg . 20. November 1873 . Kjære Dr. Kalkar! Jeg paaskjønner ret, at De, som har saa meget skriftligt Arbeide, har overkommet at skrive til mig, navnlig om en Sag, som i den sidste Tid har sat baade mig og mine kjøbenhavnske Børn stærk

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Kalkar, Christian Andreas Herman; (1875-12-05)
Fra Kalkar til Laub . Kjøbenhavn , 5. December 1875 . Skjøndt De, kjære Ven! vel af de offentlige Tidender har seet, hvilken Tilskikkelse der er kommen over min Søn, vil jeg dog ikke undlade at melde Dem hans Hustrues Død af Barselfeber, da De har kjendt dem

BREV TIL: Kalkar, Christian Andreas Herman; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1875-12-11)
Fra Laub til Kalkar . Viborg , 11. December 1875 . Kjære Dr. Kalkar! Først nu kommer jeg — imellem Andet, som trænger paa, — til at bringe Dem en hjertelig Tak, fordi De selv vilde meddele mig den store Sorg, som har ramt Deres Huus (i bibelsk Omfang). Jeg ha

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Birkedal, Schøller Parelius Vilhelm; (1855-02-17)
Fra Pastor V. Birkedal til Laub . Ryslinge , 17. Februar 1855 . Min kjære, kjære Ven og Broder! Maa jeg ikke nok endnu kalde Dem saaledes, uagtet De er Biskop og jeg en sølle Landsbypræst? Jo, jeg mener det dog, thi jeg veed det jo nok, at De agter Broderskab

BREV TIL: Birkedal, Schøller Parelius Vilhelm; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1856-09-17)
Fra Laub til Birkedal . Viborg , 17. September 1856 . Kjære Birkedal! Veed De, hvorfor jeg i disse to Dage har maattet tænke saa meget paa Dem og paa den Time i mit Kammer for vel 3 eller 4 Aar siden, da vi lovede hinanden, at om den Tid skulde komme, da vi i

BREV TIL: Birkedal, Schøller Parelius Vilhelm; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1873-04-30)
Fra Laub til Birkedal . Viborg , 30. April 1873 . Kjære Pastor Birkedal! Jeg har faaet en Hilsen fra Dem, som trods den lange Vei, den er gaaet, er kommen saa varm og hjertelig til mig, at jeg af mit inderste Hjerte maa takke Dem derfor. Det er derfor jeg skr

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Birkedal, Schøller Parelius Vilhelm; (1873-05-11)
Fra Birkedal til Laub . Kirkely , 11te Mai 1873 . Min kjære Biskop Laub! Mit Hjerte blev varmt ved at modtage og læse Deres Brev; gamle, kjære Minder gik forbi, og Deres mig uforglemmelige Skikkelse gik foran. Jeg har levet rige Timer i Deres Samfund. Saadant

BREV TIL: Birkedal, Schøller Parelius Vilhelm; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1873-07-17)
Fra Laub til Birkedal . Viborg , 17. Juli 1873 . Kjære Pastor Birkedal! Jeg maae endnu engang skrive til Dem, ikke blot for at takke Dem for Deres Brev, — thi at De har glædet mig inderligt med dette Vidnesbyrd om den Modtagelse, som mit har faaet, det vilde

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Birkedal, Schøller Parelius Vilhelm; (1873-08-14)
Fra Birkedal til Laub . Kirkely , 14. August 1873 . Inderlig kjære Biskop Laub! Her har De mig igjen, ikke blot med det gamle fulde, varme Hjerte aabent for Dem — det har De altid havt, selv under min dybeste Bedrøvelse over, at jeg havde mistet Dem —, men og

BREV TIL: Schepelern, Georg Sophus Frederik; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1862-06-20)
Fra Laub til G. Schepelern . Viborg , 20. Juni 1862 . — — — —. Vi have havt megen Fornøielse af Dit Brev, som jeg fik Lov til at læse ved Middagsbordet. Vi have fulgt disse 8 Dages Begivenheder Det nordiske Studentermøde i Kjøbenhavn. ) temmelig nøiagtigt ved

BREV TIL: Schepelern, Georg Sophus Frederik; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1863-12-14)
Fra Laub til Samme . Viborg , 14. December 1863 . Mm kjære Søn! Ligesom Paulus ikke bliver træt af at sige det Samme igjen, saaledes vil ikke heller jeg blive træt af at skrive til Dig, hvad jeg skrev igaar Aftes til V. med Paalæg at sige det ogsaa til Dig, h

