Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Frederik Ludvig Bang Zeuthen (1854-07-17)

Fra Dr. Zeuthen til Laub.
Sorø, 17. Juli 1854.

Kjære Otto! Vi berede os altsaa til en 3 Ugers Reise, hvis Formaal ikke kan være noget andet end legemlig og aandelig Opfriskning og om muligt et ret opløftende Indtryk for den Livstid, vi endnu maatte have tilbage. Opfriskningen maa Reisen overhovedet, nemlig selve det, at reise, den frie, rige Natur, og det vrimlende Menneskeliv (som vi ville finde ved Rhinen, hvor man regner, at omtrent 1 Million af de forskjelligste Mennesker aarlig reiser) forskaffe os. Opløftelserne maae s. 19 vi vinde af de tre Domkirker: Køln, Strasburg og Frei- burg, og af Schvveitz’s Bjerge. For de to anførte Ting maae alle andre Hensigter vige, men vi skulle dog ind- rette det saaledes, at vi kunne tilbringe 1 Søndag i en ret katholsk Stad og 1 Søndag i en reformeert. Det. første kan skee, efter den lagte Plan, i Køln, det sidste, efter den lagte Plan, neppe før i Schaff hausen, den sidste Søndag. St. Gallen maae for os Theologer have megen Interesse. Disse Tanker bestemme mig til at foreslaae, at vi af vore 21 Dage skjænke Schweitz ikke mindre end 11— 12. Jeg har paalidelig Underretning om, at det ikke koster mere end 7 Rbd. om Dagen. — — — Hidtil har jeg ikke skjænket Reisen mange Tanker, men Hjertet kom dog til at hoppe i mig ved Fru Rothes Begeistring for Schweitz. Gid vore Koner kunde følge med! Dog trøster det mig, at ligesom det er især dem, der have sat det Hele i Bevægelse, saaledes vil det, naar Gud lader Alt gaae efter Ønske, heller ikke være uden gode Frugter for dem og vore Børn. Saa skulle vi to gamle Karle dog igjen vandre et Stykke sammen, og det ikke som forhen paa de jævne danske Veie, men trædende paa Stier, hvor vi vel kunde behøve lidt mere af vor Ungdoms Lethed. — — —

Din Zeutlien.