Danmarks Breve

BREV TIL: Hardenack Otto Conrad Laub FRA: Frederik Ludvig Bang Zeuthen (1854-10-09)

Fra Zeutlien til Laub.
Sorø, 9. October 1854.

Kjære Otto! Jeg har takket Dig mundtlig for Alt, hvad Du var mig paa vor Reise, min Kasserer, men ogsaa min Fører og Formand, saa at jeg saa ofte kunde s. 20 gaae sorgløs, medens Du havde mange Slags Sorger for os Begge, og det uagtet Du formedelst din daarlige Mave havde Mere at bære paa for Dig selv, end jeg havde. Jeg har takket Dig mundtlig for dit gode Følgeskab paa vor korte, men dog uforglemmelige Reise, og jeg gjentager her min Tak skriftlig, idet en lille Linie i Berlingeren igaar ikke tillader mig at opsætte længere det Brev, som jeg længe har havt isinde at begynde. Det lille Kors, som nu herefter skal smykke Dig, glæder os naturligviis, og vi sende vor skyldige Gratulation, men mig glæder det mere for det Mere, som jeg antager, det bebuder, end for det, som det er i sig selv. Jeg antager nemlig, at Du og Becker, som ere blevne Riddere, ere af Ministeriet udseete til de to Bispestole, og Ordenerne skulle være et Slags Forberedelse for Eder selv og for Publicum. Blandt vore Indtryk fra Reisen hører jo det, vi modtoge af Magdeburg Domkirke, ikke til de ringeste. Du kan glæde Dig til, naar Du kommer her til Sorø, at see i en Bog, som jeg ikke kan undvære, en Tegning af Bygmesteren, Bonensack, der med Hoved og Skulder og Haand løfter en Søile iveiret, idet han reiser sig selv iveiret, men i hvis Ansigt udtrykker sig en Kraft og Be- geistring, der, ligesom Peters Tro for den hele Kirke, alene kan være den rette Tiezpa for Ideen og Forsættet til og Udførelsen af en saadan Kirkebygning. — — —

2*