BREV TIL: Schepelern, Georg Sophus Frederik; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1866-11-15)
Fra Laub til Samme . Viborg , 15. November 1866 . Tak, kjære Schepelern, for Dit Brev, Dit Indlæg i den Helsinge Capellansag I Sommeren 1864 var S. bleven kaldet til personel Kapellan for Kirkehelsinge-Drøsselbjerg Menigheder; 1¾ Aar derefter tog Sognepræsten

BREV TIL: Schepelern, Georg Sophus Frederik; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1869-04-05)
Fra Laub til Samme . Viborg , 5. April 1869 . Kjære Georg! Det var et uventet, uventet langt, og derfor endnu kjærkomnere Brev, jeg fik fra Dig i Fredags, medens jeg ventede paa et Stiftsøvrighedsmøde. — — —. Og nu til Brevets Midte, Hovedsagen denne Gang! Je

BREV TIL: Jespersen, Emil ; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1871-04-22/1871-04-24)
Fra Laub til Pastor E. Jespersen . Viborg , 22. April 1871 . Kjære Emil! H. skal have rigtig Tak, fordi hun gjerne vil, at jeg skal „følge med Eder“ i alle Henseender, og derfor fik en Prædiken til mig; og jeg antager, at hun dermed tillige ønskede, og Du med

BREV TIL: Jespersen, Emil ; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1871-07-09)
Fra Laub til Samme . Viborg , 9. Juli 1871 . Min kjære Emil! Tak for Dit Brev, som kom igaar Aftes, som jeg læste først ene og saa for de Andre! Du har længe været mig saa kjær som et af mine egne Børn, og jeg kan see Dig heelt ind i Sjælen, naar Du taler ell

BREV TIL: Jespersen, Emil ; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1871-07-19)
Fra Laub til Samme . Viborg , 19. Juli 1871 . — — — —. Jeg gaaer tidt og skriver til Dig i mine Tanker. Saaledes skrev jeg forleden en Prædiken for Dig om „de indre Gemakker“, som Du veed, Martensen i Dogmatiken anvender paa Gud, der efter hans trøstelige Bet

BREV TIL: Jespersen, Emil ; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1871-08-01)
Fra Laub til Samme . Viborg , 1. August 1871 . — — —. Det var to deilige Breve, vi fik fra Dig i forrige Uge. Jeg mener, Du har det saaledes, som Du maae have det, og det er altid fremad, om man end ikke mærker det. Man skal jo egentlig aldrig mærke selv, at

BREV TIL: Jespersen, Emil ; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1871-12-21)
Fra Laub til Samme . Viborg , 21. December 1871 . Kjære Emil! Det kan gaae mig med mine Julebreve som med mine Juleprædikener, at det kan være mig svært at faae begyndt, fordi her skulde det Bedste frem. og tilsidst maae jeg dog nøies med det Næstbedste. Du v

BREV TIL: Jespersen, Emil ; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1872-11-13)
Fra Laub til Samme . Viborg , 13. November 1872 . — — —. Pal. Müllers (jun.) Bog Om den prophetiske Inspiration. ) kalder B. vel skreven, — maaskee; men — den giver det Halve, og — udgiver det for det Hele. Han nævner Betingelserne for at kunne være Prophet;

BREV TIL: Jespersen, Emil ; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1872-12-04)
Fra Laub til Samme . Viborg , 4. December 1872 . — — — — „Massechristendom“, „ Vanechristendom“, hvad man vil kalde det, er ikke Christendom i den rette Forstand (det Rette er kun den personlige Christendom og det derpaa grundede Fællesskab, Samfund), ikke de

BREV TIL: Laub, Johan Ludvig Georg; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1869-12-10)
Fra Laub til hans yngste Søn . Viborg , 10. December 1869 . — — — —. Du maa gjerne læse Ørsteds „Aanden i Naturen“, som vist er en god Bog i sin Art, som jeg ogsaa engang har læst — dog kun Lidt af, skjøndt jeg gjerne havde havt Lyst til at kjende den heel. M

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Kierkegaard, Peter Christian; (1857-04-16)
Fra Biskop P. Chr. Kierkegaard til Laub . Aalborg , 16. April 1857 . Imellem de Ting, for hvilke jeg just i den senere Tid har havt saa rig Opfordring til at takke Gud, regner jeg ogsaa det fornyede Bekjendtskab med Deres Høiærværdighed, til, som jeg haaber,

