Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Ludvig Bang Zeuthen FRA: Hardenack Otto Conrad Laub (1857-08-03)

Fra Laub til Zeuthen.
Viborg, 3. August 1857.

— — — Det er en underlig Glæde at blive Student, og man bliver det anden Gang i sine Sønner * ), naar Alt er gaaet vel, og der ikke er Plads for Erindringer af de Tider, da det ikke gik saa vel, og alle gamle Bekymringer og Formaninger ere blevne til et Gudskeelov. „Er Amen ikke vor Herres Navn?“ spurgte lille S. idag i Anledning af Slutningen af vor Morgensang: „Og giv os Glæde, Amen!“ — Jeg svarede Nei; men naar hun bliver lidt ældre, maa hun nok sige: Jo dog! — — Du veed, hvorledes her saae ud ifjor, men ikke, hvad der nu er blevet langt bedre, kjender ikke vor nye Havestue med den yndige Udsigt over røde Tage, blaae Sø og brune eller korngule Banker, og den deilige, ungdomsfriske Have foran sig. Siig til Lene, at hun vil fortryde s. 41 det, dersom hun ikke faaer alt dette at see, inden det og hun og vi, Græsset og Børnene, bliver for gammelt. — — —