BREV TIL: Kierkegaard, Peter Christian; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1857-04-18)
Fra Laub til Kierkegaard . Viborg , 18. April 1857 . Kjære Biskop Kierkegaard! De kan vel ikke forestille Dem, hvor venlig Deres Hilsen er kommen herind i Huset netop idag. Vi have selv en Confirmand, min ældste Datter; og da jeg, strax efter at Deres Brev va

BREV TIL: Provstekollegiet i Viborg stift, ; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1857-04-03)
Til Provsterne i Viborg Stift . Viborg , 3. April 1857 . Naar Loven af 4de f. M. har bestemt, at de i Frdn. 30. Mai 1828 § 5 og 6 anordnede Tvangsmidler for Forældre, der ikke inden den i bemeldte Frdn.’s § 1 foreskrevne Frist efterkomme den dem paahvilende For

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Kierkegaard, Peter Christian; (1857-05-16)
Fra Kierkegaard til Laub . Aalborg , 16. Mai 1857 . Deres Høiærværdighed vil ikke ansee det for paatrængende eller for et Forsøg paa at ville lede en ældre Embedsbroder, naar jeg tillader mig at sende Dem vedlagte Afskrift af et Brev til Bindesbøll.

BREV TIL: Kierkegaard, Peter Christian; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1857-05-28)
Fra Laub til Kierkegaard . Viborg , 28. Mai 1857 . Ved min Hjemkomst fra en Visitatsreise forrige Løverdag fandt jeg to Breve fra Dem, kjære Biskop Kierkegaard, — — men tillige saa meget Opsamlet at tage Haand i, at jeg først nu kan komme til at takke Dem for

BREV TIL: Kierkegaard, Peter Christian; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1860-11-03)
Fra Laub til Kierkegaard . Viborg , 3. November 1860 . Kjære Biskop Kierkegaard! Det er jo temmelig seent at komme nu med min Tak for den Gjæstfrihed, De viste mig i Mai Maaned. Siden den Tid har jeg jo tildeels ligget paa Reiser, hvor det falder, i det Minds

BREV TIL: Kierkegaard, Peter Christian; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1867-11-27)
Fra Laub til Kierkegaard . Viborg , 27. November 1867 . Kjære Biskop Kierkegaard, — thi det er ganske vist Ministeren, til hvem jeg henvender mig, men dog ligesaa meget den Mand, for hvem jeg under denne Benævnelse saa ofte har kunnet udtale, hvad der laae mi

BREV TIL: Kierkegaard, Peter Christian; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1868-04-04)
Fra Laub til Kierkegaard . Viborg , 4. April 1868 . Kjære Biskop Kierkegaard! Jeg har længtes meget efter at sige Dem et Ord, om og kun med Pennen, efter det Alvorlige og Store, som er skeet Valgmenighedslovens Vedtagelse. ) —, ikke for at faae det gamle Forh

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Kierkegaard, Peter Christian; (1868-04-28)
Fra Kierkegaard til Laub . Aalborg , 28. April 1868 . Høiærværdige, kjære Hr. Biskop Laub! Naar jeg nu først kommer til, om ikke saa udførligen som jeg kunde ønske, at besvare Deres venlige Henvendelse af 4de ds., saa dog at give Lyd i den Anledning: at erkje

BREV TIL: Kierkegaard, Peter Christian; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1869-06-12)
Fra Laub til Kierkegaard . Viborg , 12. Juni 1869 . Kjære Biskop Kierkegaard! Da jeg havde forladt Dem og i Vognen havde Tid nok til at tænke over de to Dage, vi igjen havde levet sammen, var det mig, som om vi vel havde faaet talt Meget med hinanden, saa at

BREV TIL: Kierkegaard, Peter Christian; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1872-02-20)
Fra Laub til Kierkegaard . Viborg , 20. Februar 1872 Kjære Biskop Kierkegaard! Jeg havde tænkt at ville takke Dem for det sidst Tilsendte, naar jeg havde faaet Fortsættelsen. Men da jeg nu er ved at skrive Privatbreve, vil jeg ikke udsætte at ko

BREV TIL: Kierkegaard, Peter Christian; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1873-03-21)
Fra Laub til Kierkegaard . Viborg , 21. Marts 1873 . Kjære Biskop Kierkegaard! Jeg har længe, og lige siden De var her, omgaaedes med den Tanke, at naar jeg var færdig med det, som jeg da havde for, uden at tænke paa, at saa kom det Næste, maatte jeg skrive D

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Kierkegaard, Peter Christian; (1873-04-07)
Fra Kierkegaard til Laub . Aalborg , 7. April 1873 . Høiærværdige, kjære Hr. Biskop Laub! Deres venlige, i flere Henseender riigholdige Brev af 21. Marts burde jeg vistnok forlængst have besvaret. Men har jeg tidligere maaskee mangen Gang været træg til at sk

BREV TIL: Kierkegaard, Peter Christian; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1873-10-08)
Fra Laub til Kierkegaard . Viborg , 8. October 1873 . Kjære Biskop Kierkegaard! Jeg skulde allerede tidligere have sendt Dem min Tak for de sidste to Dage i Aalborg, og meente ogsaa at ville det, naar jeg var-kommen i Orden med, hvad der var samlet i min Frav

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Kierkegaard, Peter Christian; (1873-11-14)
Fra Kierkegaard til Laub . Aalborg , 14. November 1873 . Høiærværdige, kjære Biskop Laub! Jeg maae ikke opsætte at bringe Dem min hjertelige Tak for Deres venlige Brev. Var det end, som De selv ved dets Slutning anmærker, ikke langt, — kort tør jeg nu slet ik

BREV TIL: Kierkegaard, Peter Christian; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1873-12-16)
Fra Laub til Kierkegaard . Viborg , 16. December 1873 . Kjære Biskop Kierkegaard! Nu nærme vi os stærkt til Julen, og jeg har adskillige Breve til fraværende Slægt og Venner at skrive, dersom jeg maatte naae, hvad jeg gjerne vilde med Benyttelse af Tiden fori

BREV TIL: Kierkegaard, Peter Christian; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1877-10-02)
Fra Laub til Kierkegaard . Viborg , 2. October 1877 . Kjære Biskop Kierkegaard: Lad Vedlagte sige Dem. hvad jeg kun med faa Ord kan antyde: at jeg staaer i Begreb med at sige Farvel (til Foraaret) til det, som i 23 Aar har været mit Kjæreste, og at jeg ligesa

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Kierkegaard, Peter Christian; (1877-10-09)
Fra Kierkegaard til Laub . Aalborg , 9. October 1877 . Kjære Hr. Biskop Laub! Det var mig en glædelig Overraskelse, da jeg forleden strax kjendte Deres Haand paa Convoluten, og saa, for end ydermere Sikkerheds Skyld, saae efter og fandt „Viborg“ som Postmærke

BREV TIL: Kierkegaard, Peter Christian; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1877-10-12)
Fra Laub til Kierkegaard . Viborg , 12. October 1877 . Kjære Biskop Kierkegaard! Endnu kun det ene Ord Tak — for det som nu kom med Posten — og for Alt! — og saa den Bøn: skriv aldrig mere, naar det i saa høi Grad forværrer Deres Tilstand! — eller: skriv kun,

BREV TIL: Louise; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1876-11-14)
Fra Laub til H. M. Dronning Louise . Viborg , 14. November 1876 . Allernaadigste Dronning! Da jeg d. 10. September saa uventet blev forhindret i at udføre min Gjerning i den fornyede Domkirke, var det mig en Trøst at mærke den hjertelige Deeltagelse, som mødt

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Louise; (1876-11-17)
Fra Dronning Louise til Laub . Bernstorf , 17. November 1876 . Med stor Glæde modtog jeg igaar det yndige lille Billede af den skjønne Domkirke, hvis Restauration jeg har fulgt med levende Interesse, og takker Dem hjertelig for de kjære Ord af Deres Haand, de

BREV TIL: Olga Konstantinovna; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1876-11-14)
Fra Laub til H. M. Dronning Olga . Viborg , 14. November 1876 . Deres Majestæt spurgte mig ved det uforglemmelige Møde i Viborg Bispegaard, om jeg havde været i Grækenland. Jeg svarede Nei. Jeg kunde ogsaa have svaret: Ja, Deres Majestæt! jeg har i min Ungdom

BREV TIL: Louise; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1876-11-15)
Fra Laub til Hds. kgl. Høihed Kronprindsesse Louise . Viborg , 15. November 1876 . Tør jeg bede Deres kgl. Høihed venligt at modtage og i Deres Album at opbevare Billedet af den gamle Gaard, hvori De boede d. 10. September 1876. Og naar da mange Aar ere forlø

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Louise; (1876-11-19)
Fra Kronprindsesse Louise til Laub . Amalienborg , 19. November 1876 . Deres Høiærværdighed bedes herved at modtage min hjerteligste Tak for det venlige Brev, De har villet til sende mig tilligemed det smukke Photographi af Viborg Domkirke og Bispegaard. Beg

BREV TIL: Thyra; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1876-11-14)
Fra Laub til Hds.kgl. Høih. Prindsesse Thyra . Viborg , 14. November 1876 . Deres kgl. Høihed, hvem min Ven, Biskop Martensen, kalder „sin kjære Prindsesse Thyra“, som ogsaa har viist mig saa megen Venlighed fra den første Gang, da De, uden Tvivl endnu som uc

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Thyra; (1876-11-17)
Fra Prindsesse Thyra til Laub . Bernstorf , 17. November 1876 . Kjære Biskop Laub! Af ganske Hjerte takker jeg Dem for det kjønne Billede af den deilige Viborg Domkirke, men i Særdeleshed for de Ord, som ledsagede dette Billede, og som jeg vil opbevare som en

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1849-07-28)
Fra Huusmand Christen Sørensen Daugaard til Laub . Faaborg ved Varde , 28. Juli 1849 . Jeg tager mig den Frihed at skrive Dem til for at lade Dem vide, hvorledes jeg lever. Da er jeg Gud skee Lov ved Helsen og Sundhed og lever fornøiet og vel, og jeg ønsker a

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1849-08-07)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Haagerup , 7. August 1849 . Kjære Christen! Du har vel neppe tænkt paa, at det Brev, som Du skrev 28. Juli, skulde komme til mig netop 6. August, paa min Fødselsdag. Paa Dig tænkte jeg slet ikke, da jeg saae efter, hvad Posten hav

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1849-09-30)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 30. September 1849 . Kjære Hr. Pastor Laub! Da der er indtruffen Forandring hos mig, vil jeg tage til Pennen og lade Dem det vide. Sidste Gang jeg skrev Dem til, kunde jeg ikke tilmelde Dem det; men nu tager jeg mig den

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1849-10-10)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Haagerup , 10. October 1849 . Ja, kjære Christen! kunde det saa sandt lade sig gjøre, saa skulde jeg nok lade spænde for to Vogne den 24. October og møde med dem Alle, Store og Smaae, for at være med ved Dit Bryllup. Du veed nok,

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1849-09-05)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 5. November 1849 . Kjære Hr. Pastor! Deres Gave har vi med stor Glæde modtaget. Jeg har modtaget en Bibel og 10 Rdlr. den 2. November. Vi blev saa glade ved det, at jeg kan det ikke opskrive; og det kom nu heel uventet.

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1852-01-17)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 17. Januar 1852 . — — — og jeg seer i Deres Skrivelse, at den kjære Hans er død. Han var altid glad og vel tilfreds; jeg har havt mange fornøielige Timer med ham, det er forbi, det kommer ikke mer tilbage, vi samles ikke

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1852-12-06)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Haagerup , 6. December 1852 . Kjære Christen! Jeg har endnu ikke besvaret Dit kjærkomne Brev, som Du sendte mig med den nye Røgter, men jeg haaber, Du har faaet en Hilsen fra os Alle ved Christen Laugesen, som i alle Maader fuldko

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1855-04-12)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Haagerup , 12. April 1855 . Kjære Christen! Det er længe siden, jeg skrev til Dig, og her er skeet Meget i den Tid ; maaskee Du allerede har hørt Noget derom. Den 7. November blev jeg kaldet til Biskop i Viborg. Men inden jeg fik

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1856-05-06)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg Bispegaard, 6. Mai 1856 . Kjære Christen! Du har engang i Vinter glædet mig med et Brev, hvori Du fortæller, hvorledes Du har det, og beviser, at Du har ikke glemt os; og Du vilde have glædet mig endnu mere, hvis Du selv h

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1859-03-12)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 12. Marts 1859 . Kjære Hr. Biskop ! Det er længe siden, at jeg har hørt fra Dem og Deres Børn, og det er vel ogsaa længe siden, De har hørt fra mig ; men nu kan jeg ikke tøve længere, førend jeg faaer skrevet til Dem. Je

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1859-03-22)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg Bispegaard, 22. Marts 1859 . Min gamle Ven! Du har gjort mig en stor Glæde ved igjen at skrive til mig. Dersom Du ikke gjorde det, saa vilde jeg dog være vis paa, at Du glemte os aldrig; og dersom vi aldrig mere skal sees

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1860-11-30)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 30. November 1860 . Kjære Biskop! Jeg tager til Pennen for at tilmelde Dem nogle faa Ord og lade Dem vide, hvorledes vi lever. Da er vi, Gud skee Lov, Alle ved Helsen og lever fornøiet og vel. Jeg kan ikke nok takke Vorh

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1860-12-20)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg , 20. December 1860 . Kjære Christen! Du gamle tro Ven! Jeg kan ikke sige Dig, hvor meget Du har glædet mig og os Alle ved Dit kjære lange Brev og ved Alt, hvad Du deri fortæller om, hvorledes Du har det med Din Kone og Din

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1861-01-19)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 19. Januar 1861 . Kjære Hr. Biskop! Jeg takker Dem mange Gange for Deres kjære Brev. Det glæder mig især meget, at De er saa godt fornøiet med at reise omkring og forkynde Guds Ord. Jeg tænkte, at det var en stor Besvær

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1863-03-04)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg , 4. Marts 1863 . Min kjære gamle Christen! Du kan være vis paa, at Dine Breve aldrig kunne komme mig til Uleilighed. Skulde der engang komme et Brev paa en meget travl Tid, saa kunde jeg jo lade det ligge uden at svare paa

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1863-06-24)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg , 24. Juni 1863 . Min kjære Christen! Du har mere end een Gang skrevet om vore Løverdagaftener i gamle Dage. Hvad jeg da læste for Eder, var især i den sidste Tid, da Du var med, Prædikener, som jeg laante af min Broder i L

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1863-08-17)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 17. August 1863 . Kjære Biskop! Jeg takker Dem for den skjønne Foræring, De sendte mig. De kan troe, at der var ingen Ting paa denne Jord, De kunde have gjort mig større Glæde med, end at sende mig Deres eget Billede. De

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1863-12-21)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 21. December 1863 . — — Jeg skrev Dem et Brev til i Sommer, og haaber nok, at De har bekommet det. Og nu vil jeg endnu engang sende Dem min Tak for de smukke Prædikener (Advents og Juleprædikener af Hans Laub, udgivne 18

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1864-01-02)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg Bispegaard , 2. Januar 1864 . Du kjære gamle tro Christen! Vi bar ganske rigtig faaet Dit kjære Brev af 17. August, og det er ikke ret, at Du har skullet vente saa længe paa Svar. Men den Gang havde jeg Meget at bestille, o

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1864-12-24)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 24. December 1864 . Kjære Biskop! Jeg tager til Pennen for at lade Dem vide, hvorledes vi lever; da er vi, Gud skee Lov, Alle ved Helsen og lever fornøiet og vel. Jeg takker Dem for det Skrift, De sendte mig, det var os

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1865-01-22)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg , 22. Januar 1865 . Kjære Christen! Du har gjort os Alle stor Glæde ved det Brev, som Du skrev Juleaften; men jeg har hidtil ikke havt Tid til at sige Dig Tak derfor. Det havde været min Hensigt at skrive til Dig før Juul,

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1866-01-12)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg , 12. Januar 1866 . Du kjære, gamle Christen! Det er nu omtrent et Aar siden vi To hørte fra hinanden. — — — Jeg sender Dig denne Gang ogsaa en lille Nytaars- eller Julegave; det er nogle Prædikener af mig selv. Jeg har læn

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1866-02-03)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 3. Februar 1866 . Kjære, gamle, troe Huusbond! Jeg takker Dem mange Gange for det Glædesbrev, som De sendte mig. Det er dog en stor Glæde for mig og mine, naar vi kan læse i Deres Breve, at det gaaer Dem vel ; det er, so

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1866-11-12)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg , 12. November 1866 . Min kjære gamle Ven! Dit sidste Brev er fra 3. Februar, og det er et af de bedste Breve, jeg har faaet fra Dig. Deri fortalte Du om den store Angst, som Du havde havt for Din Søn, da det gik Dig ligeso

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1866-12-13)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 13. December 1866 . Min kjære, gamle, troe Huusbond! De har atter gjort os en stor Glæde med Deres kjære Brev. De maae troe, at det glæder mig meget, at vi kan see i Deres Brev, at det gaaer Dem og alle Deres Børn godt.

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1867-12-19)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 19. December 1867 . Kjære Biskop! — -— Nyheder har jeg ikke Noget at melde om, Alting er ved det Gamle; men Kornet er meget dyrt her. Rugen koster 12 Rdlr. Tønden. Avlen var klein her, og det kan blive svært nok for Mang

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1868-12-12)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 12. December 1868 . Kjære Biskop! Jeg takker Dem mange Gange for Deres gode Brev; det var for mig og Mine en stor Glæde. Det gjør saa godt at tage Deel i gode Venners Glæde. Nu er der henrundet mange Aar, siden vi saaes,

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1868-12-18)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg , 18. December 1868 . Min kjære gamle Ven! Du skal have en rigtig Tak for det Brev, som jeg fik fra Dig for et Par Dage siden. Dine Breve høre til mine bedste Glæder, og alle Mine glæde sig, naar de læse dem, eller jeg læse

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1869-07-24)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 24. Juli 1869 . Kjære Biskop! .Jeg tager til Pennen for at lade Dem vide, hvorledes vi lever. Vi har det, Gud skee Lov! godt, undtagen at vores Søn er meget syg, og det har han været længe. Vi har søgt Læge siden Februar

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1869-07-31)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg , 31. Juli 1869 . Min kjære, gamle Ven! Du veed, at enten Du kommer i Glæde eller i Sorg, er Du mig lige kjær. Du er tidt i mine Bønner, uden at jeg veed, hvorledes det gaaer Dig; og jeg takker altid Gud, naar jeg tænker pa

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1869-09-11)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 11. September 1869 . Kjære Biskop! Jeg har tidt skrevet Dem til og fortalt Dem vores Glæde, men denne Gang maae jeg fortælle Dem vores Sorg og Savn. Vi har mistet vores eneste Søn, som vi havde haabet skulde været vor Al

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1869-09-18)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg , 18. September 1869 . Min kjære gamle Christen! Jeg blev meget bedrøvet, da Din Nabo kom igaar og fortalte mig, hvad der er skeet hos Dig, at Du dog maatte af med Din kjære Søn, som Du havde havt saa stor Glæde af. Men isæ

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1869-12)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , kort før Julen 1869 . Kjære Biskop! Vi takker Dem mange Gange for Deres gode Brev, som De sendte os. Det var, som Vorherre selv sendte os Trøsten ned fra det Høie: at vi skal holde fast ved ham paa Modgangens Dag, og ikk

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1869-12-13)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg , 13. December 1869 . Da kjære gamle Christen! Jeg kan ikke sige Dig, hvor glad Du har gjort mig med Dit Brev; først fordi jeg deraf seer, hvorledes Du kan trøste Dig med den bedste og eneste rette Trøst, saa at Sorgen aldr

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1870-03-27)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg , 27. Marts 1870 . Min kjære gamle Christen! Nu har Dit sidste Brev været hos H., L. og H., og er igjen kommet hjem til mig, og saa maae jeg ikke længere opsætte at skrive et Par Linier til Dig. Det gik underlig til med vor

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1870-12-12)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 12. December 1870 . Kjære gode gamle troe Huusbond! Nu nærmer den kjære Juul sig, da alle kjære Venner gjerne vil samles; men det kan vi jo ikke nu. Den Tid har været, da vi ret kunde glæde os samlede; men den vil vi haa

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1870-12-13)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg , 13. December 1870 . Min kjære gamle Christen! Nu kommer snart Julen, og saa pleie vi jo at skrive til hinanden, saa faaer jeg vel ogsaa et Brev fra Dig. Men nu vil jeg dog komme først, saa mærker Du bedst, at jeg længes e

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1871-02-26)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 26. Februar 1871 . Kjære gamle troe Huusbond! Vi takker Dem mange Gange for Deres kjærkomne Brev, som De sendte os. Jeg skrev Dem et Brev til d. 12. December, men jeg veed ikke, om De har faaet det, og derfor skriver jeg

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1871-06-27)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Uby Capellanbolig , 27. Juni 1871 . Min gamle troe Christen! Du vil blive meget bedrøvet, naar jeg maae melde Dig, — men jeg vil selv gjøre det, inden Du hører det andenstedsfra, — at jeg er i H.’s Hjem. men at hun er borte. I Løv

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1871-12-09)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg , 9. December 1871 . Min kjære gamle troe Christen! Omendskjøndt jeg ikke kjendte den Haand, som havde skrevet udenpaa Brevet, saa vidste jeg dog strax, da jeg saae, at der var 5 Rdlr. indeni, at Brevet maatte være fra Dig,

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1873-11-29)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 29. November 1873 . — — Nu arbeider de her i Nærheden paa en Jernbane. Naar den bliver færdig, saa kan det være muligt, at De faaer Fremmede. Vores Præst har talt med mig om, at naar den er færdig, saa vilde vi følges ad

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1874-12-07)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 7. December 1874 . — — Vi leve vel, og Alt, hvad vi foretage os, lykkes vel; men vi blive mere svagelige, og det lakker mod Aften. Men saa vil vi glæde os ved den deilige Morgen, som kommer efter den mørke Nat, at vi der

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1875-06-01)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg , 1. Juni 1875 . Min kjære gamle Ven! Det er meget vel tilpas, at Du kommer først i August; saa er nok L. her med sine Børn, maaskee hendes Mand ogsaa, foruden V.. D. og S. Men det kunde blive endnu bedre, dersom Du kunde g

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1875-12-09)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg . 9. December 1875 . —— Nyt veed jeg ikke Noget at melde om, men nu vil jeg fortælle Dem Lidt om, hvordan jeg morede mig ved det Besøg, jeg aflagde hos Dem, kjære Biskop! Jeg takker Dem mange Gange, fordi De tog saa kjærli

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1875-12-15)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg , 15. December 1875 . Kjære gamle Christen! Igaar fik vi da Dit Brev, som vi længtes efter og vidste, nok skulde komme i god Tid, saa Du kunde faae Svar til Julen efter gammel Skik; thi hvad der kommer til Juul kommer dog b

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1876-08-01)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 1. August 1876 . Kjære Biskop! Nu er der snart atter et Aar til Ende siden sidste Gang jeg talte med Dem. Det var rigtig Glædesdage for mig; jeg kan ikke mindes mig en større Glæde. Det er saa yndigt at være med i en For

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1876-08-10)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg , 10. August 1876 . Min kjære gamle Christen! Du var den Første, som mødte med et Brev til d. 6. August; Du skal ogsaa være den Første, som faaer et Brev til Tak. Thi jeg fik mange gode Breve den Dag, som jeg skal takke for

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1877-12-13)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Viborg , 13. December 1877 . Naar Du, min kjære gamle Christen! ikke har hørt Noget fra mig i saa lang Tid, kan Du vel tænke Dig, at Grunden er, at jeg ikke maatte skrive ret Meget; og det maae jeg ikke endnu. Og jeg havde dog saa

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1877-12-18)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 18. December 1877 . — — — — —. Kjære Biskop! nu har jeg hørt, at De har taget Deres Afsked, og der er en Anden kaldet i Deres Sted. Ja, kjære Ven, jeg veed nok, det vil komme Dem noget svært for i det første; men seer De

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1879-01-13)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Kjøbenhavn , 13. Januar 1879 . Min kjære gamle Christen! Det har vist undret Dig meget; at Du intet Brev har seet fra mig til denne Juul efter saa mange Aars Sædvane, og nu ere vi allerede langt inde i det nye Aar. Derfor maae jeg

BREV TIL: Laub, Hardenack Otto Conrad; FRA: Daugaard, Christen Sørensen; (1879-01-29)
Fra Chr. Sørensen til Laub . Faaborg , 29. Januar 1879 . Kjære Biskop! Vi takker Dem mange Gange for Deres kjære Brev; det blev vi rigtig glade ved. Vi ventede Brev til Juul, men da der ingen kom, saa vil jeg dog sige Dem, hvad vi tænkte: nu er Biskoppen blev

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1879-12-17)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Kjøbenhavn , 17. December 1879 . Min kjære gamle Christen! Den Bog, som Du skulde have Juleaften til Erindring om min Kone, hvem Du aldrig glemmer i Dine Breve, er ikke mere til at faae hos Boghandleren. Det er mig ingen

BREV TIL: Daugaard, Christen Sørensen; FRA: Laub, Hardenack Otto Conrad; (1880-12-01)
Fra Laub til Chr. Sørensen . Kjøbenhavn , 1. December 1880 . Min kjære gamle troe Christen! Siden vi To sidst hørte fra hinanden, har jeg været meget syg, saa at jeg endog kan sige, at mit Liv hang i en Spindelvævstraad, og det er jo godt, at vor trofaste Gu

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene